Jaarverslag 2018

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord

Nieuwsbrieven, reisverslagen, jaar- en beleidsplannen, het zijn allemaal documenten waarin activiteiten en plannen van het Lejofonds vastgelegd worden.

Hierbij het jaarverslag 2018. We kijken terug hoe het is gegaan met de projecten van het Lejofonds t.w. het project Goat to Goat en het project Green Charcoal Lejofonds.

Ook in 2018 is het Lejofonds belangrijk geweest voor de Aunt Kevin nursery and primary school en de Kisimbizi nursery and primary school. Dit jaarverslag maakt dat nog eens duidelijk.

Voor een aantal personen heeft het Lejofonds in 2018 onderwijs mogelijk gemaakt.

Onderwijs speelt een centrale rol in de activiteiten van het Lejofonds in 2018.

“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.* (Nelson Mandela)

2018 was een succesvol jaar voor het Lejofonds. Dat is mogelijk geworden door de steun van velen. We willen dan ook alle sponsoren en donateurs van harte bedanken voor alle bijdragen die we in 2018 mochten ontvangen.

Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen.

Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.


Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021. Privacy protocol
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Het privacybeleid van de Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens. Zie daarvoor het privacyprotocol.

3. Jubileum Lejofonds

De website van het Lejofonds kent een rubriek “10 jaar”. Hierin wordt het ontstaan van het Lejofonds verhaald en in vogelvlucht worden de belangrijkste activiteiten weergegeven in de periode van 2006 tot en met 2016.

Op 26 september 2018 bestond het Lejofonds 12 ½ jaar en heeft dus het koperen jubileum bereikt. In nieuwsbrief 43 en op Facebook is daar melding van gemaakt.
In deze nieuwsbrief geven we de belangrijkste activiteiten en resultaten weer van het Lejofonds in de periode tussen 10-jarig bestaan en het koperen jubileum.

4. Informatievoorziening

a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website. In 2016 is de website geheel herzien.

In 2018 heeft het Lejofonds drie nieuwsbrieven uitgebracht.
Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van half januari t/m maart 2018 zijn in 8 afleveringen 35 reisverslagen gepubliceerd.
Het geheel is afgesloten met een terugblik.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2018 regelmatig korte berichten zijn verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.

5. Projecten

5a. Project Goat to Goat
In reisverslag 9.1. Project Goat to Goat is aandacht besteed aan het project Goat to Goat.

Het project Goat to Goat speelt zich af in en rond Nkonkonjeru.

Leo en Herma hebben in het begin van 2018 samen met coördinator Daniel Kibago alle gezinnen bezocht en hun bevindingen weergegeven.

Daniel Kibago bezocht in 2018 de ervaren leden eens in de twee maanden en nieuwe leden maandelijks.

Er zijn dit jaar drie nieuwe gezinnen in het project gekomen. Wanneer een gezin aan de voorwaarden voldoet is toetreding mogelijk als binnen een paar weken een stal voor de geiten wordt gebouwd.
Milly, een alleenstaande vrouw met vier kinderen voldeed aan de voorwaarden maar zag geen mogelijkheden een stal te bouwen. Het Lejofonds reikte een helpende hand.

De leden van het project zijn verplicht de maandelijkse vergadering bij te wonen.
Op de vergaderingen in februari 218 hebben de leden een beroep op het Lejofonds gedaan om de aanschaf van solar lampen, de zogenaamde WakaWaka lights mogelijk te maken. Het Lejofonds heeft de solar lampen aangekocht en tegen een gereduceerde prijs aangeboden aan de leden.
Elke maand heeft Daniel Kibago een voortgangsverslag uitgebracht aan het Lejofonds.

5b. Project Green Charcoal Lejofonds
In de volgende reisverslagen hebben we dit jaar aandacht besteed aan het project Green Charcoal Lejofonds.

1.3. Houtrot en houtskool
2.1. Een nieuw landschap
3.1. Werk van hoog niveau
3.2. Zonder meter schiet het voor geen meter op
4.1. De Wet van Murphy
5.2. Zo blij als een kind met deze driewieler
9.6. Tricycle in gebruik genomen

Ook is het project Green Charcoal in alle nieuwsbrieven in 2018 ter sprake gekomen.

Eind 2017 bleken de verschillende houten stands aangetast door houtrot. Begin 2018 zijn de houten palen vervangen door stenen kolommen. Aan het eind van 2018 zijn ook de netten van gaas vervangen door geplastificeerde exemplaren. Het in de markt zetten van het houtskool gaf in de afgelopen tijd de nodige problemen omdat het project niet over een eigen vervoermiddel beschikte. Het huren van transportmiddelen zorgde voor hoge kosten.

In 2018 is een tricycle, een driewieler aangeschaft.

De grondstoffen kunnen nu met eigen vervoer opgehaald worden. De zakken houtskool worden nu door eigen mensen bij de klanten afgeleverd. Dit alles levert de nodige besparingen op. Het Lejofonds heeft een informatiefolder samengesteld, speciaal bedoeld voor scholen.

Scholen die hun ovens willen laten branden op green charcoal, maar daarvoor hun ovens moeten laten ombouwen, kunnen voor subsidie van het Lejofonds in aanmerking komen mits zij een contract ondertekenen waarin een aantal voorwaarden staan vermeld. In 2018 hebben verschillende scholen een contract ondertekend waardoor zij gegarandeerd voor de komende drie jaar green charcaol afnemen.

6. Onderwijs

6.1. Aunt Keven nursery and primary school
In de volgende reisverslagen in 2018 hebben we aandacht besteed aan de steun die het Lejofonds aan de Aunt Kevin nursery and primary school gegeven heeft.

1.2. Aunt Kevin. New Born. Nu de toiletten nog
3.3. Onderhoudende gesprekken
5.1. Dit gebouw moet aan ieders behoefte voldoen
6.1. We doen een boekje open
6.2. Door God gezonden
7.1. Spelen in hoeken
7.3. Toiletten in gebruik genomen
7.4. Zitten in de schaduw, dat word je niet zat
8.1. Tot het gaatje
8.3. Bijna maar nog niet helemaal
8.5. Van dik hout zaagt de timmerman geen planken meer
8.6. Spelen in hoeken
8.7. Solar power
9.3. Onderhoud Aunt Kevin nursery and primary school

Ook in alle nieuwsbrieven in 2018 is de school ter sprake gekomen.

Nieuwbouw w.c.’s
De w.c.’s op Aunt Kevin raken eind 2017 vol en de constructie is zodanig dat leegpompen en opnieuw gebruiken niet mogelijk is. Nieuwbouw is de enige mogelijkheid. En dan nog alleen als het Lejofonds de bouw bekostigt.

In overleg met de aannemer maakt het Lejofonds een plan voor nieuwbouw, zodanig dat wanneer septic tanks vol raken ze geleegd kunnen worden.

De bouw van een achttal w.c.’s wordt in begin van 2018 gerealiseerd. Overdekte zitjes voor de bovenbouw
Voor de leslokalen van de hogere groepen realiseert het Lejofonds in 2018 overdekte zitjes voor de oudste kinderen. De kinderen kunnen hier tijdens de pauzes een plekje vinden. Desgewenst kan er ook les gegeven worden in de openlucht.

Eerder zijn al bij de lokalen voor de lagere groepen zitjes voor de jongste kinderen gerealiseerd. Solar verlichting
Het Lejofonds zorgt ervoor dat er verlichting komt op de Aunt Kevin nursery and primary school d.m.v. het aanbrengen een solar systeem. Staff room
In de staff room realiseert het Lejofonds extra werk – en kastruimte voor de leerkrachten Leeslijn
Het Lejofonds stelt in 2018 leesboeken beschikbaar voor alle klassen. Maar dan moet eerst duidelijk zijn hoe het leesonderwijs georganiseerd is op de school. Dat blijkt in alle klassen verschillend. Het Lejofonds organiseert nu meermalen overlegsituaties met directie, headmaster, de director of study, die verantwoordelijk is voor de inhoud van het onderwijs en de verschillende leerkrachten om uiteindelijk te komen tot een doorgaande leeslijn voor de hele school waarin verschillende leesvormen te herkennen zijn. Spelen in hoeken
In 2017 hebben we op de Aunt Kevin een modern curriculum achtergelaten. Tot onze verrassing merken we in 2018 dat een van de leerkrachten van de nursery gedeelten van het curriculum in praktijk heeft gebracht. Het leidt uiteindelijk tot een overleg over de werkvorm “corner play”, spelen in hoeken.

De leerkrachten blijken enthousiast over deze werkvorm en zijn bereid tot implementatie ervan. De nodige materialen ontbreken echter. Daar zorgt het Lejofonds voor. Na de nodige voorbereidingen gaat het spelen in hoeken met succes van start. Het Lejofonds zorgt in de loop van het jaar voor aanvullende materialen.

Uit toegestuurde rapporten in de loop van het jaar blijkt data de leerkrachten zelf ook materialen vervaardigen voor het spelen in hoeken.

De “director of studies” meldt:

“Whoever parent or colleague that visits Aunt Kevin School and witnesses children playing in corners,really appreciates the goodness of corner play program and commends it to exist forever just as because many children often learn by playing.”

6.2. Kisimbizi nursery and primary school
In de volgende reisverslagen in 2018 hebben we aandacht besteed aan de steun die het Lejofonds aan de Kisimbizi nursery and primary school gegeven heeft:

1.1. Spencer wil niet met de mond vol tanden staan
2.2. Het motto blijft “With all patience you win”.
8.4. Van bouwval tot jongensinternaat
9.4.”Through patience you win” betekent niet niets doen
9.5. Wacht u voor de headmaster!
9.8. Opzienbarend afscheid

Ook is de Kisimbizi in de nieuwsbrieven van 2018 ter sprake gekomen.

Jongensinternaat
In 2017 heeft het Lejofonds een bouwval dat dienst deed als internaat voor meisjes gerenoveerd. De jongens, die intern zijn, zijn ook droevig gehuisvest. Het Lejofonds renoveert deze bouwval in 2018. Na gereedkomen van het gebouwtje worden de nodige stapelbedden aangeschaft.

Huis voor de headmaster
Bij de school staat nog een vervallen gebouwtje dat ooit dienst heeft gedaan als onderkomen voor kleuters. Dankzij het Lejofonds wordt dit gebouwtje in 2018 gerenoveerd, uitgebreid en omgevormd tot een woning voor de headmaster.

De woning staat dichtbij de school. De headmaster kan zo goed toezicht houden. Fusie
Geheel onverwacht wordt het Lejofonds in 2018 geconfronteerd met een fusie tussen de Kisimbizi nursery and primary school.en de Crane Modern Junior school.

Bij laatst genoemde school is een drukke weg aangelegd. De inspecteur van onderwijs vindt het onverantwoord dat de school gevaarlijk dichtbij de weg ligt en dringt sterk aan op een snelle fusie met de Kisimbizi nursery and primary school. De door de inspecteur van onderwijs min of meer afgedwongen fusie mislukt door gebrek aan samenwerking van de kant van de Crane Modern Junior School.

Het Lejofonds heeft tijdens de fusie en na het mislukken ervan intensief overleg gevoerd met de Kisimbizi school.

Het Lejofonds is bereid de Kisiminbizi school ook in 2019 te ondersteunen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er moet een sluitende begroting opgesteld worden. Er moet beleid komen rond de inning van schoolgelden en het omgaan met wanbetalers. Er moet een onderhoudsprogramma vastgesteld worden. Aangekondigde plannen inzake het realiseren van een schooltuin om kosten voor voeding van de kinderen te reduceren moeten kostendekkend uitgevoerd worden.

Begin december is de “grote vakantie” gestart en zijn beide scholen uit elkaar gegaan. Directeur Kimera Spencer heeft direct actie ondernomen om aan de voorwaarden van het Lejofonds te voldoen.

Het Lejofonds voert eind 2018 intensief overleg met de school over de bouw van vier leslokalen, een keuken en een woning voor de headmaster en het realiseren van verlichting in de school, begin 2019.

Het leidt o.a. tot mooie tekeningen van de vaste ‘constructor waar het Lejofonds mee werkt. 6.3. Steun aan personen
a. Aisja
In verschillende reisverslagen hebben we verhaald hoe en waarom het Lejofonds in 2018 personen heeft ondersteund. In de reisverslagen 1.4. Lijden op de opleiding, 2.3. Hoe is het nu met Aisja? en 4.3. Er komen apen uit de mouw vertellen we waarom het Lejofonds Aisja verder ondersteunt in het zelfstandig uitoefenen van het kleermakersvak. Daarbij zorgt het Lejofonds ook dat haar kinderen het juiste onderwijs krijgen.

b. Florence en Gorette
In reisverslag 6.3a Ze zit graag met de handen in het haar verhalen we hoe het Lejofonds ervoor zorgt dat Florence voldoende inkomsten verkrijgt uit het kappersvak waardoor dochter Gorette in 2018 weer naar school kan gaan. c. Grace
Grace, een kind uit groep 5 kan dankzij het Lejofonds in 2018 weer naar school nadat het Lejofonds haar moeder heeft geholpen aan een nieuw sealapparaat waardoor zij weer limonadesiroop kan produceren en verpakken en er weer inkomsten zijn. Reisverslag 6.3b Niet naar school omdat de plastic zakjes niet meer sluiten vertelt dit verhaal.

d. Batu
In reisverslag 3.4. Batu, al een hele kerel vertellen we over Batu, de dove jongen die al tien jaar gesteund wordt door het Lejofonds. Het Lejofonds stuurde Batu naar primary 1. Inmiddels heeft Batu in 2018 het derde jaar van het voortgezet onderwijs afgerond. Batu is een pientere jongen. In al die jaren is hij de beste leerling van de klas gebleken. Ook dit jaar is hij als eerste geëindigd. e. Florence en Henry
In 7.2. Een garnaal heeft ook een hoofd vertellen we het trieste verhaal van Florence en Henry en hoe zij dankzij het Lejofonds weer naar school kunnen gaan, iets wat ze dolgraag willen. f. Henry
Na een workshop van coördinator Daniel Kibago over green charcoal besluit de moeder van Henry van de houtskoolverkoop een job te willen maken. Het Lejofonds helpt haar op weg met het cadeau geven van een aantal zakken houtskool.

Voor zoon Henry betaalt het Lejofonds het schoolgeld voor het eerste trimester in 2018 trimester. Daarna is moeder weer verantwoordelijk voor het betalen van schoolgeld.

In reisverslag 8.2. Het mes snijdt aan twee kanten doen we hiervan verslag.

In 2018 krijgen in totaal 11 kinderen dankzij het Lejofonds onderwijs waardoor zij niet langer kansloos zijn, maar een toekomst hebben.

g. James
Het Lejofonds heeft de dove jongen James jarenlang ondersteund. Daar is dit jaar helaas een einde aan gekomen. In reisverslag 5.3. Timmerman James slaat de plank mis! doen we daar verslag van.

7. Materialen

In nieuwsbrief 44 hebben we gemeld dat mw. Hannie Schut weer de nodige materialen heeft gemaakt voor het spelen in hoeken op de Aunt Kevin nursery and primary school. Daarnaast heeft zij ook sportkleding verzameld voor Oeganda. Ook mevrouw Tineke Hesper uit Hengelo is is 2018 maandenlang bezig geweest met het maken van spel- en leermateriaal voor de werkvorm spelen in hoeken. Leo en Herma Annyas nemen half januari 2019 de materialen mee naar Oeganda en dragen zorg voor de implementatie ervan.

8. Beleidsplan 2019

Het Lejofonds kent voor 2019 een beleidsplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. voor 2019. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Aangegeven wordt hoe het Lejofonds informatie geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd.

9. Financiële verantwoording

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door administratiekantoor C. Mulder uit Leeuwarden.