Lejofonds Jaarverslag 2010

2010 was een belangrijk jaar voor het Lejofonds. De activiteiten van het Lejofonds in Oeganda zijn aanzienlijk uitgebreid. Leo en Herma Annyas zijn daarvoor twee keer naar Oeganda geweest.

De bekendheid van het Lejofonds is vergroot. Meer mensen voelen zich betrokken bij het Lejofonds, volgen de activiteiten via weblogafleveringen, nieuwsbrieven of anderszins en geven financiële steun.

Meer informatie hierover in dit jaarverslag aan de hand van de volgende hoofdstukken:

  • 1. Informatie
  • 2. Activiteiten in Oeganda
  • 3. Donaties en acties
  • 4. Financiën

1. Informatie

– Begin 2010 is de website van het Lejofonds bijgesteld en is de opzet van de nieuwsbrieven vernieuwd.

-In 2010 zijn 6 nieuwsbrieven uitgekomen waarin bericht werd over activiteiten en ontwikkelingen van het Lejofonds.

– Van januari t/m april 2010 zijn Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda geweest. In 17 weblogafleveringen is verslag gedaan van de activiteiten.

– Van 9 oktober t/m 10 december 2010 zijn Leo en Herma Annyas opnieuw naar Oeganda geweest. Ook nu werd verslag gedaan via weblogafleveringen, 18 in totaal.

– Het Lejofonds is met een informatiestand aanwezig geweest op de open dagen van de Groene School in Winsum op 20 en 21 januari 2010.

– Op 24 april was het Lejofonds met een informatiestand aanwezig op de reünie van de Jozefschool op Texel.

– Op 7 juni hebben vertegenwoordigers van het Lejofonds een bezoek gebracht aan de St.Ludgerusschool in Workum om een presentatie te verzorgen over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda.

– Het Lejofonds heeft voor het magazine Ode in 2010 een blog verzorgd over de activiteiten in Oeganda.

– Het COS Limburg , een voorlichtingsbureau- en adviesbureau over internationale vraagstukken heeft het Lejofonds opgenomen in de Limburgse wereldatlas. Daarin krijgen alle Limburgse organisaties die zich met mondiale vraagstukken bezighouden een plaats.

– Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Mambapoint.tv en op Alle Goede Doelen.nl. Persberichten die van het Lejofonds zijn uitgegaan in 2010 zijn o.a. op deze sites gepubliceerd.

– De website van het Lejofonds heeft in 2010 aanzienlijk meer bezoekers getrokken dan het jaar ervoor:

2009
2010
Bekeken pagina’s5560
9831
Unieke bezoekers3027
4976
Bezoekers, 1e keer2513
3345
Terugkerende bez. 514
1631


2. Activiteiten in Oeganda


Project “Goat to Goat”
Het project “Goat to Goat” is in 2009 opgezet in samenwerking met een plaatselijke stichting en in 2010 uitgebreid en geprofessionaliseerd:

– Het project bestrijkt drie sub-counties. In elke sub-county zijn voor de aangesloten families m.b.v. het Lejofonds in 2010 scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Het Lejofonds heeft daarvoor studiemateriaal samengesteld.

– In elke sub-county is een “membercommittee” opgericht. Elke commissie zorgt voor een goed verloop van het project.

– Er is een varkensproject opgezet. Families met een gehandicapt kind krijgen, onder voorwaarden, naast een geit een varken.
Gehandicapte kinderen gaan naar een internaat. De kosten zijn hoger.

– Er is een registratiesysteem opgezet.
Alle beesten binnen de projecten zijn van een oormerk voorzien.

– Er is gestart met een moestuinproject voor families van het project “Goat to Goat”. Deze families hebben scholing gekregen in het opzetten van een moestuin. Vanuit het project is zaad- en plantmateriaal beschikbaar gesteld.

– Leo en Herma Annyas hebben samen met de veearts, de coördinator en de uitvoerders in de sub-counties alle families binnen het project bezocht en stallen en beesten geïnspecteerd. Dit is zowel tijdens het eerste als het 2e verblijf in Oeganda georganiseerd.
(Het bezoeken van alle families in de drie sub-counties tijdens het tweede verblijf in Oeganda kostte vier dagen.)

– In 2010 zijn 52 kinderen naar school gegaan dankzij het Lejofonds.

– Het project “Goat to Goat” telt 109 geiten en 5 bokken. 20 geiten zijn drachtig.

In 2010 heeft het project “Goat to Goat” ook enige tegenvallers gekend. De ingehuurde veearts zijn afspraken niet na waardoor het nodig was op zoek te gaan naar vervanging wat uiteindelijk gelukt is.

Tijdens het laatste verblijf in Oeganda hebben Leo en Herma Annyas kennis gemaakt met de nieuwe veearts. Daar hebben zij een goede indruk aan overgehouden.

Om heel andere redenen moest ook de coõrdinator van het project vervangen worden. Dit alles heeft m.n. tijdelijk voor extra druk gezorgd bij onze counterpart.


Demonstrationfarm and knowledgecenter
De Good Samaritan primary school, de school van de counterpart van het Lejofonds wil uitgroeien tot een “demonstrationfarm and knowledgecenter” voor de omgeving om zo meer mensen te kunnen helpen in hun gevecht tegen honger en armoede. Het Lejofonds omarmt dit idee.

– Daarvoor zijn in 2010 gebouwen en “compound” van de Good Samaritanschool vernieuwd.

– Er is een nieuwe keuken gebouwd met daarvoor zitplaatsen om te eten.

– Een lokaal is geschikt gemaakt voor het houden van workshops en seminars. – Het “officeblock” is uitgebreid. Meubilair is vervangen en uitgebreid. Prikborden zijn aangebracht.

– Goten van gebouwen en een lekke watertank zijn hersteld zodat regenwater opgevangen en verzameld kan worden.

– Voor de aanleg van de tuin van de “demonstration farm” is een lening beschikbaar gesteld voor o.a. de aanschaf van gereedschap en plantmateriaal.

– Voor de tuin van de de “demonstration farm” is een irrigatiesysteem aangelegd.

– De toegangsweg tot de school is gerenoveerd en van een waterafvoer voorzien.

– De directie van onze counterpart is van adviezen voorzien inzake inrichting van de tuin en de bedrijfsvoering van de school.


Toiletproject “Gods Glory”
Het project “Goat to Goat” speelt zich af in drie sub-counties. In elke sub-county is een basisschool het centrum. De directeur van de school selecteert de families die in aanmerking komen voor een geit. Hij kent de plaatselijke gemeenschap goed.

In sub-county Seeta Nazigo staat de school “Gods Glory centraal.
De school werd met sluiting bedreigd door ontoelaatbare sanitaire voorzieningen. Door steun van het Lejofonds is het mogelijk geworden in 2010 een begin te maken met de bouw van een achttal toiletten waardoor een sluiting werd voorkomen.


Lepra
Het Lejofonds heeft de aanschaf mogelijk gemaakt van diverse materialen om directe hulp te bieden aan 320 mensen die aan lepra lijden in drie districten in Oeganda. In samenwerking met districtsarts voor de lepra, Peter Bukenya, is in 2010 een deel van de materialen uitgedeeld aan de lepralijders.


Handvaardigheid
Tijdens hun aanwezigheid in Oeganda hebben Leo en Herma Annyas verschillende keren handvaardigheidslessen verzorgd voor een drietal basisscholen in Oeganda waaronder de dovenafdeling van de Bishop Westschool.


Gehandicapte kinderen
– Het Lejofonds heeft het mogelijk gemaakt dat zeven dove kinderen en twee kinderen met een verstandelijke beperking naar school gaan.

– Drie gehandicapte kinderen zijn op een wachtlijst gezet om geopereerd te worden zodat ze van hun handicap verlost worden.


3. Donaties en acties

In totaal hebben 41 verschillende personen of echtparen en 2 stichtingen in 2010 een donatie gedaan aan het Lejofonds.

Twee kerken en vijf scholen hebben actie gevoerd voor het Lejofonds. De actie van de Groene School in Winsum (Gr.) sprong er enorm tussen uit met een opbrengst van zo’n 18.000 euro!

De opbrengst van de verkoop van meegebrachte sieraden uit Oeganda is overgemaakt op de rekening van het Lejofonds.

Dit alles heeft er toe geleid dat er in 2010 het fantastische bedrag van 29.692 euro is binnengekomen bij het Lejofonds.

4. Uitgaven

Hieronder staan de belangrijkste uitgaven die in 2010 gedaan zijn, in afgeronde getallen. Het werk wat Leo en Herma Annyas doen voor het Lejofonds doen zij als vrijwilligers. Reis- en verblijfkosten naar en in Oeganda nemen zij voor eigen rekening. Dat geldt ook voor de kosten die gemaakt worden om het Lejofonds te presenteren en te vertegenwoordigen.

1. Bouw- verbouw, inrichting gebouwen en terrein € 13.800,-
2. Project “Goat to Goat” € 2.720,-
3. Schoolgaan, verzorging kinderen € 3.750,-
4. Hulp leprapatiënten € 1.320,-
5. Tuinproject € 860,-
6. Toiletproject € 320,-
7. Lening counterpart € 1.180,-
8. Printen/kantoorartikelen € 350,-
9. Onderwijs € 190,-
10. Lening onderwijsboeken € 480,-
11. Kosten bank, K.v.K., website € 180,-


1. Het betreft hier de activiteiten voor de “demonstrationfarm” en “knowledgecenter” zoals die in de weblogafleveringen van Oeganda 2 naar voren komen.

2. Het betreft hier niet alleen de aanschaf en de verzorging van de beesten, maar ook alle transportkosten, scholingskosten en kosten voor het opzetten van een registratiesysteem en het oormerken van alle dieren.

3. Het gaat hier om het schoolgeld van kinderen die naar een basisschool gaan en een aantal gehandicapte kinderen die op een internaat zijn aangewezen. Ook de aanschaf van uniformen is hierbij inbegrepen en de uitrusting voor de internaatskinderen, zoals matras, beddengoed, enz. Verder wordt voor een studente het collegegeld betaald zodat zij in de gelegenheid is een studie te volgen aan de universiteit.

5. Kosten voor de aanleg van een tuin, onderdeel van de “demonstrationfarm”.

7. Aan onze counterpart is een lening verstrekt voor de kosten i.v.m. onderhoud van de tuin en de inrichting van het onderwijs. Een deel van de lening is inmiddels afgelost. De rest wordt in 2011 terugbetaald.

8. Deze kosten zijn voornamelijk gemaakt voor het opzetten van een registratiesysteem en het samenstellen van studiemateriaal voor de scholingsbijeenkomsten.

9. Deze kosten zijn gemaakt voor de lesgevende activiteiten.

10. Een lening om een wiskundeleraar van de Good Samaritanschool in staat te stellen een wiskundeboek te publiceren. De terugbetaling loopt hier moeizamer.