Nieuwsbrief 09

1. Projectontwikkelingen

Het project “Goat to Goat” speelt zich af in drie sub-counties. In elke sub-county is een “executor” aangesteld. Deze bezoekt maandelijks in zijn gebied de gezinnen die een geit gekregen hebben. Hij controleert of alles in orde is, signaleert eventuele problemen en draagt zonodig zorg voor oplossingen. Een veearts bezoekt maandelijks alle gezinnen om voorlichting te geven over het houden van geiten. Indien nodig worden geiten behandeld. Executors en veearts rapporteren aan de coördinator van het project die maandelijks een eindrapport opstuurt aan het Lejofonds.

Vorige keer hebben we laten weten dat de veearts zijn verplichtingen niet nakwam en uiteindelijk zelf ontslag heeft genomen. In overleg is nu gekozen voor een andere opzet. In elke sub-county werkt nu een veearts voor het project. Het voordeel hiervan is dat er op reiskosten bespaard wordt. De veearts van Seetah Nasigo geeft mensen een training in het omgaan met geiten.

Inmiddels kent het project ook een andere coördinator. Christine, aangesteld als coördinator studeert aan de universiteit in Mukono. Gebleken is dat een studie in combinatie met de het coördinatorschap wat tijdsinvestering betreft voor haar niet langer op te brengen is. Fred Migadde bestuurslid van FDEDEPO, onze counterpart, heeft deze taak inmiddels van Christine overgenomen. Meerdere geiten hebben twee jonkies gekregen.

Dit alles heeft in de afgelopen tijd tot veel email contact geleid met Oeganda.
Het kost tijd voordat processen helder zijn, waar zich problemen voordoen en duidelijk is waar besluitvorming nodig is.

Inmiddels is gestart met het varkensproject. Het schoolgeld voor gehandicapte kinderen is aanzienlijk meer omdat voor deze groep behalve schoolgeld er ook internaatskosten zijn. Aan een geit hebben deze gezinnen niet genoeg. Reden om naast een geit een varken te geven. Het Lejofonds bekostigt de materialen voor de bouw van stallen en de kosten voor aanschaf van de varkens.

Het tuinproject, dat m.b.v. het Lejofonds is gestart tijdens ons vorig verblijf op het terrein van de Good Samaritanschool, loopt naar verwachting. De eerste oogst van maïs en aardappelen is achter de rug.

Onze counterpart heeft in het verleden ervaring opgedaan met het houden van kippen. Binnen het project wordt nu ervaring opgedaan in het houden van geiten en varkens, het verbouwen van groenten en fruit. Het ligt in de bedoeling de opgedane kennis t.z.t. ter beschikking te stellen aan mensen in de regio.

2. Hulp aan leprapatiënten

In de vorige nieuwsbrief is te lezen dat er een begin gemaakt is met het verstrekken van middelen om directe hulp te geven aan een groep van 320 mensen die aan lepra lijden. Wij hadden het idee in deze nieuwsbrief te kunnen berichten dat inmiddels alle 320 mensen geholpen zijn. Dat blijkt helaas niet zo.

Desgevraagd laat Dr. Peter Bukenya, districtarts voor de lepra, ons weten, dat het vervaardigen van beschermende handschoenen en schoenen meer tijd vraagt. Door orders uit binnen- en buitenland is het erg druk in de fabriek waardoor er vertraging is ontstaan. De verwachting is dat de klus geklaard is in oktober of november. Leo en Herma Annyas zijn dan opnieuw in Oeganda en kunnen daar op toezien.

3. Verrassende steunbetuigingen

– Dhr en mevrouw Jan en Ria Schuil uit Diever belden dat zij een laptop beschikbaar stellen voor het project in Oeganda en deze persoonlijk voor ons vertrek komen brengen.

– Mirte Kager uit Den Burg , oud-leerling van de Jozefschool op Texel bracht een bezoek aan Oeganda, nam contact op om het project te kunnen bezichtigen en om drie geiten aan te bieden aan nieuwe gezinnen. Helaas gooide een onverwachtse ziekenhuisopname roet in het eten. De drie geiten zijn wel aangeschaft en ondergebracht bij drie nieuwe gezinnen.

– Dhr. en mevr. Huub en Tecla Smit uit Middenmeer hebben te kennen gegeven cadeaugeld t.g.v. een op handen zijnd huwelijksjubileum te willen besteden aan een goed doel. Zij hebben gekozen voor het Lejofonds.

– Dhr. Anno Bloem uit Zuidlaren, oud leerling van de Sint Jozefschool te Wehe den Hoorn, is regionaal wachtcommandant op de Meldkamer Drenthe te Assen. Vanuit de Meldkamer wordt de gehele hulpverlening in de provincie Drenthe gecoördineerd. Het geven van lezingen over de werkzaamheden binnen de Meldkamer aan verenigingen en bedrijven is een nevenfunctie. Dhr. Bloem heeft aangegeven bij toekomstige lezingen aandacht te vragen voor het Lejofonds en te vragen een aangeboden attentie voor de lezing om te zetten in een gift voor het Lejofonds.

– Dhr. Leo Petersen , beter bekend als “Lejo” van poppentheater Lejo, is ook de man achter de poppenhanden in Sesamstraat. Via zijn voorstellingen zijn Leo en Herma Annyas met hem in contact gekomen. Daarbij gaf Leo Petersen aan via “googlen” het Lejofonds te kennen. Voor de dove kinderen van de Bishop Westschool stelt hij een binnenkort te veschijnen dvd, met daarop filmpjes van diverse voorstellingen, beschikbaar. Ook is hij bereid voor het Lejofonds een benefiet-voorstelling te geven.Zeer verrassend allemaal, zeer bemoedigend, heel hartelijk dank!

4. Rapporten

Met behulp van het Lejofonds gaan inmiddels negen dove kinderen naar school. Daarvan zitten er 7 op de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono. Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief ontvingen we van mister Moses, directeur van de Bishop Westschool, de rapporten van deze kinderen over de tweede schoolperiode van dit schooljaar. Het is prachtig om te vernemen dat ieder kind op zijn eigen niveau vorderingen maakt, grotendeels overeenkomend met onze eigen inschattingen. Rapport van Batu, de dove jongen die op de openingssite staat.

5. Overige

– Voor het Lejofonds verblijven Leo en Herma Annyas opnieuw, nu van 5 oktober t/m 10 december in Oeganda.

– De Mirembeschool en de Bishop Westschool, beiden te Mukono, hebben gevraagd opnieuw handvaardigheidslessen te verzorgen. Zowel leerlingen als leerkrachten kijken daar naar uit.

– Het Lejofonds heeft contact en werkt samen met plaatselijke vertegenwoordigers van het Lilianefonds. Beide fondsen gaan ervan uit dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden het recht hebben op onderwijs. Het Lilianefonds start op 15 september een campagne “Trek aan de bel”.

– Het filmpje wat gebruikt is bij de presentatie van het project op de St. Ludgerusschool te Workum ( zie nieuwsbrief 8 ) is nu geplaatst in de rubriek “Video”. In dit filmpje is naast bestaand, nieuw filmmateriaal gebruikt. Van het verblijf in Oeganda, zowel in 2009 als 2010 zijn fotoboeken samengesteld. Alex en Batu met een bericht van het Lejofonds.