Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19

Bijna dagelijks is er contact met de coördinatoren van de projecten “Goat to Goat 1&2 en het project “Solar Cooking”. Daarnaast is er frequent contact met Henry. Over Henry is eerder een reisverslag verschenen onder de titel “Life of local hardworking Ugandan young man”. Op eigen initiatief en op vrijwillige basis verricht Henry een aantal zaken voor het Lejofonds. Dat wordt ook duidelijk uit deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief kent de volgende onderwerpen:


1.Project Solar Cooking

De leden van het project hebben inmiddels cookits and “stoves” (verbeterde houtfornuizen), tegen gereduceerde prijzen kunnen aanschaffen dankzij donaties financiële ondersteuning van het Lejofonds.
De verplichting die hier tegenover staat is dat men opgedane ervaringen deelt. De ervaringen van de leden komen terug in maandelijkse vergaderingen. De coördinator van het project maakt een verslag van deze vergaderingen en stuurt dit op naar het Lejofonds.

Het verkrijgen van hooimanden staat hoog op het verlanglijstje van de leden. Dit kan tegen een gereduceerde prijs dankzij de Vastenactie van de Jozefschool op Texel. Leden hebben aangegeven graag zelf te leren hoe hooimanden te maken. Binnenkort wordt een onderzoek afgerond dat aantoont of dit voordeliger uitpakt.

Projectleden bekijken de nieuwe “stoves” Verguld met de nieuwe aanwinst

2.Project “Goat to Goat”

Evaluatie van het project “Goat to Goat” tijdens ons laatste verblijf in Oeganda heeft ertoe geleid dat de leden van in het project in het gebied Nkonkonjeru in staat zijn gebleken zelfstandig en onafhankelijk verder te gaan. Er blijft een lijn naar het project door driemaandelijkse ontmoetingen tussen de coördinator van het project en het “member committee” van Nkonkonjeru.

In Nasuuti zijn we met het project gestopt omdat “de man die de weg kwijt was” zich niet hield aan het uitgiftebeleid en leden zich mede daardoor niet of onvoldoende aan de regels hielden. In Seetah Nazigo zijn we naast het oude project gestart met een nieuw project waarin i.p.v. 1 geit 2 geiten en een bok worden uitgegeven aan gezinnen zodat er sneller inkomsten zijn te genereren. Bestaande stallen zijn daarvoor vergroot.

Monitoring Lejofonds stelt spijkers beschikbaar voor uitbreiding stal Uitgifte geiten aan nieuwe gezinnen

3. Dove kinderen

Doofheid is een maatschappelijk probleem in Oeganda. Dove mensen leven in  erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn buiten de maatschappij geplaatst. 

Meer dan 90% van de doven in Oeganda kan niet lezen noch hun eigen naam  schrijven of tellen tot tien. De meerderheid van de dove kinderen is niet in  staat om te communiceren met hun ouders, familie en de gemeenschap waarin  zij  leven. 

Door het gebrek aan onderwijs ontstaat er een vicieuze cirkel van armoede,  onwetendheid, kwetsbaarheid, ziektes en machteloosheid en een onvermogen  om  sterke dovenorganisaties te formeren. 

Doven zijn de armsten onder de armen, de minst bevoorrechten. 

Oeganda kent veel dove kinderen. Veelal is malaria de oorzaak ervan. Gehandicapte kinderen worden vaak slecht behandeld door de ouders. Ze schamen zich voor hun kind. Eerder hebben we onder de titel “We lost hope” hier voorbeelden van gegeven.

In het verleden heeft het Lejofonds dankzij verkregen donaties het mogelijk gemaakt dat zeven dove kinderen onderwijs konden gaan volgen. Met de families was een regeling getroffen. Het Lejofonds betaalde het eerste jaar onderwijs en gaf een geit aan de families. De families zouden dan vanaf het tweede jaar zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van het schoolgeld. Hoe is het nu met deze zeven kinderen?

Twee dove kinderen zijn we na twee jaar onderwijs uit het oog verloren. De families zijn vertrokken met onbekende bestemming. Een familie zorgt inmiddels zelfstandig dat het kind naar school gaat. Twee families hebben te kennen gegeven nog niet zover te zijn dat zij al het benodigde schoolgeld zelf kunnen opbrengen. Inmiddels hebben we met deze families overeenkomsten gesloten, mede ondertekend door de overheid, waarin staat aangegeven welke bijdragen zij kunnen leveren en op welke termijn zij volledig hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Tot zolang zal het Lejofonds ondersteuning blijven geven.

Ook met de vader van ons dove vriendje Batu is een overeenkomst gesloten

Op dit moment zoeken we voor 1 familie nog een oplossing. Zoals het er nu uitziet zal dat gevonden worden in het verlenen van een mikro-krediet zodat een bestaand bedrijfje uitgebreid kan worden.

Het Lejofonds heeft veel (verborgen) en langdurige inspanningen verricht, zowel ter plaatse als vanuit Nederland om deze kinderen te behouden voor onderwijs

4. Ramazan

Tijdens ons laatste verblijf hebben we verschillende keren geschreven over Ramazan, de gehandicapte jongen die we graag wilden laten opereren. Uiteindelijk bleek dat Ramazan lijdt aan de ziekte van Duchenne en niet te opereren is. Hoe is het nu met Ramazan?

Henry, onze contactpersoon in Oeganda onderhoudt de contacten en informeert ons. Tijdens ons verblijf verbleef Ramazan bij zijn tante. Aan het eind van de vakantie is hij terug gekeerd naar zijn ouderlijk huis. Dankzij steun van het Lejofonds gaat hij daar naar school.

Kortgeleden is Henry op bezoek geweest. Daarmee is meer duidelijkheid gekomen over de achtergrond van Ramazan. Helaas was Ramazan zelf niet thuis.

Ramazan is enig kind. Zijn ouders zijn gescheiden. Ramazan woont nu bij de broer van zijn vader die visser is. Hij en zijn vrouw hebben zich over Ramazan ontfermd nadat vader vertrokken was zonder zich om hem te bekommeren. Moeder woont aan de andere kant van het Victoriameer. In de vakanties heeft Ramazan nog contact met haar. Waarom hij niet bij haar woont is niet duidelijk.

Ramazan heeft een rolstoel nodig om naar school te kunnen gaan. Deze rolstoel was aan vervanging toe. Gelukkig heeft een Nederlandse stichting voor een nieuwe rolstoel gezorgd.

Henry (links) met de familie van Ramazan

5. Sara

We hebben Sara gezien schreven we in een van onze reisverslagen. Sara was een straatverkoopstertje. We troffen haar slapend op straat aan, een mand bananen die verkocht moesten worden naast zich. Door financiële steun van het Lejofonds werd het voor Sara mogelijk terug naar school te gaan. Henry, onze contactpersoon in Oeganda houdt een oogje in het zeil. Hoe vergaat het Sara?

In eerste instantie voelde zij zich ongelukkig op school. Zij droeg geen uniform. Ten onrechte. Het Lejofonds had daarvoor betaald. Een fout van de school. Dat kon gelukkig snel hersteld worden.

Henry bezocht haar daarna en stuurde een foto waar hij samen met Sara en een neefje opstaat. Hij schreef daarbij: “Sara with her causin brother looking so happily and with a nice smile. I was also in the picture. God has really changed her life through your love and support you are giving in studies. This has really made her and her family members excited.
Later krijgen we van Henry te horen dat de schoolresultaten van Sara tegenvallen. Henry voelt zich geroepen te helpen: “I try to solve this by giving her question papers for revision during every holiday”.

Brief Sara (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

6. Mikro-krediet

In een van onze reisverslagen hebben we gesproken over Henry, de man die een driedubbele baan heeft om zijn gezin te kunnen onderhouden. Aan huis runt Henry’s vrouw een klein winkeltje. Voor de huur van de ruimte is Henry al een derde van zijn salaris als leerkracht kwijt.

Tijdens ons verblijf hebben we Henri een mikro-krediet verstrekt van 150 euro om zijn winkeltje uit te kunnen breiden en zo meer inkomsten te verwerven.
Met tentzeil is het winkeltje nu uitgebreid tot aan de weg wat meer klanten trekt. Er worden ook meer producten verkocht. Inmiddels heeft Henry een deel van het krediet versneld afgelost.

Winkeltje van Henry en zijn vrouw Het winkeltje is vergroot

We hadden Henry toegezegd bij een totale aflossing binnen de gestelde termijnen hij kon rekenen op een nieuw krediet van het Lejofonds. Op de vraag waar hij een eventueel nieuw krediet aan zou besteden was Henry zeer resoluut. Daarmee wilde hij zijn zus Betty helpen. Zij was bijna klaar met een opleiding voor naaister. Hij zou haar dan in huis nemen. Met een krediet zou hij voor haar een naaimachine kunnen kopen en zou zij een eigen bedrijfje kunnen beginnen.

Inmiddels heeft Betty met de hulp van een mikro-krediet van het Lejofonds haar naaimachine. De verkoop van gemaakte kleding gaat via het winkeltje van Henry en zijn vrouw.

Betty achter de naaimachine Brief van Betty (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

7. Mr. Sentuma

In nieuwsbrief 18 plaatsten we een dankbrief van mr. Sentuma. Mr. Sentuma is lid van het project Goat to Goat. Hij lijdt al twee jaar aan een onbekende ziekte waardoor hij gehandicapt is geraakt. Geld voor onderzoek in het ziekenhuis ontbrak. Dat laatste heeft het Lejofonds mogelijk gemaakt. Inmiddels is gebleken dat mr. Sentuma huidkanker heeft. Er zijn een zestal behandelsessies nodig,om de drie weken. Door financiële steun van het Lejofonds zijn de noodzakelijke behandelingen mogelijk. Drie rondes heeft mr. Sentuma achter de rug. Er is een duidelijke verbetering merkbaar in zijn gezondheidssituatie.

8. De Bolleberg zet de bloemetjes buiten voor het Lejofonds

In de rubriek “Dank” kom je verschillende keren groep 7/8 van basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop tegen. Meester Gerard van Oirschot heeft in de afgelopen jaren met zijn groep diverse keren actie gevoerd voor de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. En met succes!

Dit jaar heeft het team van De Bolleberg besloten schoolbreed een actie voor projecten van het Lejofonds te houden onder de titel “De Bolleberg zet de bloemetjes buiten voor het Lejofonds.

Leo en Herma Annyas hebben het voorrecht gehad om de kinderen van alle groepen te mogen vertellen over het werk in Oeganda. Een bijzondere ervaring.
Vanwege de sfeer en de kwaliteit ervaart Leo als oud-directeur van basisscholen De Bolleberg al als een bijzondere school en dat dus niet alleen vanwege de identiteit. Dit keer maakte de aandacht van de kinderen, van klein tot groot, voor de verhalen over de activiteiten in Oeganda het geheel bijzonder.

De Bolleberg zet de bloemetjes buiten voor het Lejofonds. Er had ook kunnen staan: Maria Hoop zet de bloemetjes buiten voor het Lejofonds. Er zijn ontzettend veel bloembollen verkocht in Maria Hoop en daarbuiten. En dat heeft geleid tot een geweldige opbrengst. Waar een kleine school groot in kan zijn! Presentatie voor kinderen van De Bolleberg

9. Vastenaktie Jozefschool Texel

De Jozefschool Texel is nauw betrokken bij het ontstaan van het Lejofonds in 2005. Sindsdien zijn de opbrengsten van de jaarlijkse vastenaktie bestemd voor het Lejofonds. De school heeft te kennen gegeven dit jaar graag een bijdrage te leveren aan het project Solar Cooking. Met de opbrengst van de vastenaktie dit jaar wilde men voor de leden van het project de aanschaf van een hooimand mogelijk maken. En daar is men volledig in geslaagd.
Op dit moment vindt overleg plaats met de leden van het project of direct tot aanschaf van hooimanden wordt overgegaan of dat er workshops worden georganiseerd waar de leden de vaardigheden leren om zelf een hooimand te maken. Aktieposter Jozefschool Texel

10. “The world into your classroom”

Het Lejofonds heeft zich op 30 maart j.l. gepresenteerd op een interculturele markt onder de titel “The world into your classroom” voor een scholengroep in Sittard. We hadden dit in nieuwsbrief 18 aangekondigd. In de rubriek “Video” is een kort filmpje opgenomen.

Er was veel belangstelling voor de stand van het Lejofonds. Dat kwam mede omdat we brieven bij ons hadden die leerlingen van het Seeta Hill College in Oeganda geschreven hebben voor leerlingen in Nederland. Zie reisbrieven: In het zonnetje. Men kon een brief uitkiezen en een correspondentie starten met de briefschrijver.

Belangstelling voor de stand van het Lejofonds

De brieven zijn niet voorzien van een huisadres. Dat kent men niet in Oeganda. Brieven konden naar Henri, onze contactpersoon in Oeganda, gestuurd worden. Hij had zich bereid verklaard de brieven bij betreffende leerlingen op school te bezorgen. Hij gaf ook aan de Oegandese leerlingen te zullen leren hoe een email adres aan te maken en hoe een brief te versturen via een internet café zodat de leerlingen de correspondentie zelfstandig in stand kunnen houden.

Inmiddels heeft Henry een bezoek aan het Seeta Hill College gebracht om brieven uit Nederland te bezorgen. Hij schrijft daar het volgende over:

“The head master was happy to know that the students got friends from Holland and the students were also very, very happy to get the letters from me. l advised them to keep on writing to the students in Holland in order to keep a good friendship. They sent appreciation to you through me best regards. They said that you are really great people and above all you are the people that GOD chose for us poor Ugandans to develop and become international”

11. Goeie geit

Frank en Anita, bekend van het programma ‘Boer zoekt vrouw” beheren Frank’s farm, een authentieke en innovatieve geitenhouderij waar de geiten en omgeving voortdurend centraal staan.

Frank en Anita zijn ambassadeurs van de nieuwe geitenkaas, de “Goeie geit”. De Goeie Geit kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita. Het is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Zoals eerder vermeld wordt van elke kilo verkochte kaas vijftig eurocent geschonken aan het project Goat to Goat van het Lejofonds in Oeganda.

Op zondag 29 april was het onder de titel Loeren bij de boeren open dag bij verschillende boerenbedrijven waaronder Frank’s farm. Liefst 5000 mensen bezochten Frank’s farm die dag. En dat betekende ook een verkoop van vele tientallen kilo’s Goeie Geit. Zie hier voor een filmimpressie.

Beleef Frank’s farm. Onder die titel is het sinds 1 mei j.l. mogelijk een bezoek te brengen aan Frank’s farm. Verkoop Goeie Geit

12. Kringloopwinkel De Wisselbeker

Kringloopwinkel De Wisselbeker uit Nootdorp kent de volgende doelstellingen:

  • 1.Het bevorderen van het duurzaam gebruik van materialen en producten en het stimuleren van hergebruik, mede ter beperking van afvalstromen.
  • 2. Het ten goede doen komen van de opbrengsten van de Stichting aan projecten van organisaties op maatschappelijk gebied in binnen- en buitenland.

Op de website van de kringloopwinkel is een overzicht te vinden aan welke goede doelen in de afgelopen jaren een financiële bijdrage is verleend.

Het Lejofonds kreeg op 1 april (!) bericht dat de vrijwilligers van kringloop De Wisselbeker uit een lijst met goede doelen het Lejofonds hadden gekozen voor een financiële bijdrage van maar liefst duizend euro. De kringloopwinkel heeft daarover een persbericht (.pdf) doen uitgaan.

13. Bol.com

Onderaan elke pagina van de website van het Lejofonds is een advertentie te zien van Bol.com. Wanneer je via deze advertentie een bestelling doet, krijgt het Lejofonds een bepaald percentage van het aankoopbedrag.

Bol.com heeft tot 5 juni 2012 onder de titel “Bulkweken – 2+1 gratis” een actieperiode. Je bestelt drie geselecteerde artikelen en je rekent er maar twee af. Voor het eerst doen ook baby-artikelen mee.