Jaarverslag 2019

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
RSIN 815729467
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord


Het jaarverslag van het Lejofonds over 2019 is af. We kijken terug hoe het gegaan is met de projecten en activiteiten van het Lejofonds in het jaar 2019.

Dit jaarverslag, maar ook de gepubliceerde reisverslagen, nieuwsbrieven en Facebookberichten geven een beeld hoe het Lejofonds in 2019 aan de doelstellingen heeft gewerkt en daarin stappen heeft gezet.

In het beleidsplan voor 2020 geven we aan hoe we op ingeslagen wegen verder willen gaan en welke nieuwe initiatieven we nemen.

We kunnen concluderen dat 2019 een succesvol jaar is geweest voor het Lejofonds. Voor veel mensen in Oeganda hebben we in 2019 de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Dat was alleen mogelijk dankzij de steun van velen. We willen alle donateurs en anderen die op enigerlei wijze het Lejofonds hebben gesteund in 2019 van harte bedanken

Leo Annyas

Voorzitter Lejofonds2. Organisatie


Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda, officieel de Republiek Oeganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika

Oeganda is een van de snelst groeiende landen ter wereld. De huidige bevolking van meer dan 40 miljoen mensen zal in 2050 naar verwachting verdubbeld zijn Het percentage van de Oegandese bevolking dat in stedelijke gebieden woont zal tegen 2040 verdubbeld zijn.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, op het platteland, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen.

Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.

Verder ondersteunt het Lejofonds twee basisscholen.


Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021. Privacy protocol
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Het privacybeleid van de Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens. Zie daarvoor het privacyprotocol.3. Informatievoorziening


a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website. In 2016 is de website geheel herzien.

In 2019 heeft het Lejofonds vier nieuwsbrieven uitgebracht.
Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van half januari t/m maart 2019 zijn in 10 afleveringen 36 reisverslagen gepubliceerd.
Het geheel is afgesloten met een terugblik.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2019 regelmatig korte berichten zijn verschenen over activiteiten van het Lejofonds.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.4. Projecten


4a. Project Goat to Goat
Waar?
Het project Goat to Goat loopt in en rond Nkonkonjeru.

Doel
Het Lejofonds geeft twee geiten en een bok aan geselecteerde families die aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze manier helpt het Lejofonds gezinnen bij het verkrijgen van inkomsten. Hierdoor kan het schoolgeld van een kind betaald worden. Een kind kan naar school waardoor het niet langer kansloos is, maar een toekomst krijgt.
Tijdens het verblijf van Leo en Herma in Oeganda, begin 2019 vragen we de leden tijdens een maandelijkse vergadering of zij meer ideeën hebben wat betreft inkomens genererende activiteiten. Dit nadat leden eerder hebben aangegeven dat het lang duurt voordat financieel profijt gehaald wordt uit het geitenproject.

Na een levendige discussie komt men uiteindelijk met een eensluidend voorstel. De mogelijkheid creëren paddenstoelen te kweken. Zie reisverslag 3.2. Naast de geit en de bok ziet men nu ook de paddenstoel staan.

Toeval wil dat de zus van coördinator Daniel Kibago, een leerkracht van beroep, zich bekwaamt in het kweken van paddenstoelen. Ook verkregen informatie uit Nederland wijst frappant genoeg in dezelfde richting
We bezoeken gezamenlijk de zus van Daniel om de benodigde informatie te verkrijgen.

We horen dat de zus met een nieuw procedé wil beginnen en dat ze eerst de resultaten wil afwachten alvorens een samenwerking aan te gaan.

Uiteindelijk levert de nieuwe werkwijze onvoldoende vruchten af. De oude beproefde werkwijze wordt in ere hersteld.
Besloten wordt bij een van de leden van het project Goat to Goat een pilot project Paddenstoelen telen op te zetten in 2019 om vandaaruit te bekijken hoe een dergelijk project geschikt te maken voor meerdere leden.

4b. Project Green Charcoal Lejofonds
In de volgende reisverslagen hebben we dit jaar aandacht besteed aan het project Green Charcoal Lejofonds.

2.1. Veranderingen, verbeteringen, vernieuwingen en glad te strijken plooien
4.2. Uitgelaten stemming
4.4. Dat snijdt hout!
7.4. Green Charcoal Lejofonds officieel erkend
8.2. Een kijkje in de keuken
9.2. Afscheid
10.10. Kato

Ook is het project Green Charcoal in de nieuwsbrieven 46,47 en 48 in 2019 ter sprake gekomen.

In 2019 is een overeenkomst getekend tussen de eigenaar van de grond waarop de “factory” gehuisvest is en het Lejofonds en staat het project officieel geregistreerd.

Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds, begin 2019, zijn functioneringsgesprekken gehouden. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in de personele bezetting. Voor alle werknemers zijn overalls, handschoenen, laarzen en nieuwe mondkapjes aangeschaft. Om de afzetmarkt te vergroten worden scholen bezocht. Daarvoor is een speciale informatiefolder samengesteld waarin informatie over green charcoal en de productie ervan wordt gegeven en de voorwaarden voor deelname aan het project. Er zijn nu 15 scholen aangesloten bij het project GCL (Green Charcoal Lejofonds). De scholen nemen samen in een trimester 9118 zakken green charcoal af van 2kg. Oftewel 18236 kg, ruim 18 ton.

1 ton green charcoal levert een besparing op van 88 middelgrote bomen.
Met de levering van ruim 18 ton green charcoal besparen we nu 1600 middelgrote bomen in 1 trimester en 4800 bomen op jaarbasis.

5. Onderwijs

5.1. Aunt Keven nursery and primary school
In de volgende reisverslagen hebben we aandacht besteed aan de Aunt Kevin nursery and primary school:

1.4. Aunt Kevin. We aim higher!
2.3. Spelen in hoeken, het kind in je komt naar boven
2.4. Een van de orders leidt naar het ziekenhuis
3.3. Schoolreisje
7.3. De vergadering bereikt een kookpunt
8.1. We doen een boekje open
8.3. Corner play
9.3. Aunt Kevin zwaait ons uit
10.2. Lezen
10.3. Nursery Ook in de nieuwsbrieven 45, 47 en 48 in 2019 is de school ter sprake gekomen.

5.1.1. Corner play, spelen in hoeken

Een paar mensen in Nederland zijn druk bezig geweest met het vervaardigen van materialen voor de werkvorm het spelen in hoeken op de nursery-afdeling.. De materialen zijn door Leo en Herma Annyas meegenomen naar Oeganda.

Zij leggen de leerkrachten van de nursery uit hoe er met de materialen gewerkt kan worden, op welke manier de materialen zijn gerangschikt en opgeborgen in “zitmeubeltjes”. Waar nodig demonsteren ze de materialen aan de kinderen in de klas. De kinderen genieten van het spelen in hoeken. In een verslag zeggen de leerkrachten van de nursery het volgende:

“We appreciate for the materials that you brought for us ,they have helped to uplift the standard of our learners through discovery on their own and getting skills on how to use the materials and hence making learning lntresting. With the corner play materials, pupils have learnt to share with each other”.

5.1.2. Primary 7

Voor het eerst dit schooljaar geeft men op de Aunt Kevin nursery and primary school onderwijs op het niveau van P7. Het Lejofonds zorgt voor kasten en meubilair. Leesboeken voor individueel lezen, technisch en begrijpend lezen komen er dankzij het Lejofonds. 5.1.3. Ouderbijeenkomst

Leo en Herma Annyas vertegenwoordigen het Lejofonds, op uitnodiging, bij een drukbezochte ouderbijeenkomst. Aan het eind van de agenda staan nog eens de successen benoemd die dankzij het Lejofonds zijn behaald.5.1.4. Verslag derde trimester

Aunt Kevin nursery and prima school maakt, mede dankzij het Lejofonds een prachtige ontwikkeling door in 2019. Het rapport over het derde trimester getuigt daar ook van. Het volledige verslag over het derde trimester vindt u hier.

5.2. Kisimbizi nursery and primary school

In de volgende reisverslagen in 2019 hebben we aandacht besteed aan de steun die het Lejofonds aan de Kisimbizi nursery and primary school gegeven heeft:

1.2. “Jesus is back”
2.2. Opgehouden door de regen, maar als de regen ophoudt…..
3.4. We bouwen aan een school
4.1. Vlag in top
5.1. Met de billen bloot
6.3. Ook zo wordt het motto van de school eer aan gedaan
7.2. We mogen weer!
8.1. We doen een boekje open
8.4. Iedereen een eigen plekkie
9.1. We vragen een tweede “parents meeting”
10.1. Kisimbizi NEW BORN!
10.4. Speelgoed voor de boarding
10.6. Verlichting
10.7. “Disabled” meubilair
10.8. De smid
10.12. Vergaderingen

Ook in nieuwsbrief 45 en 47 is de school ter sprake gekomen.

5.2.1.Bouw

Het Lejofonds heeft in 2019 vier klaslokalen, een keuken, een personeelsruimte en een woning voor de headmaster gebouwd. terwijl in de twee voorgaande jaren het jongens- en meisjesinternaat is gerenoveerd en bijbehorende toiletten annex wasgelegenheid zijn gebouwd. Voor de lokalen zijn zitjes aangelegd waar kinderen een plekje kunnen vinden voor en na schooltijd en tijdens de pauzes. Kisimbizi? New born! kan nu met recht gesteld worden.

Ook zijn er dankzij het Lejofonds in 2019 zonnepanelen geplaatst waardoor er verlichting is in de lokalen en er ook ’s avonds activiteiten kunnen plaatsvinden. Het Lejofondas heeft gezorgd voor meubilair. Leerboeken zijn aangeschaft voor de vakken English, Mathematics, Social Studies en Science. Zo ook leesboeken voor individueel lezen, technisch en begrijpend lezen. Het Lejofonds heeft gezorgd voor de nodige kasten om de boeken in op te bergen. Daarbij zijn noodzakelijke instructies gegeven, geleerd vanuit ervaringen, hoe een kast in te delen.

5.2.2. Schoolorganisatie

Met de schoolleiding is intensief overleg gevoerd over de schoolorganisatie om die naar een hoger plan te tillen. Bouwstenen voor een schoolwerkplan zijn aangereikt en besproken.

6. Individuele steun

In verschillende reisverslagen hebben we verhaald hoe en waarom het Lejofonds in 2019 personen heeft ondersteund.

6.1 Aisja

In de reisverslagen 1.3. Kleerscheuren en 10.11 Aisja hebben we aandacht besteed aan de situatie van Aisja. Dankzij het Lejofonds heeft Aisja een opleiding tot kleermaakster kunnen volgen.

Dankzij het Lejofonds krijgt Aisja in 2019 een eigen werkplaats in Nkonkonjeru.
We zorgen ervoor data Aisja zowel voor de Aunrt Kevin nursery and primary school als ook de Kisimbizi nursery and primary school de schooluniformen mag maken, zodat ze verzekerd is van een inkomen. Fahad, de oudste jongen, is licht gehandicapt. Door problemen met zijn heup, heeft hij aangepaste schoenen gekregen. Die zijn aan vervanging toe. hert lejofonds maakt data mogelijk.

6.2 Batu

Batu is een dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwjjs volgt vanaf primary 1. Inmiddels gaat Batu naar senior 4.

Behalve Batu heeft ook de rest van het gezin af en toe ondersteuning nodig. Leo en Herma Annyas bezoeken het gezin tijdens hun verblijf in 2019. Het zijn pechvogels zoals de titel van het verslag aangeeft: Zie reisverslag 1.1.Pechvogels.

Onder voorwaarden biedt het Lejofonds een helpende hand.

6.3 James

James is een dove jongen die dankzij het Lejofonds naar school is gegaan en uiteindelijk een opleiding tot timmerman heeft kunnen volgen waarna er een werkplaats is ingericht. Door het overlijden van zijn oma raakt James de weg kwijt.

Over dit alles berichten we in de reisverslagen 5.3. Timmerman James maakt nu stenen, 6.1. Twee gehandicapte jongens vullen elkaar goed aan, 7.1. Het Lejofonds vergroot hun wereld, 9.2. Afscheid en de nieuwsbrieven 45, 1.Er gaat een wereld voor ze open, 2. James slaat de spijker weer op zijn kop en 48, 6.Naast de werkplaats nu ook de fabriek Dankzij het Lejofonds krijgtJjames in 2019 opnieuw de kans als timmerman met een eigen werkplaats dichtbij huis te beginnen.

James voelt zich ook aangetrokken door de werkzaamheden in de “factoery” van het Lejodons waar “green charcoal” wordt geproduceerd.

James werkt nu gedurende de week in de “factory”. In de weekenden is hij nu actief als timmerman.

6.4 Agnes en Nakato

Agnes en Nakato zijn twee gehandicapte meisjes.
Agnes is de zus van James. Zij wordt verzorgd door opa en zit vaak op de grond voor het huis. Nakato is de dochter van een oud-lid van het project Goat to Goat. Het Lejofonds heeft haar een paar geleden een buggy gegeven. Deze blijkt nu versleten te zijn, waardoor Nakato niet meer buiten komt. Voor beide meisjes laat het Lejofonds in Kampala een rolstoel maken. In nieuwsbrief 45 doen we verslag van de uitreiking van de rolstoelen onder de titel “Er gaat een wereld voor ze open”

6.5. Florence

In reisverslag 5.4. En weer komen er een paar apen uit de mouw en 6.2. Voorzichtig zien we een blije Florence hebben we geschreven over Florence. Florence is 14 jaar. Dankzij het Lejofonds gaat ze naar school. Florence zit in P6. Eind P6 blijkt dat Florence niet voldoet aan de overgangseisen voor P7. Ze moet P6 overdoen. Dat ziet zij niet zitten en wij ook niet.

We zorgen ervoor dat Florence terecht kan op een school voor voorbereidend beroepsonderwijs waar ze een opleiding tot kapster kan volgen.

6.6. Veearts

Tijdens het project Goat to Goat in Seeta Nazigo heeft het Lejofonds jarenlang samengewerkt met de plaatselijke veearts Umar Bbira. Umar heeft een tijd geleden contact opgenomen met het Lejofonds. Zijn jongste kind heeft hemangioom. Dit is een goedaardige zichtbare verwijding van een kluwen bloedvaatjes.

Doktoren in het Mulago hospitaal in Kampala achten een operatie noodzakelijk, maar durven het niet aan.

Daarmee begint een zoektocht naar andere ziekenhuizen waarbij geld opgaat aan consulten, medicatie, scans en transportkosten.

Coördinator Daniel Kibago checkt de totalen. De helft van het door het Lejofonds overgemaakte geld is opgegaan aan consulten, medicatie, scans en transportkosten. We besluiten het overgebleven geld in reserve te houden voor een mogelijk.

Dankzij steun van het Lejofonds wordt dit allemaal mogelijk.

Het wachten is nu op bezoek van specialisten uit Amerika die mogelijk uitsluitsel kunnen geven wat te doen in deze situatie. Zie nieuwsbrief 44, 5.Zoektocht en reisverslag 5.2. Van het kastje naar de muur.

7. Materialen

In nieuwsbrief 44 hebben we gemeld dat mw. Hannie Schut weer de nodige materialen heeft gemaakt voor het spelen in hoeken op de Aunt Kevin nursery and primary school. Daarnaast heeft zij ook sportkleding verzameld voor Oeganda.

De sportkleding, voetbaltenues voor een heel elftal, gaan naar jongens uit de ‘community” rond de Kisimbizi nursery and primary school.

Het is voor het eerst dat deze voetballers een uniform dragen en dat maakt veel indruk. Nu kan men ook een echte wedstrijd spelen, zo geeft men aan.

We doen daar verslag van in de reisverslagen 3.1. Daar droom je van! en 4.3. Om het eggie.

8. Beleidsplan 2020-2021

In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. Dat mag op de eigen website.
In de al genoemde toolkit van Partin bevindt zich ook het onderwerp “Beleidsplan schrijven”.

Het nieuwe beleidsplan van het Lejofonds is dit keer samengesteld m.b.v. de toolkit van Partin.

9. Financiële verantwoording