Nieuwsbrief 57

Hoogste tijd voor nieuwsbrief 57. Het is te lang stil gebleven, terwijl er veel nieuws te melden is. Helaas speelt ook in Oeganda het coronavirus nog een grote rol. Dat maakt deze nieuwsbrief ook duidelijk.

Nieuwsbrief 57 kent de volgende hoofdstukken:

1. Corona


Hoe is de situatie in Oeganda betreffende het coronavirus en de gevolgen ervan? We hebben Daniel Kibago gevraagd een actueel beeld te schetsen.

Daniel Kibago schrijft het volgende: 
 Oeganda wordt net als elk ander deel van de wereld getroffen door het coronavirus. Zoals elk land in de derde wereld worden we in Oeganda zwaar getroffen door de slechte gezondheidsdiensten en natuurlijk het gebrek aan financiële middelen om de situatie aan te pakken.

Opgemerkt moet worden dat het aantal doden hoger is dan wat wordt gemeld. Dat komt door een slecht registratiesysteem en de slechte coördinatie ervan.

De lock-down zorgt voor een zwaar leven. Het grootste deel van de bevolking is dagelijks kostwinner. Als je vandaag niet werkt, zal het morgen moeilijk zijn om de kost bij elkaar te krijgen. Honger ligt dan op de loer.

Het onderwijs ligt nu al twee jaar stil. Online lessen zijn niet mogelijk omdat we een lage internetdekking hebben. Bovendien wordt het dan erg duur.

Vanuit deze achtergrond zien we de volgende effecten van het coronavirus:

1. Seksueel misbruik van kinderen, vroege zwangerschappen tot gevolg.

2. Kinderarbeid. Veel kinderen zijn uiteindelijk aan het werk gegaan om de kost te verdienen met en voor het gezin

3. Werkloosheid. Aangezien veel sectoren gesloten waren en sommige nog steeds gesloten zijn, heeft dit de levensstandaard verlaagd

4. Veel projecten zijn tot stilstand gekomen, wat verliezen veroorzaakt. Ook de houtskoolfabriek van het project GCL (Green Charcoal Lejofonds) is tijdelijk gesloten.

5. Een aantal sterfgevallen heeft plaatsgevonden, voornamelijk gezinshoofden. Daardoor zijn er meer behoeftige kinderen die nu lijden als wezen

6 Verslechterende gezondheidsdiensten sinds de regering de magere middelen moest kanaliseren om corona te bestrijden en andere gezondheidsproblemen negeerde

7. Veel schooluitval.
Ouders hebben geen middelen om het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Velen zijn werkloos geworden. Veel oudere kinderen kiezen er uiteindelijk voor niet naar school terug te gaan. Het coronavirus kent vele negatieve effecten voor de mensen. Veel hulp is nodig om dit te overwinnen.

Het originele verslag in het Engels is hier te lezen.

2. Paddestoelenproject


In het reisverslag, gepubliceerd op 2 februari 2019, maken we onder de titel “Naast de geit en de bok ziet men nu ook de paddenstoel staan” plannen bekend om een nieuw project te starten. Het kweken van paddenstoelen moet een nieuwe bron van inkomsten worden zodat deelnemers eerder in staat zijn het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

In het jaarverslag van 2020 schrijven we:

“Het lag in de bedoeling in 2020 een project paddenstoelen kweken op te zetten. Door de verminderde inkomsten veroorzaakt door het wegvallen van enkele acties vanwege het coronavirus en de maatregelen rond het coronavirus is besloten dit project uit te stellen naar 2021”.

Door enkele bijzonder donaties zijn we nu weer begonnen met de voorbereidingen van het project.

Coördinator Daniel Kibago stelt de deelnemers op de hoogte dat de voorbereidingen gestart worden. Hij schrijft:

“They thanked you so much for taking decision to start this project and they promised maximum cooperation”.

Er moet een speciaal schuurtje gebouwd worden. Inmiddels is Daniel Kibago naar Nkonkonjeru geweest om daarvoor een goede plek uit te kiezen. Dat gebeurde in overleg met een van de deelnemers en degene die de instructies en lessen gaat verzorgen. Links coördinator Daniel Kibago in het midden Rhona, een van de deelnemers aan het project. Rechts Esther, de instructrice. Op 3 december schrijft Daniel Kibago:

“Rhona was very happy to receive the trainer. We walked around Rhona’s place and chose a very convenient place. The trainer said that the environment and the setup of the place is very convenient for mushroom growing. We took measurements based on the planned size. We told Rhona to show the place to the building team. Monday building of the shelter will begin”.

3. My Book Buddy, stand van zaken


In nieuwsbrief 54 vermelden we het verzoek van Cathy Spierenburg, drijvende kracht achter My Book Buddy, om in samenwerking met de headmaster van Aunt Kevin, vijf nieuwe scholen in de omgeving te zoeken waar een volledige My Book Buddy bibliotheek ingericht kan worden.

Scholen reageren enthousiast.

In dezelfde nieuwsbrief geven we een overzicht wat er allemaal bij komt kijken om de bibliotheken op de verschillende scholen te realiseren.

In nieuwsbrief 55 doen we verslag van een officiële ceremonie ter gelegenheid van de opening van de bibliotheken op 12 maart. Naast vertegenwoordigers van de betrokken scholen zijn verschillende hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals de inspecteur van onderwijs, de burgemeester en de Resident District Officer, vergelijkbaar met de Commissaris van de Koning bij ons. De televisie is aanwezig om verslag te doen.

We zijn nu een half jaar verder. De deelnemende scholen hebben een rapport samengesteld over hun ervaringen met het My Book Buddy project Het volledige rapport van de Little Angels Nursery and Primary school en de rapport van de andere scholen is hier te lezen.

De rapporten zijn opgestuurd naar My Book Buddy. Op de Facebookpagina van My Book Buddy staat daarop het volgende te lezen.

“Updates uit Oeganda: Citaten uit een van de rapporten. The programme has helped a number of learners to read on their own in the absence of a teacher. The parents have appriciated the programme because it keeps their children at home reading the books instaed of roitering. teachers-pupil relation has increased because learners always consult teaches for help. Maar ook een behoefte aan meer boeken wordt diverse keren opgemerkt.”

Oguu Bendict, headmaster van de Aunt Kevin nurseery and primary school plaatst daarbij het volgende onderschrift:

“Very interesting. With MBB our children are enjoying reading inspite of COVID-19 interference. We shall continue shining. The path is clear academically.”

Benedict stuurt ons ook een filmpje op waarop een leerling voorleest uit een boek. Een kort fragment is hier te zien:
Benedikt is enthousiast over My Book Buddy. Dat blijkt ook uit de commentaren die hij geeft bij verschillende foto’s op de Facebookpagina van My Book Buddy.

Bij een foto van lezende kinderen op een school in Mombasa schrijft hij:

“Thanks this is amazing. Congratulations.  Mombasa keep it up. There is life in My Book Buddy. We are seriously enjoying in Uganda here. Also the future is bright”.

En bij een foto van een project in Bénin:

“That’s nice. With My Book Buddy reading becomes addiction hence children’s future is widely opened because children are made to have too much love for books eventually passing the required examination highly . Madam Cathy May God bless you abundantly and offer you more doors to success”

Tenslotte bij een foto van een leesclub uit Zanzibar:

“Very amazing.  Congratulations Zanzibar. In Uganda My Book Buddy is making our children fluent in reading. Maximum thanks goes MBB. We are grateful for you”.

Lock down
Vanwege het Coronavirus zijn de scholen in Oeganda sinds april. 2021 gesloten Desondanks hebben we rapporten over het My Book Buddy project ontvangen. Dat vraagt om een verklaring. Die krijgen we van de headmaster van Aunt Kevin, Benedick Oguu.

Hij vertelt dat het My Book Buddy programma gewoon doorgegaan is in de afgelopen periode.

Alle vijf scholen hebben kinderen MBB-boeken gegeven om thuis te lezen. Soms gebeurde dat onder begeleiding van de ouders of een ander familielid of zelf in een enkel geval door een leerkracht die kinderen privé coacht. Het gaat goed omdat een aantal serieuze ouders niet wil dat hun kinderen zitten te niksen. Ze moeten zich blijven ontwikkelen.

Deze ouders bedanken de MBB – organisatie voor het verstrekken van kwaliteitsboeken aan de scholen om hun kinderen te ondersteunen bij het lezen.

4. Educate Uganda


Educate Uganda is een non-profitorganisatie die zich richt op het helpen verbeteren van het onderwijs aan arme kinderen in Oeganda door het verstrekken van schoolgeld voor weeskinderen en het verbeteren van hun leeromgeving.

Educate Uganda richt zich op kinderen die een of beide ouders hebben verloren. Voor weeskinderen in Oeganda is het vaak moeilijk om naar school te gaan vanwege het verplichte schoolgeld dat moet worden betaald.

Educate Uganda heeft tijdens de lock-down periode 15 scholen in en rond Nkonkonjeru benaderd en hen verzocht een onderwijs programma samen te stellen voor de door Educate Uganda gesponsorde kinderen. Educate Uganda betaalt een vergoeding aan de leerkrachten die bij het programma betrokken zijn. Aunt Kevin is een van de scholen die op het verzoek van Educate Uganda is ingegaan.

Zo krijgen leerlingen van Aunt Kevin, die gesponsord worden door Educate Uganda nu “onofficieel” les. Ze dragen daarom geen uniform.

Uit onderstaande foto’s blijkt duidelijk dat de kinderen blij zijn onderwijs te krijgen.

5. Financiële problemen op Aunt Kevin door lockdown


Vanwege het coronavirus zijn de scholen in Oeganda sinds april vorig jaar dicht Het heeft veel scholen in financiële problemen gebracht. Dat geldt ook voor de Aunt Kevin nursery en primary school.

De school heeft in 2019 van het ministerie van onderwijs en sport een exploitatievergunning ontvangen met de geldigheid van twee jaar. Op tijd beginnen met de aanvraag van een nieuwe vergunning is een vereiste. Er komt veel papieren rompslomp bij kijken, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. De school heeft daar geen geld voor. Banken verstrekken in de gegeven situatie geen lening.

Er wordt nu een beroep op het Lejofonds gedaan.

Dan wordt er nog een ander probleem aangekaart. Aunt Kevin beschikt niet over een zogenaamd centrumnummer van het ministerie van onderwijs en sport.

Dat houdt in dat leerlingen van primary 7 hun eindexamen niet op de Aunt Kevin mogen doen maar aangewezen zijn op een andere school, in dit geval de Magula primary school. Daar moet Aunt Kevin flink wat geld voor betalen aan Magulu.

Bijkomend probleem is dat de resultaten van de leerlingen van Aunt Kevin, gepubliceerd op de website van het ministerie en in de kranten. niet te herleiden zijn tot Aunt Kevin omdat ze gepubliceerd worden onder de naam van Magulu. Sommige ouders klagen daarover. Ook komt het voor dat ouders daarom hun kind, wanneer het naar P7 gaat naar een school sturen met een centrumnummer.

Aunt Kevin wil graag een centrumnummer aanvragen bij het ministerie, maar kan op dit moment de kosten daarvoor niet betalen.

Het Lejofonds is te hulp geschoten waardoor het proces voor het verkrijgen van een exploitatievergunning en centrumnummer inmiddels gestart is en zich bevindt in de afrondingsfase.

6. Verslag Aunt Kevin


Headmaster Benedick stuurt in oktober een verslag over zijn school. Het rapport benadrukt nog eens dat de leesvaardigheid van de meeste kinderen vergroot is, vooral ook door My Book Buddy. De verdere ontwikkeling van de school is mede te danken aan de ondersteuning van het Lejofonds.

Aunt Kevin onderhoudt goede banden met andere scholen in de omgeving. Het team van de school is inmiddels ingeënt tegen het coronavirus.

Bijna twee jaar is de school gesloten vanwege de coronapandemie. In het rapport worden gevolgen geschetst. Vaardigheden gaan bij kinderen achteruit. Jonge kinderen verliezen interesse in het leren. Een aantal meisjes zijn zwanger geraakt en komen niet op school terug. Veel ouders zijn niet meer in staat het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

Tijdens de periode dat scholen gesloten waren zijn verschillende leerkrachten vertrokken. De verwachting is dat een hoger salaris nodig zal zijn om nieuwe leerkrachten aan te trekken.

Het volledige rapport is hier te lezen.

We hebben in de afgelopen periode veel contact gehad met headmaster Benedick van de Aunt Kevin nursery and primary school over verschillende onderwerpen, genoemd in deze nieuwsbrief. Daarnaast hebben we intensief overleg gehad over de mogelijkheden van e-learning op school tijdens de lockdown periode.

Het leidt tot het volgende bericht:

“Thanks you for everything you have done and still doing for the children of God in the world and sincerely me as a Human being. I have never worked with such a precious God led people like you and Herma and I feel proud and blessed for working with you people. What I can do is to pray that the almighty God should Grant you more blessings and years for your wonderful and holy spiritual hearts. I personally know and some times I lack words to describe how good you people are but only what we can do is follow all your pieces of advice wholly and to continue praying for you and your perfect family for all the services you are giving the world.  Thanks you and be blessed”

7. Headmaster Aunt Kevin


Headmaster Benedick van Aunt Kevin heeft met succes een programma op de Makerere universiteit gevolgd voor het begeleiden van leerkrachten.

Het is nu een grote wens van Benedick een masteropleiding te gaan volgen aan de Makere universiteit in Kampala. Helaas heeft hij daar de financiële middelen niet voor.

We hebben Benedick laten weten dat de doelstellingen van het Lejofonds niet toelaten dat we hem daarin ondersteunen. Wel hebben we toegezegd zijn wens te publiceren in deze nieuwsbrief.

8. Verrassend bericht


25 november ontvingen we een verrassend bericht van Joel, een gehandicapte jongen, waarvoor het Lejofonds tien jaar geleden een succesvolle operatie heeft mogelijk gemaakt. Joel schrijft:

“I greet u in the name of Jesus Christ our Lord. My name is Mugema Joel. I live in Uganda and am 19 years old.
I want to take this opportunity when am still alive to thank you from the bottom of my heart for the support you gave me (Leo and Herma) on 17th/03/2011. By that time I was 9 years old. You supported my operation. I was to be operated and the operation was successful.
Am not a good writer but I pray that if your still alive I would like to meet u coz you changed my life, you recreated me.
If you see this message please reply me so that I can even send you some pictures”.

Bij het bericht zijn drie foto’s meegestuurd. Een foto uit een boekje wat we hem toen der tijd hebben gegeven en twee foto’s van Joel na de operatie.

9. Onaangename verrassing


In de vorige nieuwsbrief hebben we uitvoerg aandacht besteed aan Florence, haar achtergrond en de ondersteuning die het Lejofonds haar in de afgelopen Jaren heeft gegeven waardoor zij in staat is gesteld een opleiding voor naaister te volgen en met succes af te ronden. Voor Florence hebben we een naaimachine gekocht, de benodigde stoffen en een atelier gehuurd zodat zij van start kon gaan om een eigen inkomen te verdienen. We sluiten het verslag in nieuwsbrief 56 af met een dankbrief van Florence. Uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig hoe het Florence vergaan is. Heeft ze inmiddels een klantenkring opgebouwd? We vragen coördinator Daniel Kibago naar de stand van zaken.

Daniel vertelde dat de laatste keer dat hij Nkonkonjeru bezocht de workshop gesloten was.
Daniel belt nu met Jane, de tante van Florence. Die vertelt dat Florence op een dag naar haar workshop ging om zoals gewoonlijk te werken, maar ’s avonds niet meer thuiskwam. Ze probeerde Florence te bellen, maar die nam niet op. De volgende dag is Jane naar de workshop gegaan. Ze heeft een reservesleutel. Binnen waren alle materialen nog aanwezig, de naaimachine, de standaard, enkele gemaakte jurken, enz.

Jane heeft vervolgens dagenlang geprobeerd te achterhalen waar Florence is. Het vermoeden is nu dat Florence met een boy-friend is weggelopen en in de omgeving van Jinja verblijft. Mogelijk is ze zwanger.

Verschillende keren is geprobeerd contact te krijgen met Florence. Tevergeefs.

Daniel Kibago heeft inmiddels alle materialen uit de workshop opgehaald. We zullen er een passende bestemming voor proberen te vinden.

10. Schade factory Lejofonds


Bij het kappen van een aantal bomen rond het fabrieksgebouw van het Lejofonds is men slordig te werk gegaan waardoor vallende bomen schade veroorzaakt hebben. Een opslagtank is gescheurd. Een paar “stands” voor het drogen van briketten zijn beschadigd.

Coördinator Daniel Kibago heeft contact gezocht met de verantwoordelijke personen. Men beloofde direct te komen om de schade te vergoeden, wat niet gebeurde. Daniel Kibago is daarop naar de politie gegaan om aangifte te doen. Daar werd hij doorverwezen naar de voorzitter van het lokale bestuur. Deze zegde toe de schade te verhalen op de verantwoordelijke personen en mocht dat niet lukken dan zou de politie alsnog ingeschakeld worden.

De volgende dag zijn twee personen gearresteerd en werd Daniel Kibago op het politiebureau ontboden. Een van de aangehouden personen betaalde nu een deel van de schade. De andere verzon steeds uitvluchten. Daarop werd hem te verstaan gegeven alsnog voor geld te zorgen anders zou hij alsnog gearresteerd worden.

En daarna bleef het lang stil, wat ons niet verbaasde. We hebben dat vaker gezien. Daniel Kibago heeft opnieuw contact opgenomen met politie en lokaal bestuur. Hij kreeg te horen dat men nog wacht op het ontbrekende geld.

Vandaag, op de valreep, bericht Daniel Kibago over nieuwe ontwikkelingen. Ondanks toezeggingen wil men geen nieuwe tank aanschaffen, maar heeft men de tank geprobeerd te repareren. Reden voor Daniel Kibago om naar de politie te gaan. Daarop volgde een arrestatie. Vervolgens werd Daniel Kibago door de politie uitgenodigd onderhandelingen te starten over vergoeding van de schade.

Daniel Kibago heeft aangegeven dat de schade nu binnen 48 uur vergoed dient te worden anders volgt een gang naar de rechtbank. Dit betreft niet alleen de tank maar ook de schade aan de “stands”

11. NGO certificaat


Vanaf het begin van dit jaar zijn we bezig met de verlenging van het NGO certificaat voor het Lejofonds dat geldig is tot 23 februari dit jaar. Vijf verschillende instanties krijgen elk een honderdtal A4tjes. Even dreigt er een boete van 2 miljoen shilling als we enkele papieren, buiten onze schuld, niet op tijd inleveren. Daar gaan we met succes tegen in beroep.

Door een maatregel van de overheid wordt het personeel op het NGO-bureau tussentijds vervangen wat de nodige vertraging oplevert.

Talloze malen is coördinator Daniel Kibago afgereisd naar Kampala voor het aanleveren van de nodige papieren, het geven van toelichtingen, het bezwaar aantekenen tegen een mogelijke boete, het informeren naar de stand van zaken, enz. Het is al met al een kostbare en zeer tijdrovende klus geworden om verlenging te realiseren.

14 oktober komt dan het verlossende bericht van Daniel Kibago dat het NGO certificaat binnen is. We kunnen weer vijf jaar vooruit.

12. Donaties


In de afgelopen periode heeft het Lejofonds enkele bijzondere donaties ontvangen.

-Een echtpaar dat het gouden huwelijksjubileum vierde, zag af van cadeau’s, verzocht daarvoor in de plaats een donatie aan het Lejofonds te doen, wat een prachtig bedrag opleverde.

Een creatieve Lejofondsvolger heeft “rozijnendoosbedjes” gemaakt en verkocht.
De opbrengst was voor het Lejofonds. Door deze donaties hebben we een begin kunnen maken met het paddestoelenproject. Ook heeft Sponsorkliks weer een bedrag aan het Lejofonds overgemaakt.
Via Sponsorkliks sponsor je het Lejofonds gratis.

Zie: https://www.sponsorkliks.com

De teller staat inmiddels op €728,89

13. Feestdagen