Op weg

Met de verschillende projecten en activiteiten van het Lejofonds in Oeganda heb je wel eens het gevoel dat je bezig bent met de oorspronkelijke Echternacher springprocessie waarin steeds drie stappen naar voren werden gemaakt en twee naar achter.

Maar als er resultaten geboekt worden, klein of groot, is er trots en dankbaarheid bij alle betrokkenen.

Deze nieuwsbrief illustreert dat.

1. Fantastisch nieuws!

In de reisverslagen van dit jaar en de laatste nieuwsbrief hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru, de achtergronden van de school, de deplorabele situatie van de gebouwen.
Dankzij iemand die het Lejofonds een zeer warm hart toedraagt, maar anoniem wenst te blijven is het voor het Lejofonds mogelijk geworden nieuwe lokalen en een keuken te bouwen en bestaande gebouwen van de Aunt Kevin te renoveren. We hebben daar verslag van gedaan. De school geeft onderwijs tot het niveau primary 4. Het is de wens van de school en de ouders onderwijs te kunnen geven tot en met het niveau primary 7. Daarvoor is de bouw van nieuwe lokalen nodig. Verder is het zeer gewenst om het schoolterrein te omheinen.

Onze anonieme donor stelt hiervoor de middelen beschikbaar. Daarbij heeft hij de wens te kennen gegeven ook de nodige aandacht aan het onderwijsleerpakket te besteden.

Dit is werkelijk fantastisch nieuws.

In januari 2017 vertrekken Leo en Herma Annyas opnieuw naar Oeganda voor een verblijf van een paar maanden. Zij zullen dan zorg dragen voor de uitvoering van dit alles. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

2. Terug naar Sri Lanka

In 2006 en 2007 bezoeken Leo en Herma Annyas Sri Lanka en voeren daar voor het Lejofonds enkele kleinschalige projecten uit. Zie de rubriek “10 jaar”. Na tien jaar gaan zij begin november terug naar Sri Lanka om personen te ontmoeten die destijds bij de projecten waren betrokken. De contacten zijn al gelegd.

Reis- en verblijfkosten komen niet ten laste van het Lejofonds!

3. Green Charcoal Lejofonds

In de vorige nieuwsbrief hebben we onder de titel “Nog even tegen de stroom oproeien” verslag gedaan van de problemen die het project Green Charcoal Lejofonds ondervindt. Het elektriciteitsnetwerk werkt niet door problemen met een transformator. Daardoor kan het project geen gebruik maken van de “crushermachine” en de “briketmachine” en ligt het project in feite stil.

Het heeft lang geduurd voordat de problemen met de elektriciteit waren opgelost. Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds heeft heel wat werk verzet om de autoriteiten te bewegen naar oplossingen te zoeken voor het probleem. Hij heeft vele malen extra het project moeten bezoeken. Dit alles betekende ook extra kosten voor het Lejofonds.

Daarbij bleek dat de machines bij de herstart nog aanpassingen nodig hadden waarvoor monteurs ingeschakeld werden.

Daarmee zijn nu de middelen die het Lejofonds beschikbaar had, specifiek voor dit project, op. Nieuwe geldbronnen moeten aangeboord worden.

Opbrengsten uit de verkoop worden nu aangewend om materialen aan te schaffen nodig voor het productieproces. Uitbetalingen van gewerkte uren levert nu vertraging op.

Op dit moment wordt houtskool wat geproduceerd is verpakt in plastic zakken. Daarmee is het klaar voor de verkoop.

Mensen die het project Green Charcoal Lejofonds direct van een financiële impuls willen voorzien kunnen hier terecht.

Ook is het fijn als straks Sinterklaas en de Kerstman van meerdere kanten op deze mogelijkheid gewezen worden

4. Belasting en belastend

In de “Terugblik verblijf Oeganda 2016” hebben we onder de titel “Het kastje en de muur” verslag gedaan hoe het Lejofonds geheel onterecht een forse boete heeft opgelegd gekregen van de URA, de belastingdienst van Oeganda.

In eerste instantie stelt de URA ons gerust. Een bezwaarschrift indienen en de boete is van tafel. Maar dan blijkt plotseling dat we vanaf 2013 de hele financiële handel en wandel van het Lejofonds moeten ophoesten zodanig dat het past in het computersysteem van de URA. Dat betekent lange lijsten met onbegrijpelijke terminologie en begrippen volgen, wat zonder hulp onmogelijk is.

Dat karwei is inmiddels gebeurd. Het systeem van de URA geeft aan dat de verstrekte informatie te laat is aangeleverd. Dat heeft geleid tot nieuwe boetes. Uiteraard vechten we ook deze boetes aan. Er is nog geen uitslag bekend.

Wel is duidelijk dat deze kwestie zeer veel tijd van ons vraagt, waarbij veelvuldig overleg nodig is met onze mensen in Oeganda.

In april van dit jaar diende zich het probleem aan. Het is nog steeds niet van tafel. Het geeft aan dat het proces om tot oplossingen te komen traag verloopt.

5. PowerPoint presentatie

Op bezoek bij een donor en Lejofondsvolger van het eerste uur in Friesland valt de vraag of het Lejofonds ook een PowerPoint presentatie heeft.

Dat is op dat moment niet het geval. Maar nu wel. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen. We hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.

6. Allen

In reisverslag “Aan de slag” berichten we het volgende over Allen: Moeder doet schoonmaakwerk op een school. De inkomsten zijn niet voldoende om alle kinderen naar school te sturen. Allen zit daarom noodgedwongen thuis.

Allen heeft het eerste jaar van het voortgezet onderwijs afgemaakt. Hij wil graag naar de tweede. Dankzij het Lejofonds krijgt hij die kans.

Moeder heeft een klein verkoopstalletje bij huis. We spreken af dat zij groene houtskool gaat verkopen. Met de inkomsten daaruit zal moeder het schoolgeld betalen.

Het schoolgeld voor de eerste en tweede trimester van het schooljaar betaalt het Lejofonds. Daarna moet het schoolgeld betaald worden uit de inkomsten via de verkoop van houtskool.

We krijgen bericht dat moeder het houtskool niet meer verkoopt via het verkoopstalletje bij huis. In zijn vrije tijd gaat Allen bij de mensen in de buurt langs om houtskool te verkopen.

Een geweldig initiatief van Allen vinden we. Het Lejofonds wil Allen daarom stimuleren er mee door te gaan en leent hem een fiets uit.

7. Trots

Soms komen mensen die steun krijgen van het Lejofonds trots met resultaten bij de coördinator van het Lejofonds Daniel Kibago. Die maakt foto’s en zendt ze naar het Lejofonds. We geven enkele voorbeelden.

– Dankzij steun van het Lejofonds kan Hadidja naar school. Daar doet zij het heel goed. Het rapport wijst het uit. Moeder komt het rapport vol trots laten zien. – Over Aisha hebben we meerdere keren bericht.
Aisha wil graag een opleiding tot naaister volgen om zo uiteindelijk voor een eigen inkomen te kunnen zorgen. Het Lejofonds heeft een naaimachine voor haar gekocht en gezorgd voor een opleiding van een jaar bij een ervaren kleermaker.

Bij de maandelijkse vergaderingen van het project Goat to Goat komt Aisha trots haar vorderingen laten zien. – Julius gaat niet naar school. Moeder Yudaya kan het schoolgeld niet betalen.
Het Lejofonds betaalt het schoolgeld voor Julius voor twee trimesters. Daarna is het de verantwoordelijkheid van moeder.

Moeder heeft ervaring met de varkensfokkerij. Het Lejofonds schaft ter ondersteuning een varken aan. Zijn er eenmaal biggetjes dan moet er een foto gemaakt worden voor het Lejofonds. – Toegelaten worden tot het project Goat to Goat betekent dat iemand aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Is dat het geval dan moet er binnen een paar weken een geitenstal gebouwd worden. Daniel Kibago controleert dat. Als dat gelukt is, kan hij trotse mensen op de foto zetten. De leden van het project Goat to Goat zijn verplicht de maandelijkse vergaderingen te bezoeken.

Tijdens deze vergaderingen wordt de gang van zaken binnen het project besproken. Maar ook komen andere onderwerpen aan de orde, zoals het belang van een goede hygiëne, financieel beheer, planmatig handelen, enz.

Als er een nieuw lid wordt toegelaten en geiten en een bok worden uitgedeeld zijn alle leden niet alleen blij voor het nieuwe lid, maar er ook trots op. -Tijdens hun verblijf hebben Leo en Herma Annyas t-shirts uitgedeeld aan arme families. De t-shirts zijn beschikbaar gesteld door Simply Fit, sport en gezondheidscentrum uit Roermond. Opnieuw zijn t-shirts naar Oeganda verstuurd en door coördinator Daniel Kibago verspreid. Trotse ouders zijn het gevolg, maar ook trotse en verbaasde kinderen. En wij zijn trots op Simply Fit!

8. Dank

Van directeur Spencer van de Kisimbizi primary school heeft het Lejofonds een dankbrief ontvangen.

Hij groet allereerst iedereen die bij het Lejofonds betrokken is. Daarna brengt hij zijn dank en waardering over voor alles wat het Lejofonds voor zijn school gedaan heeft.

Men is erg blij met de verlichting mogelijk gemaakt door de verkregen Solar Energy Box. Terloops geeft de directeur aan dat uitbreiding wenselijk is.

De laptop biedt nieuwe mogelijkheden. Maar er ligt ook subtiel een vraag naar sterkere accu.

9. Lejofonds op Burendag 2016

Het Lejofonds was in september vertegenwoordigd op een dorpsmarkt in Maria Hoop, onderdeel van Burendag 2016. Dat werd gewaardeerd. De organisatie liet weten:

“We zijn erg blij met de deelname van het Lejofonds. Het geeft de dorpsmarkt een extra dimensie door ook wat aandacht te vragen voor goede doelen en ‘ons eigen’ Lejofonds mag daar eigenlijk niet bij ontbreken.”

In de rubriek “Dank” op de website van het Lejofonds schrijven we in 2014:”Toon uit Maria Hoop stond in de week voor Pasen op de stoep. Zijn moeder en hij hadden een dag gevast. Het uitgespaarde geld was bestemd voor het Lejofonds. Toon bracht een envelop met inhoud met twee briefjes van verschillende waarde. Een prachtig initiatief. Geweldig Toon!” Op de dorpsmarkt krijgen we nu het zusje van Toon op bezoek. Ze haalt haar portemonnee met daarin zakgeld tevoorschijn en koopt een ketting. Ze is blij verrast als ze daarbij een zelfgemaakte bal uit Oeganda krijgt.