Nieuwsbrief 02 – voortgangsrapport Goat to goat

Voortgangsrapport
Een project opzetten is niet het moeilijkste. Een project in stand houden of verder uitbouwen, dat ligt anders. Inmiddels hebben wij vanuit Oeganda het eerste rapport over het geitenproject binnen. Daarin wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar worden ook aanbevelingen gedaan en de benodigdheden voor de nabije toekomst benoemd. Op dit moment telt het project 32 geiten. Gezien het aantal drachtige geiten zal dit aantal over niet al te lange tijd behoorlijk toenemen. Een eerste prioriteit is nu het realiseren van een omheining rondom de weiden. Het eerste rapport over het project staat hieronder, zowel in het Nederlands als het Engels.

Omheining
In Nieuwsbrief 01 staat o.a. een kostenplaatje voor bedoelde omheining. De grootste kostenposten zijn de 15 benodigde rollen metaalgaas van 220.000 shilling per stuk en de 80 palen van elk 20.000 shilling. Grote, zeer grote bedragen voor Oegandese begrippen. Als we de vertaling in euro’s maken wordt het voor ons al draaglijker. Een rol gaas kost 88 euro, een paal 8 euro. Het zal moeilijker zijn hier sponsors voor te vinden dan voor geiten. De aaibaarheidsfactor van een rol gaas en een paal lijkt ons nul. Wat wel kan is bijvoorbeeld het bevestigen van een naamplaatje bij adoptie van een paal of een rol gaas. We hopen en rekenen eigenlijk ook op steun om de omheining te realiseren. Het project is het waard vinden we.

Activiteiten
Inmiddels hebben wij een boek samengesteld met daarin een verslag in woord en beeld over onze activiteiten in Oeganda dit jaar. Ook is een videofilm klaar. Kortgeleden zijn we op bezoek geweest bij het COS Limburg. Het COS is een onafhankelijk advies- en projectbureau voor internationale samenwerking. We hebben ons laten informeren over de mogelijkheden voor financiële steun en subsidies voor het project. Momenteel bestuderen we de mogelijkheid een aanvraag te doen. Met Pinksteren hebben we op een koffermarkt in Herkenbosch gestaan en dat leverde toch weer een aardig bedrag voor het Lejofonds op.

Giften
Het doet ons deugd weer melding te kunnen maken van een paar gulle gevers die ons project een warm hart toedragen. Het betreft mevrouw de Boer uit Franeker, dhr. en mevr. Waterval uit Heerlen en dhr. en mevr. Smit uit Middenmeer en dhr. Christian Annyas te Maria Hoop. Heel hartelijk dank voor uw steun.

Nieuwsbrief
Zoals toegezegd gaat deze nieuwsbrief in elk geval naar de donateurs, de gulle gevers en de abonnees van deze weblog. Zij krijgen automatisch een volgende nieuwsbrief toegestuurd. Wij hopen ons snel weer te kunnen melden want dat betekent nieuws en uiteraard hopen wij dat dat goed nieuws zal zijn.

Leo en Herma Annyas

Van: GOAT TO GOAT DEMONSTRATION MODERN FARM te Nasuuti
Aan: LEJOFONDS- NEDERLAND.
Onderwerp: Eerste voortgangsrapport over de periode maart- 30 mei
2009 Dit is ons eerste verslag sinds de uitvoering van het “Goat to Goat” project gefinancierd door het Lejofonds. We willen van deze gelegenheid gebruik maken het fonds te bedanken voor de financiële ondersteuning ons gegeven door Leo en Herma.
Daardoor was het voor ons mogelijk met dit project te beginnen. Wij zullen de adviezen die we van dit echtpaar kregen niet vergeten. Dit was
 erg nuttig voor het welslagen van het project. Met deze ondersteuning zijn we erin geslaagd het volgende te doen:

Training in het houden van geiten.

Twee directeuren binnen het project hebben een training gehad betreffende het houden van geiten om zo het project succesvol uit te voeren. Fred Migadde en Fred Musulo hebben geleerd op welke wijze het project het beste uitgevoerd kan worden.
We bedanken de veearts voor de tijd en de ruimte voor de training, die bijna drie weken duurde.

Onderdak voor de geiten
De ondersteuning is ook benut om een onderdak voor de geiten te bouwen waar zij ‘s nachts, tijdens regenachtige en zonnige dagen kunnen verblijven De eerste stal was te klein om het grote aantal aanwezige geiten onderdak te geven. Er werd gevreesd dat de geiten met elkaar zouden gaan vechten wat zou kunnen leiden tot miskramen bij de drachtige geiten. Dit is opgelost door het bestaande onderdak uit te breiden, mogelijk gemaakt door recent verkregen verdere financiële ondersteuning. Wij bedanken jullie zeer voor deze ondersteuning.

Kosten voor het inzamelen van gras

Het inzamelen van gras heeft ons zeker geholpen omdat we het project begonnen zijn zonder gras te zaaien. De persoon die zorgt voor het gras voedt de geiten twee keer per dag. We hebben nu calliandra geplant. We hopen zo in de toekomst van het grasprobleem verlost te worden. De geiten zijn in goede conditie. Twee geiten hebben elk al twee geitjes gekregen en een geit kreeg er eentje. In totaal zijn er dus drie geiten bevallen. Het tempo van vermeerdering ligt hoog, dat vraagt een verdubbeling van onze inspanningen.

Schenking van geiten aan begunstigden

-De geiten zijn nog niet geschonken aan begunstigden om de volgende redenen:
Voordat de geiten worden weggegeven lijkt het ons verstandig dat de begunstigden training krijgen betreffende fundamentele zaken in het houden van geiten om het project voor hen succesvol te laten verlopen.
Dit zijn we ons bewust geworden door de ervaringen met het project vanaf het begin. – De meeste van de lokale geiten zijn nog niet drachtig omdat zij in een beperkte ruimte staan waar we de bok niet vrij willen laten voor het paren.
Nu laten we ze vrij achter de stal in een omheinde ruimte. We hopen dat dit volgens plan zal verlopen. -We willen een coördinatiecentrum zijn voor het werkgebied van het project. De scholen zullen fungeren als coöodinatiecentrum. We willen deze centra versterken zodat zij in staat zijn een bok te houden. Daardoor wordt de afstand verkleind om een tochtige geit naar de bok te brengen om te paren. De centra moeten ook beschikken over vaardigheden die nodig zijn voor het houden van geiten en het vooraf planten van alfalfa, calliandra en gras. Daarbij moet de bouw van een onderdak voor de geiten niet vergeten worden.

Omheinde weiden
We hebben al land,dat naast het onderdak van de geiten ligt, verdeeld in weiden.
De weiden worden wisselend ingezet voor het grazen van de geiten In de andere weiden kan het gras dan ongestoord groeien. Tussen de weiden hebben we calliandra geplant dat dienst kan doen als afscheiding tussen de weiden. Onze grootste zorg is dat calliandra lekker is voor de geiten. Soms beschadigen zij de jonge aanplant van calliandra.

Tuinbouw
Een halve hectare land is gereserveerd voor tuinbouw. Tuinen worden in gereedheid gebracht voor het verbouwen van verschillende soorten groenten om het voedsel van de leerlingen op school aan te vullen.
En ook voor commerciële doeleinden. Groenten zoals dodo, kool, aubergines en groene peper. De uitwerpselen van de geiten en de kippen worden gebruikt om deze groententuinen vruchtbaar te maken. We zullen ook fruit kweken omdat daar vraag naar is in eigen land en de buurlanden. Als de tuinen in gebruik zijn , zijn we van plan ze te gebruiken om mensen te laten zien en te leren hoe ze groenten en fruit moeten verbouwen. Groenten en fruit zullen zorgen voor vitamines en evenwichtig voedsel voor kinderen binnen de begunstigde families. Het inkomen van deze families zal verder toenemen door de winst die gemaakt wordt met het verbouwen van groenten en het kweken van fruit. De leerlingen hebben ook voordeel van het project omdat zij er bij betrokken zullen worden.

Problemen in kaart gebracht

We hebben een aantal problemen in kaart gebracht.

- Overbelast

De twee bestuursleden die bij het project betrokken zijn, waren zodanig belast door het project dat het project startte voordat er gras gezaaid was voor de beesten. Gras moest van buiten het project komen om aan te vullen wat aanwezig is binnen het project. Het personeelslid die in dienst genomen was om voor het gras te zorgen was overbelast en werd daardoor ziek. De noodzaak om twee andere tijdelijke arbeiders in dienst te nemen om voor het gras te zorgen was erg duur voor ons omdat we maar erg beperkte middelen hebben Uiteindelijk worden na een jaar opbrengsten uit het project verwacht. – Veearts

We zijn goed begonnen met de veearts tijdens jullie verblijf hier en na onze scholing.
In Afrikaanse landen en speciaal Oeganda werken mensen wanneer een “blanke” in de buurt is. Na vertrek laten ze het project kompleet in de steek. Verschillende keren hebben we de veearts gebeld om onze beesten te behandelen maar er kwam geen antwoord. Hij belooft te komen, maar doet dat niet. Op een keer ging onze geit bijna dood omdat het leed aan almonia. We namen contact op met de boer waarvan we de lokale geiten hadden gekocht. Hij raadde ons aan een andere veearts te nemen. Wij kijken daar naar uit. We hebben al meer dan zeshonderd zaailingen geplant en ze doen het goed.

Betaald personeel voor het project.
Tijdens de uitvoering van het project hebben we de kosten onderschat. Maar als het project slaagt dan is het nodig betaald personeel in dienst te nemen om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Hun taken omvatten naast andere dingen de volgende zaken:
Dagelijks de gezondheid en de situatie van de beesten controleren, de directeuren of de veearts informeren of oproepen.
Verslagen maken en maandelijks rapporten schrijven om voor te leggen aan o.a.de directeuren.
Zoeken naar mogelijkheden waaruit het project voordeel kan halen, fondsen werven voor uitbreiding, de aanschaf van meer geiten
en het opzetten van strategieën het project in stand te houden.
 Contactpersoon worden voor het project en netwerken met andere 
organisaties al of niet van overheidswege binding hebbend met landbouw en organisaties die betrokken zijn bij het bestrijden van armoede onder kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en gehandicapten.
De huidige staf bestaat uit de twee directeuren die op vrijwillige basis werken wat een beetje riskant is bij de groei van het project omdat zij andere verplichtingen hebben zoals de school, de kippenboerderij en niet te vergeten de tuinbouw welke zich nog in de beginfase bevindt. We adviseren dat ze afzien van hun adviserende rol.

Werken aan competentie bij de begunstigden

Ervaring heeft geleerd dat het nodig is begunstigden te trainen in het het houden van geiten wil het project goed werken. Er zijn lessen geleerd over het fokken van geiten. De begunstigden moeten getraind worden zodat het project op een effectieve manier uitgevoerd wordt.
We hebben een budget nodig om tenminste twee dagen training te geven in ieder district van ons werkgebied. Dit is om de begunstigden te scholen in het houden van geiten. Onze ervaring is dat de begunstigden het project verwelkomen en de uitdaging graag aan willen gaan.

Geitenstallen voor de begunstigden
De toer die wij gehouden hebben tijdens jullie bezoek om de levensomstandigheden vast te stellen van de begunstigden in spé toonde aan dat het voor hen moeilijk is de bouw van een onderdak voor de geiten te financieren zonder hulp van buitenaf. Men kan wel het werk doen en zorgen voor palen voor het bouwwerk maar de aanschaf van de ijzeren platen en spijkers kunnen ze zich niet permitteren zoals jullie zelf hebben kunnen vaststellen tijdens de toer.
Op basis van deze gegevens adviseren we het volgende:
Zorgen dat begunstigden geschoold zijn in het houden van geiten voordat zij een geit krijgen. Begunstigden krijgen geiten die ouder zijn dan vier maanden om risico’s te vermijden. Het project krijgt vast personeel die belast wordt met de dagelijkse gang van zaken. Toezicht houden op de begunstigden en hen adviseren moet op een vaste wijze geregeld zijn en daarvoor moet geld begroot worden. Het project heeft een reservepotje nodig voor de behandeling van de geiten omdat ze als ze ziek worden onmiddellijk aandacht nodig hebben. Dat is onze ervaring. We spuiten de geiten wekelijks af en ontwormen ze maandelijks. Het projectpersoneel moet grote boerderijen bezoeken om van ervaringen te leren en ideeën te delen met als doel onze boerderij verder te verbeteren. Aangezien dit een proefproject is, adviseren we dat de eerste begunstigden ondersteund worden door kosten te delen voor de bouw van de eerste geitenstallen met steun van het Lejofonds van tenminste 150.000 shilling. (60 euro). Op dit moment hebben we 27 volwassen geiten. Drie hebben geworpen; twee wierpen twee jongen elk en eentje wierp een jong. Samen hebben we 32 geiten op de boerderij.
We beloven jullie de proef te sturen die opgesteld is rond de eerste schenking van geiten aan de begunstigden na bevestiging hoeveel drachtig zijn. Dit is zo gedaan omdat we de kans willen beperken dat begunstigden een geit nemen die niet drachtig is. Het is kostbaar voor hen de geit terug te brengen voor het paren. We hebben al een eerste “waarheidsvinding-bezoek” gebracht aan begunstigden in spé. Het was een beetje kostbaar omdat we een motorrijder gehuurd hadden om ons rond te rijden.We adviseerden de begunstigden gras te zaaien en zich voor te breieden op de komst van de geiten om de situatie te vermijden geiten te hebben zonder dat er gras is. De geiten moeten onthoornd worden om te voorkomen dat ze gaan vechten met elkaar. Dit is het advies van de nieuwe veearts.
Tenslotte danken we jullie zeer voor de financiële ondersteuning die we van jullie ontvingen voor het project.
We wachten op een reactie van jullie over het omheinen van het land. Voor nu hebben we een klein stuk land achter de stal omheind.
We hopen jullie te blijven informeren met betrekking tot dit project.
Met vriendelijke groeten,
Fred Migadde


FROM: GOAT TO GOAT DEMONSTRATION MODERN FARM AT NASUUTI TO: LEJO FOUNDATION – THE NETHERLANDS SUBJECTS: 1ST PROGRESSIVE REPORT FOR THE PERIOD OF MACH – MAY 30TH 2009.
This is our first report since we started implementing Goat to Goat project funded by Lejo Foundation.
We would like to take this opportunity of thanking the foundation for the financial support that was extended to us through Leo and Herma that has enabled us to take off with the project. We shall not forget the parental and technical advice we got from the couple. It was quite beneficial for the success of the project.
With the support we have managed to do the following;-

Goats Management Training.

Two directors at the project site attended goats’ management training in order to implement the project successfully. Migadde Fred and Musulo Fred attended the training on
How best to implement the project.
We thank the veterinary doctor for his effort to avail us time and space for the training which almost lasted three weeks.

Goats shelter

The support also was used to construct goats’ shelter for goats resting at night, during rainy days and sunny days. At 1st the shelter was too small to accommodate the big number of goats that were stocked. There was a fear that the goats would knock each other and results into some of them leading to miscarriage for those that are pregnant.
This was solved by extending the existing structure with further financial support which was received recently. We thank you very much for the support.

Payment of grass collection

This has indeed assisted us the more because we started the project before planting the grass. The person feeds the goats twice a day. However, we have planted Calliandra we hope that in future we shall do away with the grass problem.
The goats are in healthy conditions and already two have given birth to two kinds each. One delivered one kid. together they are three Goats that have so far delivered. The rate of multiplication is high requiring us doubling our efforts.

Donation of goats to beneficiaries

The goats have not been given out to beneficiaries due to the following reasons below:-
Before the goats are given out, we saw it wise for beneficiaries to take up some basic goats management training to enable them run the project successfully. This has been realized from what we have undergone since the project begun.
Most of the local goats are not yet pregnant because they were in a squeezed place where we would not let the male free to do the mating. As of now we leave it free in the behind fenced Area. We hope that this will go as planned.
We want to identify coordinating centre within our area of operation. The schools shall act as coordinating centre. We want to strengthen these centres so that their capacity in terms of stocking them with male goats to minimize distance when the female goat is on heat to bring it back to the project site for mating. They also need goats’ management skills and planting alfalfa calliandra ,lucene grass in advance without forgetting construction of Goats shelter.

Paddocks

We have already divided land adjacent to the goats Shelter into paddocks to allow the goats feed alternating in paddocks while allowing grass to grow in some paddocks undisturbed. In between the paddocks we have planted calliandra to act as fences to separate the paddocks. Our biggest challenge is that Calliandra is sweet for the goats and at times they disturb the younger seedling of Calliandra.

Horticulture

A half acre of the land has been reserved for Horticulture. Gardens have been prepared for growing various types of Vegetables to supplement the diet of pupils in the School. And some for Commercial purposes. Vegetables such as Dodo, Cabbages. Eggplant and Green Paper.
The droppings from the goats and poultry are used to fertilize these vegetable gardens. We shall also grow Fruits as there is demand for them within the country and the neighbouring countries.
When the gardens are established property, we plan to use them for demonstrations and training people to grow vegetables and fruits. They shall go along way to provide vitamins and balanced diet to children within the beneficiary families.
The incomes of those families shall further increase through the earnings obtained form growing vegetables and fruits.
The pupils also shall benefit from the project because they will be involved in this project.

The challenges so far faced.

We faced a number of challenges as listed during the course of implementation
Over stretched
The two board members who are involved in the project were over stretched by the project in such away that the project started before planting grass for the animals .Grass had to be got outside the project site to supplement on what is available at the project site.
The watch man who was contracted to provide the grass was over worked and as a result become sick. This necessitated to employ other two casual laborers to provide the grass which was a bit very expensive on our side as we still have very limited resources, yet the project is expected to yield results in about one year from the time of Implementation.

Veterinary Doctor

We started well with the doctor by the time when you were present and after our training.
In African countries especially Uganda, people work when “muzungu” is around after departure they abandon the project completely on several occasions we called him to treat our animals.but could not respond.
He could promise to come but failed us in the long run. One time our goat nearly died because it was suffering from almonia.


We contacted the farmer where we bought the local goats but to our chance he rushed to the project site and recommended us to another doctor who is very active whenever he is called upon. For the meantime we have switched on to that one..
Already we have planted over six hundred seedlings and are doing well.

Paid up staffs for the project.

During implementation of the project, we under estimated it but if the project is to succeed, then there is need to employ some paid staff to manage day to day affairs of the project. their duties should include the following among other things;-
Check on the health and the conditions of the animals on a daily basis and either informs the Directors or the veterinary doctor for action. Make records and write reports monthly to be submitted to funders and directors. Look for ways of making the project benefit many and fundraise for its expansion in terms of stocking more animals, preparation for disbursing the goats and designing strategies for project sustainability. Become the contact person for the project and net work with other NGOs, Government Departments in line with Agriculture, and those involved in fighting Poverty among the Vulnerable groups like the Women, Youths and People with Disabilities. Be charged with writing reports to both the directors and submit them to funders on timely basis. The present staff is the directors who work on voluntary basis which is a bit risky in terms of project growth as they have other commitments to accomplish in terms of other projects like the School and Poultry without forgetting the Horticulture which is in the offing. We recommend that they should be left with the advisory roles.

Capacity building for the beneficiaries.

Experience has shown that there is need to train beneficiaries in Goats management if the project is to work out properly. Lessons have been learnt about Goats rearing. The beneficiaries have to be trained so that they manage the project in an effective way. This was an oversight at its infancy stage. We need to budget for at least two days training in every sub county of our area of operation. this is to equip beneficiaries with skills in goats management much as we experienced the above challenges the beneficiaries welcomed the project and are willing to take up the challenges. Goats structures for the beneficiaries.
For the tour we held during your visit to assess the living standards of the would be beneficiaries showed that they can hardly afford to finance the construction of the shelters without outside help. They would manage to provide the labour and poles for the construction but the Iron Sheets, timber and nails cannot afford as you witnessed by yourselves during the tour.
It is on the basis of the above facts that we do recommend the following:- To provided capacity building to the beneficiaries in terms of goats skills management training before they receive the goats. Beneficiaries to obtain goats at the age of 4 months and above to avoid risks involved. The project to get a permanent staff charged with day to day affairs of the project. Maintaining and evaluation of the project beneficiaries to be done on a regular basis to advise the beneficiaries the monitoring should be budgeted for. The project needs to have some money reserved for treatment of the goats because quite often they fall sick and need immediate attention. This we have experienced it. We spray them weekly and deworming them on a monthly basis. Project staff should visit big farms for learning experiences and idea sharing with a purpose of improving our farm. Since this is a pilot project we would recommend that the first beneficiaries be supported on a cost sharing basis for the construction of the first Goats Shelters with support from Lejo Foundation at least SHS 150,000/=
Currently, at the site we have a stock of twenty seven mature goats and three have produced; two produced two kids each while one produced one kid. Together we have thirty two goats on the farm. We also remind you about the letter heads you promised us to be designed by your son.
We promise that we shall send you the tentative programmed of the 1st donation of goats to the beneficiaries after confirmation of how many are pregnant by then. This is so because we want to minimize chances of beneficiaries taking goats which are not pregnant. It will be expensive for them to bring the goats back for mating. We have already made the 1st fact finding visit to the would be beneficiaries though it was a bit expensive because we hired motorcycle man to take us round, we advised beneficiaries to plant grass and prepare for receiving the goats, to avoid the situation we under went of having the goats before planting the grass. The Goats have been de-horned to avoid knocking each other with the advice of the new veterinary doctor. Finally we thank you very much for the financial support we are receiving from you for the project. 
As we are waiting to hear from you about the fencing the whole place, we have management to at least fence a small part behind the shelter.
We hope to continue feeding you with the information as regards to the project.

Yours sincerely,

Migadde Fred.