Jaarverslag 2022

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
RSIN 815729467
NGO Registratienummer 5545

Inhoudsopgave


1. Voorwoord


Scholen in Oeganda zijn twee jaar dicht geweest vanwege covid 19 als ze op 10 januari 2022 weer opengaan.

Om het naar school gaan te stimuleren krijgt het Lejofonds het verzoek van de organisatie My Book Buddy op zoek te gaan naar een nieuwe school om daar een schoolbibliotheek in te richten. Het leidt to meer belangrijke initiatieven in 2022.

In 2022 gaat de houtskoolfabriek van het Lejofonds weer open na een tijdelijke sluiting vanwege de coronacrisis. Bij het zoeken naar nieuwe afnemers richt het Lejofonds zich nu op weeshuizen en restaurants i.p.v. scholen.

De ontwikkelingen in het paddestoelenproject stagneert onverwachts door de aankoop van slechte zaden.

Het project Goat to Goat kent nog een beperkt aantal deelnemers.

Het Lejofonds ondersteunt de Aunt Kevin nursery and primary school en de Kisimbizi nursery and primary school. De laatste school heeft in 2022 te kennen gegeven zelfstandig verder te willen gaan. Een Nederlandse stichting, actief in Oeganda zoekt contact met het Lejofonds om een specifieke manier van onderwijs geven verder te verspreiden.

Eind 2022 wordt het schooljaar in Oeganda vervroegd afgesloten in verband met ebola.

Ondanks ondervonden tegenslagen kunnen we ook terug kijken op geslaagde ontwikkelingen in 2022.

Dat alles is mogelijk geworden door de steun van velen. We willen dan ook alle donateurs van harte bedanken voor alle bijdragen die we in 2022 mochten ontvangen.

Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds2. Organisatie


Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen. Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren. 

Verder ondersteunt het Lejofonds basisscholen. In Nkonkonjeru.

Bestuur Stichting Lejofonds

Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas


Privacy protocol
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Het privacy beleid van de Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens. Zie daarvoor het privacyprotocol.

Oprichting Lejofonds
Stichting Lejofonds is opgericht op 26 maart 2006. T.g.v. het 10-jarig bestaan in 2016 is een nieuwe rubriek toegevoegd aan de website van het Lejofonds, getiteld “10 jaar”. 
De eerste kleinschalige projecten van het Lejofonds zijn in de jaren 2006 en 2007 uitgevoerd op Sri Lanka. 
Vanaf 2009 is het Lejofonds actief in Oeganda.

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd. 

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

In 2020 treffen we al voorbereidingen voor de aanvraag van een nieuw certificaat. Deze wordt uiteindelijk uitgegeven op 31 juli 2021 en kent een geldigheidsduur van vijf jaar.

3. Informatievoorziening


a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website.

In 2022 heeft het Lejofonds vier nieuwsbrieven uitgebracht.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.

4. Projecten


4a. Project Goat to Goat
Het Lejofonds geeft twee geiten en een bok aan geselecteerde families in en rond Nkonkonjeru die aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze manier helpt het Lejofonds gezinnen bij het verkrijgen van inkomsten. Hierdoor kan het schoolgeld van een kind betaald worden. Een kind kan naar school waardoor het niet langer kansloos is, maar een toekomst krijgt. 

De leden van het project zijn verplicht een maandelijks vergadering bij te wonen. Tijdens deze vergaderingen wordt de gang van zaken binnen het project besproken. Maar ook komen andere onderwerpen aan de orde, zoals het belang van een goede hygiëne, financieel beheer, planmatig handelen, enz.

In 2020 komen de leden met een gezamenlijk voorstel voor een nieuw project, het kweken van paddenstoelen. Dit moet een nieuwe bron van inkomsten worden, zodat deelnemers eerder in staat zijn het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

De meeste deelnemers aan het project Goat to Goat stappen in het paddenstoelenproject. De omvang van het Goat to Goat project neemt nu in 2022 af. Deelnemers die inmiddels volgens de geldende voorwaarden drie beesten aan het project hebben terug gegven, maken niet langer deel uit van het project. Zij hebben er blijk van gegeveen zonder begeleiding verder te kunnen.

4b Project GCL (Green Charcoal Lejofonds)
Scholen zijn de belangrijkste afnemers van green charcoal. Door sluiting van de school vanwege covid 19 was het ook noodzaak de houtskoolfabriek tijdelijk te sluiten.

Begin 2022 is er opnieuw een start gemaakt met de productie van houtskool.

De afname van green charcoal stagneert. Scholen hebben vanwege covid 19 het leerlingenaantal zien teruglopen. Een van de scholen die houtskool afneemt is teruggegaan in leerlingenaantal van 200 naar 30. Een andere school is niet meer opengegaan.

Het Lejofonds is nu van strategie veranderd.

Voor de afzet van houtskool richt het Lejofonds zich nu op weeshuizen en restauarants i.p.v. scholen om een continue afzet te garanderen.

In nieuwsbrief 58 maken we melding van twee nieuwe afnemers van green charcoal t.w. Foodpoint en de Kireka orphanage. In 2022 krijgen we in het project GCL te maken met twee schadegevallen. In nieuwsbrief 57 melden we dat men bij het kappen van bomen rond het fabrieksgebouw slordig te werk is gegaan waardoor vallende bomen schade hebben veroorzaakt aan een opslagtank en verschillende stands. Eind november krijgen we bericht van coördinator Daniel Kibago dat hevige regenval gepaard gaande met stevige wind de nodige schade heeft aangericht bij de stands. 
Op de factory staat 1 watertank. Er is behoefte aan meer water. Er komt dan ook een tweede watertank. Voor het maken van houtskool is een bindmiddel nodig. Hiervoor wordt melasse hgebruikt, een stroopachtig restproduct van de suikerwinning. Grotere afstanden moeten worden afgelegd om melasse van voldoende kwaliteit te verkrijgen, dit bij stijgende benzineprijzen in 2022. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen zijn we genoodzaakt de verkoopprijs van een zak houtskool van 2 kg te verhogen in 2022.

Sylvia, leidinggevende op de factory laat aan het eind 2022 weten gekozen te hebben voor ander werk. Spijtig! Ze heeft de afgelopen vier jaar op uitstekende wijze leiding gegeven aan de werknemers. Op de voorgrond Sylvia. Rechts: Vincent

Werknemer Vincent neemt de taak over van Sylvia. Hij krijgt begeleiding van coördinator Daniel Kibago.

In 2022 is er ruim 52.000 kilo green charcoal geproduceerd. Naar schatting vereist elke ton houtskool 88 middelgrote bomen (Bron: Briquette Businesses in Uganda door Hamisch Ferguson). De ontbossing die zo wordt vermeden door het project GCL (Green Charcoal Lejofonds) in 2022 is daarmee ruwweg 4576 bomen.

4. Mushroom project
Voor het paddenstoelenproject is een benodigd schuurtje gebouwd. Alles in gereedheid gebracht om de deelnemers aan het project Mushroom training te geven hoe paddenstoelen te kweken. In nieuwsbrief 58, doen we verslag van het gehele traningsproces. Dit levert uiteindelijk 50 kilo paddenstoelen op. Daarvan wordt 38 kilo verkocht en 12 kilowordt gedroogd voor trainingsdoeleinden.

Het gebouwde schuurtje biedt ruimte om per teelt 100 kilo paddenstoelen te oogsten. Wat een winst oplevert van 250.000 shilling.

In nieuwsbrief 59 publiceren we “A mini report on the mushroom growing project” van coördinator Daniel Kibago, vergezeld van de nodige foto’s. De deelnemers aan het project moeten nu nog eens zelfstandig het gehele proces doorlopen om te bezien of de verkregen kennis op de juiste manier wordt toegepast.

Het nieuw te doorlopen proces mislukt. In nieuwsbrief 60 schrijven we:

“De geleverde zaden blijken van inferieure kwaliteit. De leden kunnen gratis nieuwe zaden verkrijgen. Het vertrouwen is echter weg. Men gaat op zoek naar een nieuwe leverancier. Met de nodige vertraging lukt dat uiteindelijk.”

De deelnemers doorlopen nu zelfstandig het kweekproces. Dan blijkt dat bij de leden de benodigde kennis op een aantal punten wat weg gezakt is. Besloten wordt opnieuw de instructeur in te schakelen voor begeleiding bij een nieuw kweekproces. De resultaten daarvan worden begin 2023 verwacht.

5. Onderwijs


a. My Book Buddy
Begin 2022 komt Cathy Spierenburg oprichtster met de vraag of de Aunt Kevin in samnspraak met het Lejofonds een My Book Buddy leesconferentie kan organiseren voor de My Book Buddy scholen waarbij ook een nieuwe kandidaat-school wordt uitgenodigd.

In nieuwsbrief 58 doen we verslag van een geslaagde leesconferentie. De kandidaat school, aanwezig op de leesconferentie is de Excel primary school. De school doet met succes een aanvraag voor de inrichting van een MBB school. Het Lejofonds neemt de organisatie deaarvan op zich.

In nieuwsbrief 60 van het Lejofonds doen we uitvoerig verslag van de officiêle opening van de MBB schoolbibliotheek op de Excel primary school. Leescoördinator
Op 14 september komen de 7 MBB scholen bijeen om te praten over een voorstel van het Lejofonds om voor de 7 MBB scholen een leescoördinator aan te stellen op kosten van het Lejofonds. De scholen gaan unaniem akkoord. De vergadering komt met kwaliteiten aaraan een toekomstige leescoördinator moet voldoen. Zo is computervaardigheid een belangrijk gegeven. 

In niewsbrief 61 melden we dat Daniel Kibago benoemd is tot leescoördinator voor de 7 MBB scholen.

Op de Facebookpagina van MBB wordt dit als volgt aangekondigd: Besloten wordt dat Daniel Kibago de rest van het derde trimester gebruikt voor een aantal voorbereidende werkzaamheden. De officiële start als leescoördinator vindt plaats bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in 2023.

De voorbereideende werkzaamheden bestaan uit een kennis making met de leidinggevenden van de verschillende scholen en een inventarisatie van de MBB boeken en kasten. b. Kisimbiizi nursery and primary school
Het Lejofonds heeft jarenlang de Kisimbizi nursery and primary school intensief ondersteund. Dat heeft vaak geleid tot dankbrieven van directeur Spencer.

In nieuwsbrief 60 melden we dat er aan de jarenlange samenwerking een einde komt. De school wil zelfstandig verder gaan.De reden wordt niet duidelijk, ook niet dat meermaals gevraagd is om opheldering te geven. Het lijkt erop dat familie van de directeur een bepaalde rol hierin speelt. Het wekt verbazing dat directeur Spencer uiteindelijk excuses maakt voor de gang van zaken.

c. The Bondeko way of teaching

Eind september wordt het Lejofonds benaderd door Marieke Noienboom, werkzaam voor de Nederlandse organisatie Stichting Bondeko. De stichting heeft 15 jaar samengewerkt met een school in Oeganda, even buiten de hoofdstad Kampala, aan het verbeteren van het onderwijs. Een case study, uitgevoerd door de universiteit van Leiden, heeft grote verbeteringen laten zien in de manier van lesgeven door de leerkrachten op betreffende school. De stichting noemt de manier waarop er lesgegeven wordt nu “The Bondeko way of teaching”.  Dat is aanleiding geweest voor de Stichting Bondeko trainingen samen te stellen zodat kennis en vaardigheden met anderen gedeeld kunnen worden.

De stichting is nu op zoek naar scholen en organisaties die “verandering” willen voor hun school en die ideeën en methodieken willen omarmen in hun school, allemaal voor het beste van de leerlingen op de scholen. 

Het Lejofonds is geïnteresseerd en ziet mogelijkheden voor de Aunt Kevin nursery and primary school. Via coördinator Daniel Kibago wordt contact opgenomen met de directeur Ssalongo van de Aunt Kevin nursery and primary school.

Daniel Kibago laat het volgende weten:

“Ssalongo welcomed the idea and said that such training/teaching will make Aunt Kevin a more model school with modern ways of teaching for the benefit of the children. He said that he likes the idea and is just waiting when the time comes.”

Dan neemt de headmaster van Aunt Kevin onverwachts ontslag om zich volledig te kunnen wijden aan een studie aan een universiteit in Kampala.  

In overleg met Marieke Notenboom besluiten we te wachten op de benoeming van een nieuwe headmaster voor de Aunt Kvein voordat we verdere stappen zetten in het realiseren van een training van “The Bondeko way of teaching” op de Aunt Kevin nursery and primary school.

6. Bezoek Belgische vrienden


De Belgische vrienden Herman Longin en Ria Coppens hebben in juli 2022 voor het Lejofonds het project GCL en de Aunt Kevin nursery and primary school bezocht. In nieuwsbrief 60 hebben we onder de titel “Opnieuw bezoek Belgische vrienden” uitvoerig verslag gedaan van hun bevindingen.

In 2020 hebben Herman en Ria ook al eens projecten van het Lejofonds bezocht.

Ook in maart 2023 hebben Herman en Ria een aantal dagen gereserveerd om projecten van het Lejofonds in Oeganda te bezoeken. Zij bezoeken Oeganda dan voor de 45e keer!

7. Beleidsplan 2022-2023

In het kader van de ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. Dat mag op de eigen website. 
 Het beleidsplan voor 2022-2023 is hier te vinden.

8. Financiële verantwoording

9. End of year 2022 message

I’m Daniel Kibago the coordinator of the Lejofonds in Uganda and this is my end of year 2022 message to all the people who have supported the Lejofonds. I take this opportunity to thank all the people who are involved in fundraising activities aimed at supporting the Lejofonds. With your support many lives are touched in Uganda through the different activities carried out by the Lejofonds. As it’s well known to you, the Lejofonds carries out its development activities in very poor communities in Uganda. This year we have been able to do many things ranging from supporting many schools in different forms to give better education to the poor communities in especially  Mukono and Buikwe districts and empowering many homes economically through income generating activities like rearing goats in our goat to goat project, mushroom growing project and the Green charcoal project where members  earn a monthly pay to support their families. With the different projects, many families benefit directly or indirectly and the local authorities have always extended their appreciation to the efforts of the Lejofonds  and  have always the will to ensure that whatever the Lejofonds gives to the communities is utilized well by the locals. Thank you very much the people who have given support from the Netherlands and other parts of Europe because with your support the Lejofonds has improved many livelihoods. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year Daniel Kibago, coordinator Lejofonds

10. Waardering

Alle bij het Lejofonds bekende donateurs van 2022 hebben als dank en waardering een certificaat van waardering toegestuurd gekregen.  

Er zijn echter ook donateurs die anoniem zijn. Mochten zij dit jaarverslag onder ogen krijgen en dit lezen dan is de dank en waardering ook aan hen gericht.