Nieuwsbrief 50

Het coronavirus heeft zich ontwikkeld tot een epidemie op wereldwijde schaal. Ook in Oeganda heeft men de nodige maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het project Green Charcoal.

In Nederland zijn de scholen ook dicht. Daarmee is de Vastenactie van de Jozefschool, waarvan de opbrengst besteed is voor het Lejofonds niet doorgegaan.

Het coronavirus treft de goede doelen in het algemeen.

Bij het project Green Charcoal sluiten zich meer scholen aan. De productie is verhoogd. Er is meer productie- en opslagruimte nodig. We doen verslag van nieuwe ontwikkelingen binnen het project.

Een bevriend Belgisch echtpaar heeft voor het Lejofonds de projecten en activiteiten in Oeganda bezocht. Zij hebben een uitvoerig rapport uitgebracht, voorzien van vele foto’s. We geven in deze nieuwsbrief een impressie van hun bezoek.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. Coronavirus


Vanwege het Coronavirus heeft men in Oeganda ook een aantal maatregelen genomen. Voorbeelden zijn:

-Bijeenkomsten met meer dan vijf personen zijn verboden;
-Het openbaar vervoer ligt stil;
-Ook privé auto’s mogen niet meer worden gebruikt;
-Scholen zijn gesloten.

In Oeganda is het gebruik van sociale media behoorlijk gegroeid. Een Oegandese zanger, rapper en politicus heeft een corona-lied online geplaatst, wat in rap tempo verspreid wordt.

Het coronavirus is ook van invloed op het project Green Charcoal. De scholen zijn gesloten. Zij zijn de belangrijkste afnemers van green charcoal, maar nemen nu geen houtskool meer af. Inkomsten drogen op.

Inmiddels hebben we besloten de productie van green charcoal stil te leggen. De werknemers blijven thuis. We willen wel hun salaris gedeeltelijk doorbetalen. Daarvoor zoeken we nog de nodige gelden.

2. Green Charcoal Lejofonds


a. Scholen
In de afgelopen tijd hebben nieuwe scholen zich aangesloten bij het project GCL (Green Charcoal Lejofonds).

Coördinator Daniel Kibago bezoekt geïnteresseerde scholen om informatie te geven. Daarbij bekijkt hij welke aanpassingen gedaan moeten worden aan de aanwezige fornuizen in de keuken en welke kosten dat met zich meebrengt.

Het Lejofonds subsidieert nieuwe scholen door de helft van die kosten op zich te nemen. Scholen verplichten zich contractueel gedurende tenminste vijf jaar houtskool af te nemen.

Eind februari schrijft Daniel Kibago:

“Last week I visited schools. One is called Oxford Grammar primary school located in Kiwanga.

The school intends to 470 bags of charcoal every term and they expect that by next year the number of children will double and so the number of bags of charcoal, I also visited Alpha and Omega mixed primary school.”

The school intends to buy 450 bags of green charcoal.
Now they are organizing themselves with finances, when they are ready I will send you contracts and we start.”

Eerder bezocht Daniel Kibago de Goshen nursery and primary school. Om aansluiting bij het project GCL mogelijk te maken is een nieuw fornuis gebouwd. De school heeft per trimester 460 zakken houtskool nodig.
Oxford Grammar primary school, Alpha and Omega mixed primary school en de Goshen nursery and primary maken nu deel uit van het project GCL. Er zijn nu 18 scholen aangesloten bij het project GCL. De scholen nemen samen in een trimester 11335 zakken green charcoal af van 2kg. Oftewel 22670 kg, ruim 22 ton.

1 ton green charcoal levert een besparing op van 88 middelgrote bomen.

Met de levering van 22670 kg green charcoal besparen we nu 1995 middelgrote bomen in 1 trimester en bijna 6000 bomen op jaarbasis.

b. Uitbreiding “stands”
Er wordt meer houtskool geproduceerd. Daardoor is er behoefte aan meer ‘stands” waarop de geproduceerde briketten kunnen drogen.

In februari is er een begin gemaakt met de bouw van nieuwe “stands”. Daarvoor moesten eerst een aantal bomen gekapt worden.

Op 17 februari schrijft Daniel Kibago:

I visited the factory to monitor construction of stands and cutting down some trees. The members were busy working and also happy to see that more stands were being constructed. They thanked yo uso much for the efforts you are putting in to change many things at the factory. They promised to work hard”.

De nieuwe “stands” komen te staan op de oprijlaan naar de “factory”. Meer bomen moeten worden gekapt om een nieuwe toegangsweg aan te leggen.

c. Uitbreiding “factory”

Er is ook behoefte aan uitbreiding van het fabrieksgebouw. De productieruimte behoeft uitbreiding en er is meer opslagcapaciteit nodig.
James, de dove jongen die dankzij het Lejofonds een opleiding heeft gevolgd tot timmerman wordt betrokken bij de uitbreidingswerkzaamheden.

James is nog niet zo lang een van de werknemers in het project. Hij is een harde werker en wordt daarom zeer gewaardeerd door de anderen.
James moet elke dag een paar kilometer lopen om de ‘factory “ te bereiken. Hij krijgt daarom de beschikking over een van de fietsen van het Lejofonds. Na het kappen en opruimen van bomen kunnen de uitbreidingswerkzaamheden beginnen. Binnen worden nieuwe stellingen aangebracht voor het opslaan van zakken houtskool. Voor de productieruimte wordt nog gekeken naar een andere briketmachine en een mixmachine. Hierover is overleg met verschillende deskundigen.

3. Vastenactie Jozefschool Texel


De Jozefschool op Texel houdt jaarlijks een Vastenactie waarbij de opbrengst bestemd is voor het Lejofonds. voor een in overleg vast te stellen doel.

Dit jaar werkt de school aan het thema gezondheid, waarbij het met name gaat over gezond eten en drinken. Vraag is dan ook of voor de Vastenactie een bepaald doel aan dit thema te koppelen is.

De Jozefschool heeft in het verleden meermalen steun verleend aan de Kismbizi nursery and primary school.

De school heeft een moeilijk jaar achter de rug door een niet functionerende headmaster die inmiddels ontslagen is. De financiële situatie is lastig op dit moment.

Er zijn te weinig borden en kopjes.
Pannen zijn oud en onhygiënisch.
Er is geen afwasrek. De afwas wordt op de grond gedaan.

Daniel Kibago schrijft:

“For the pans you can see what they use in the picture, very old and unhealthy. They also need cups and plates because a few were bought. They have no plate stand they wash the utensils from the ground/ grass ”.

De opbrengst van de Vastenactie is nu bedoeld om ervoor te zorgen dat de Kisimbizi kan beschikken over een fatsoenlijke keukenuitrusting.

De nieuwe headmaster van de Kisimbizi nursery and primary school is op de hoogte gebracht van de Vastenactie van de Jozefschool. Hij stuurt alvast een bedankbrief. En dan slaat het Coronavirus toe. Nog voordat de Vastenactie begonnen is, gaan de scholen dicht.

4. Impressie bezoek projecten en activiteiten Lejofonds


In nieuwsbrief 49 hebben we al aangegeven dat de bestuursleden van het Lejofonds, Leo en Herma Annyas, begin dit jaar niet, zoals elk jaar, afreizen voor het Lejofonds naar Oeganda.

Een bevriend Belgisch echtpaar, Herman Longin en Ria Coppens, ervaren Oegandagangers (zij gaan voor de veertigste keer naar Oeganda) zijn bereid gevonden de honneurs waar te nemen.

Zij zijn in februari drie dagen opgetrokken met coördinator Daniel Kibago en hebben kritisch gekeken naar de projecten en activiteiten van het Lejofonds. Daar hebben zij uitvoerig verslag van gedaan, vergezeld van vele foto’s.

In deze nieuwsbrief een korte impressie. Ria Coppens is enigszins gehandicapt door een gekwetste arm, veroorzaakt door een val, eerder tijdens hun verblijf in Oeganda.

– Project Goat to Goat

“We bezoeken een familie die het geitenproject volgt. Volgens Daniel heeft deze dame het heel goed gedaan met het project en is ze een voorbeeld voor anderen. Je ziet ook wel aan het huis dat deze familie het beter heeft. Achteraan het huis staat de geitenstal. De zeven geiten zijn onlangs ziek geweest maar na het bezoek van de dokter en de nodige medicatie zijn ze er weer bovenop.

Enkele kinderen spelen in de tuin. We hebben van jullie kinder T-shirts meegekregen om uit te delen. Volgens Ria hebben deze kinderen de geschikte maat voor de T-shirts, dus hebben we die dadelijk laten passen en achtergelaten”.– Kisimbizi nursery and primary school

In het afgelopen jaar heeft het Lejofonds intensief overleg gevoerd met de leiding van de Kisimbizi nursery and primary school om te komen tot een verbetering van de schoolorganisatie die als zwak bestempeld kan worden. Door toedoen van het Lejofonds is er een nieuwe headmaster gekomen. Ook is er een nieuw “school management committee” benoemd.

In de laatste nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan de situatie op de Kisimbiz nursery and primary school. Herman en Ria krijgen het verzoek de school nog eens door te lichten op een aantal punten. Het gevolg is een langdurig overleg, waaruit duidelijk wordt waarom de vorige headteacher ontslagen is en een nieuwe aangesteld.

Men brengt ook een bezoek aan de keuken.

“….Het is hier erg warm binnen. Herman adviseert Daniel om bovenaan de muur (hoogste punt) van verluchtingsgaten te voorzien zodat de warmte langs daar kan ontsnappen. Dit is wel nodig want de meisjesslaapplaats is naast de keuken en daar is het ook al stikkewarm…”

“…Buiten komt het gesprek op gang dat er ook een waterpomp is, maar die wordt niet gebruikt omdat het water bruin is. Na wat meer uitleg weten we dat ze eigenlijk deze pomp veel te weinig gebruiken en dat het water bruin wordt door de roest van de metalen buizen die gebruikt zijn bij de pomp. Er wordt beloofd deze meer te gebruiken…..”

Sinds de school over een watertank beschikt, wordt er minder gebruik gemaakt van de waterpomp. De mensen uit de “community” willen ook gebruik maken van de waterpomp. Bij de aanleg van de pomp is dat ook toegezegd. Directeur Spencer wil dat mensen uit de “community” geld betalen voor het halen van water om zo eventueel onderhoud te kunnen bekostigen. De mensen betalen echter niet. Spencer is nu opgedragen opnieuw een overleg te starten.

– Project Green Charcoal Lejofonds

Aangekomen op de “factory” krijgen Herman en Ria eerst een rondleiding. Van het Lejofonds hebben Herman en Ria “huiswerk” meegekregen en dat betekent het stellen van de nodige vragen aan de verschillende personen. Zelf hebben Herman en Ria ook nog enkele adviezen in huis. Dit betreft het op een gemakkelijkere manier van het zeven van “dust, het gebruik van de naaimachine voor het dichten van de plastc zakken waarin de houtskool verpakt wordt, het uitdrukken van de stand van zaken wat betreft de productie voor de mensen die niet kunnen lezen.

– Aunt Kevin nursery and primary school Er volgt een bezoek aan de Aunt Kevin nursery and primary school waar de ontvangst wordt verzorgd door de directeur.

Speciale aandacht is er voor de door het Lejofonds gïntroduceerde werkvorm “cornerplay” voor de nursery klassen. Leerkrachten worden uitgenodigd de verschillende materialen te laten zien. De leerkrachten worden ook ter verantwoording geroepen. Een toegezegd verslag over de ervaringen met cornerplay in het laatste trimester van het vorig jaar is nog niet opgestuurd. Dat gaat alsnog gebeuren.

Ter afsluiting gaat men gezamenlijk op de foto.

– Gehandicapt In nieuwsbrief 48 hebben we de situatie weergegeven van onze dove vriend James en zijn gehandicapte zusje Agnes. Opa, die zorgt voor Agnes is ziek. Het zou goed zijn als Agnes ondergebracht kan worden in een instelling. Met coördinator Daniel Kibago bezoeken Herman en Ria een tehuis waar men mogelijk voor opvang kan zorgen. Men wordt ontvangen door een vriendelijks zuster, die vervolgens duidelijk maakt dat men niet aan het juiste adres is. Men wordt doorverwezen naar een instelling in Kampala. Bij het afscheid kan Ria niet nalaten de zuster op de hoogte stellen van het project Green Charcoal Lejofpnds en de voordelen die het biedt.

Het verslag zegt het volgende:

“….De zuster begeleidt ons bij het terugkeren naar de wagen. Ondertussen kan Ria het niet laten om weer over Green Charcoal te praten. Daniel mengt zich in het gesprek. Bij het horen van de winst die ze kunnen maken bij het gebruik van de Green Charcoal blijkt de zuster nog meer geïnteresseerd. Daniel vertelt ook dat er reeds scholen in de onmiddellijke nabijheid zijn die charcoal gebruiken. Daar is de zuster verwonderd over. Uiteindelijk heeft Daniel de contacten uitgewisseld en mag hij terug komen voor een verder gesprek….”

– Aisja

Herman en Ria bezoeken ook Aisja. Aisja heeft dankzij het Lejofonds een opleiding tot naaister gevolgd en maakt nu uniformen voor de Kisimbizi nursery and primary school. In de nieuwsbrieven is de situatie van Aisja meermalen ter sprake geweest.

Om onduidelijke redenen blijken nu dingen misgegaan rond de betaling van uniformen. waardoor er nog onvoldoende geld is voor schoolbenodigdheden van de kinderen. Coördinator zegt toe zaken uit te zoeken. Herman en Ria bieden een helpende hand waardoor de kinderen naar school kunnen. Het Lejofonds wil ook hier grote waardering en dank uitspreken aan Herman en Ria voor alle inspanningen gedaan voor en adviezen gegeven aan het Lejofonds.

5. Goede doelen en het Coronavirus


5.1. Stichting Geef Gratis

Stichting Geef Gratis stuurt een nieuwbrief waarin zij het volgende melden:

Iedereen wordt hard geraakt door het coronavirus en als gevolg daarvan door de coronacrisis. Ook goede doelen worden hard geraakt zoals te lezen in dit RTL-Z nieuwsbericht: Goede doelen in acute problemen door coronacrisis: ‘Hopen op hulp’.
Geef helpt jullie goede doel met een volledig gratis te gebruiken actieplatform waarmee door iedereen op ieder gewenst moment een online collecte(bus) gestart kan worden. Zie www.onlinecollecteren.nl voor alle uitleg.5.2. Mindwize

Mindwize is een organisatie die campagnes ontwerpt die mensen aanzetten tot actie om zo de wereld een beetje beter te maken.
Het Lejofonds ontving onlangs het volgende bericht:

Fondsenwerving tijdens een crisis

Beste Leo,

Het is begrijpelijk dat je je nu zorgen maakt over je donateurs en hun geefgedrag. Ten eerste wil je weten: gaat het goed met ze?
En ten tweede: zullen ze je wel blijven steunen?

Wat in ‘normale’ tijden geldt, geldt nu ook: houd vast aan de fondsenwervingsprincipes die werken. Maar er zijn drie belangrijke waarden die nu, in crisistijd, extra belangrijk zijn voor je fondsenwerving.

1. Contact met je donateurs is nu belangrijker dan ooit
2. Doneren geeft donateurs het gevoel deel van de oplossing te zijn
3. Donateurs willen de kans krijgen om te doneren
Als je deze waarden niet al in je fondsenwerving had ingebouwd, dan moet je dat nu echt gaan doen. Je donateurs zullen nog meer van je gaan houden.

Hartelijke groet, Team Mindwize