Jaarverslag 2017

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord

Het jaarverslag 2017 is af. Het betekent een terugblik op een aantal activiteiten in Oeganda ondernomen. Er is weer veel gebeurd. Dit jaarverslag getuigt daarvan.

Onderwijs speelt daarin een nadrukkelijke rol als we zien wat het Lejofonds heeft kunnen betekenen voor scholen en individuele personen.

Niet alles is direct succesvol. Dat laat het project Green Charcoal zien. En de relatie met de URA, de Oegandese belastingdienst voelt als een Echternacher springprocessie: drie stappen vooruit en dan 2 stappen achteruit.

Conclusie is desondanks dat het Lejofonds in 2017 voor veel mensen in Oeganda de wereld weer een stukje mooier heeft gemaakt.

Dit alles is mogelijk geworden door de steun van velen. We willen dan ook alle sponsoren en donateurs van harte bedanken voor alle bijdragen die we in 2017 mochten ontvangen.

Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen.

Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.


Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas

Verlenging geldigheid NGO certificaat

Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

3. Oprichting Lejofonds

Stichting Lejofonds is opgericht op 26 maart 2006. T.g.v. het 10-jarig bestaan in 2016 is een nieuwe rubriek toegevoegd aan de website van het Lejofonds, getiteld “10 jaar”.

De eerste kleinschalige projecten van het Lejofonds zijn in de jaren 2006 en 2007 uitgevoerd op Sri Lanka.
Vanaf 2009 is het Lejofonds actief in Oeganda.

4. Informatievoorziening

a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website. In 2016 is de website geheel herzien.

In 2016 heeft het Lejofonds vier nieuwsbrieven uitgebracht.
Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van maart t/m mei 2016 zijn in 5 afleveringen 16 reisverslagen gepubliceerd. Het geheel is afgesloten met een terugblik.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2017 regelmatig korte berichten zijn verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.
Hierbij een voorbeeld van een bericht zoals dat gepubliceerd is op Facebook op 11 februari 2017

LEJOFONDS
Voor het Lejofonds bezoeken we families diep op het platteland van Oeganda. Kleine kinderen zien soms voor het eerst muzungu’s (blanken) en zijn daar een beetje benauwd voor.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.

5. Projecten

5a. Project Goat to Goat
Het Lejofonds voert een project Goat to Goat uit in en rondom Seeta Nazigo en in en rondom Nkonkonjeru.

Eerder heeft het Lejofonds onder de titel project Goat to Goat geitenprojecten uitgevoerd in en rond Nasuuti en Seeta Nazigo. Het eerste project is gestopt vanwege corruptie. Het tweede project is in goed overleg afgesloten omdat deelnemers er blijk van hebben gegeven zonder begeleiding van het Lejofonds verder te kunnen.

Het Lejofonds voert nu nog een project Goat to Goat uit in en rond Nkonkonjeru. Het project is hier in 2016 uitgebreid. Geïnteresseerde families zijn bezocht om te zien of ze aan gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Daarbij wordt gevraagd naar inkomen en opleiding. Het inkomen ven bezochte families ligt tussen de 1 en anderhalve euro per dag.

De leden van het project Goat to Goat zijn verplicht de maandelijkse vergaderingen te bezoeken.

Tijdens deze vergaderingen wordt de gang van zaken binnen het project besproken. Maar ook komen andere onderwerpen aan de orde, zoals het belang van een goede hygiëne, financieel beheer, planmatig handelen, enz.

In 2017 hebben Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds alle aangesloten families een of meermalen bezocht. Waar nodig zijn nieuwe afspraken met de deelnemende families gemaakt. Eind 2017 staan een aantal geïnteresseerde families op een lijst om aan het project deel te nemen. Betreffende families hebben al een aantal keren de maandelijkse vergaderingen bezocht.

Begin 2018 bezoeken Leo en Herma Annyas deze families om te bezien of zij aan alle voorwaarden vodleoen om toegelaten te worden tot het project.

5b. Project Green Charcoal Lejofonds
Voor mensen in Seeta Nazigo realiseert het Lejofonds het project Green Charcoal. In dit project leert het Lejofonds de mensen hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool waarna zij de productie eenvoudig zelf in handen kunnen nemen.

Daarvoor is een “factory” ingericht in Seeta Nazigo.

Met de verkoop van groene houtskool wordt een inkomen verkregen wat het leven van de mensen ingrijpend kan veranderen. Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:
– Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes. Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
– Het is goedkoper dan de gewone houtskool. Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis.
– Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
– Deze duurzame houtskool bespaart bossen.
– Afval wordt hergebruikt.

De mensen in de “factory” beheersen nu het gehele productieproces.

In 2017 hebben Leo en Herma Annyas en coördinator Daniel Kibago een workshop gevolgd in het maken van charcoal lighters. In reisverslag 4.1. Charcoal lighters hebben we daar verslag van gedaan.
Daniel Kibago heeft de opgedane kennis overgebracht op de mensen in de “factory”.

In 2017 komt het Lejofonds in contact met de organisatie Ecoaction, actief in de sloppenwijk Banda in Kampala. Ecoaction verzamelt mensen uit de sloppenwijk om zich heen die bereid zijn green charcoal van het Lejofonds te verkopen. Coördinator Daniel Kibago geeft voorlichting over de voordelen van green charcoal.

Wanneer de verkoop op gang komt, moet een deel van de sloppenwijk ontruimd worden waardoor de mensen verspreid worden over Kampala en de verkoop gestaakt wordt.

De “factory” is niet onopgemerkt gebleven in Seeta Nazigo. Er is een ambtenaar van de arbeidsinspectie langs geweest. Het is niet acceptabel dat een w.c. ontbreekt. Men neemt geen genoegen met het feit dat een van de leden van het project dichtbij woont en dat daar gebruik gemaakt kan worden van de w.c. Er wordt dus een w.c. gebouwd en aansluitend een “bathroom”. In 2017 wordt de productie enkele keren stilgelegd. Oorzaak is het uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. Maar het gebeurt ook dat de voorraad green charcoal oploopt en de verkoop stagneert waardoor er tijdelijk onvoldoende middelen zijn om de benodigde materialen aan te schaffen.

In dorpen verder weg is belangstelling getoond voor de green charcoal. Dan krijgen we te maken met een transortprobleem. Het Lejofonds bekijkt of het in 2018 een tricycle voor het project kan aanschaffen. Op het eindejaarsfeest van Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru zijn directies van verschillende scholen in de omgeving aanwezig. De oven in de keuken van Aunt Kevin wordt gestookt met green charcoal wat veel zuiniger is in gebruik en dat scheelt in de kosten. De betreffende directies krijgen de nodige informatie. Scholen die hun ovens nog op hout stoken, kunnen hun ovens aanpassen en geschikt maken.

Leo en Herma Annyas gaan begin 2018 naar Oeganda. Zij zullen in gesprek gaan met de verschillende directies. Het Lejofonds is bereid een subsidie te geven om de ovens aan te passen voor het stoken op green charcoal onder de voorwaaqrde dat een school green afneemt van het Lejofonds.

Eind november 2017 komt er plotseling bericht dat een deel van de “stands” waar de houtskoolbriketten gewoonlijk liggen te drogen zijn omgevallen. Oorzaak houtrot. Er wordt besloten in overleg met Leo en Herma Annyas een oplossing voor het probeleem te vinden wanneer zij begin j2018 in Oeganda zijn. Het betekent een tijdje improviseren. Een klein deel van de productie wordt nu in de schuur te drogen gelegd.

6. Onderwijs

a. Aunt Keven nursery and primary school
Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru geeft onderwijs tot het niveau primary 5. Het is de wens van de school en de ouders dit uit te breiden tot en met primary 7 zodat kinderen niet tussentijds hoeven te verhuizen naar een andere school. Het Lejofonds bouwt in 2017 drie klaslokalen en een gemeenschapsruimte.
Ook laat het Lejofonds een omheining rond het terrein van de school bouwen zodat kinderen veilig zijn en niet onverwachts een drukke weg naast de school op kunnen lopen. Bij de keuken laat het Lejofonds overdekte zitjes bouwen waar kinderen de lunch kunnen gebruiken. De plaatselijke smid maakt in opdracht van het Lejofonds speelwerktuigen. Het Lejofonds laat een plaatselijke timmerman, die eerder naar volle tevredenheid opdrachten voor het Lejofonds heeft uitgevoerd, tafels en stoelen maken voor de verschillende klassen.

Daarbij is de afspraak dat de timmerman op een onopvallende plaats de naam Lejofonds op het meubilair zet. Daarbij gaat de timmerman in de fout. Hij weet een betere plaats voor de naam en kerft met grote letters de naam Lejofonds in elk tafelblad om daarmee zijn eigen werk deels te vernielen. Voor My Book Buddy verzorgt het Lejofonds de implementatie van een klassenbibliotheek. In december ontvangt het Lejofonds een “My Book Buddy End of Year Performance Report.

Dit rapport is hier (.doc bestand) te lezen.

Voor de “staffroom” heeft het Lejofonds meubilair aangeschaft. Op de foto is ook een prikbord te zien. Het Lejofonds heeft voor alle klaslokalen, voor de ruimtes van directeur en team, een prikbord laten maken. Voor de vakken English, Mathematics, Science en Social Studies zijn door het Lejofonds leerboeken aangeschaft. b. Schooltuin Victoriaschool Kampala
Het Lejofonds heeft contact met de organisatie Ecoaction in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ecoaction probeert met kleine projecten de levensomstandigheden van mensen in de sloppenwijk Banda te verbeteren.

Ecoaction wil in 2017 met een schooltuin beginnen voor de plaatselijke Victoria school. Het Lejofonds maakt dit mogelijk door de kosten op zichte nemen onder voorwaarde dat het Lejofonds op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en foto’s krijgt toegestuurd. Dat gebeurt zoals de verschillende nieuwsbrieven laten zien. c. Kisimbizi nursery and primary school
De Kisimbizi nursery and primary school beschikt over een krakkemikkig gebouwtje dat het wil gaan gebruiken als internaatgebouw voor meisjes.
Directeur Spencer was al begonnen binnen een tussenmuur weg te halen. De renovatie lijkt een mission impossible. Als het Lejofonds o.a. door de Vastenactie van de Jozefschool uit Den Burg de beschikking krijgt over de nodige financiële middelen neemt het de renovatie voor zijn rekening.
Daarnaast wordt er gezorgd voor de bedden, de zogenaamde dubbeldekkers en daarbij de muskietennetten. Het internaatgebouw krijgt uiteindelijk de naam Jozefhouse. d. Opleiding tot naaister
In 2017 geeft het Lejofonds twee vrouwen de gelegenheid een opleiding tot naaister te volgen zodat zij daarna in een eigen inkomen kunnen voorzien. e. Dove jongens
Het Lejofonds heeft ervoor gezorgd dat de dove jongens Faizal en Falouk naar de basisschool kunnen gaan en dat zij voor een beurs in aanmerking komen zodat er de komende jaren een forse tegemoetkoming is in het schoolgeld.

Batu, een andere dove jongen die dankzij de steun van het Lejofonds onderwijs volgt, zit inmiddels in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

f. Timmerman James
James is doof. Dankzij het Lejofonds heeft hij een opleiding voor timmerman gevolgd en is er daarna een werkplaats voor hem ingericht.
Gebleken is dat James zijn leesvaardigheid achteruit is gegaan waardoor hij moeite krijgt met de bedrijfsvoering. James doet nu mee met het My Book Buddy project van de Gods Glory nursery and primary school.

7. URA

In verschillende nieuwsbrieven en in het jaarverslag over 2016 hebben we melding gemaakt van onverwachte problemen met de URA, de Oegandese belastingdienst.

Bij de aanvraag voor belastingvrijstelling bij het importeren van goederen in Oeganda blijkt dat het Lejofonds, onterecht, niet te boek staat als “charity”, maar als een bedrijf, waardoor inmiddels forse boetes zijn opgelegd.

In 2016 wordt een deel van de boetes ingetrokken. Het heeft nog tot november 2017 geduurd voordat ook de resterende boetes zijn ingetrokken.

Daarmee kwam de weg vrij om een “exemption” formulier te verkrijgen, het formulier dat nodig is om vrijstelling van belasting te verkrijgen bij de invoer van goederen.

Het Lejofonds denkt eraan een Kio Kit uit Kenya in te voeren. Een Kio Kit bestaat uit een verrijdbare, afsluitbare kast met daarin 40 “tablets” met koptelefoons. De tablets zijn draadloos op te laden en zijn speciaal ontworpen voor gebruik door kinderen.

M.b.v. de Kio Kit kan elk klaslokaal direct veranderd worden in een digitale ruimte. Op de bijbehorende router kan elk gewenste onderwijskundige inhoud geplaatst worden. Coördinator Daniel Kibago is verschillende keren naar Kampala geweest voor een “exemption” formulier. Daarbij werd hij van het kastje naar de muur gestuurd.

Er bestaat een lijst waarop goederen staan vermeld die in aanmerking komen voor belastingvrijstelling. Op de bewuste lijst staat ook “education materials”. De Kio Kit wordt (nog) niet als zodanig erkend.

8. Materialen

Veel mensen hebben we blij kunnen maken met verkregen materialen, meegebracht vanuit Nederland. Met dank aan de gulle gevers. Het betreft t-shirts van een sportschool en een sportvereniging, voetbalshirts van een voetbalvereniging, poppen, waar behalve de kinderen ook de leerkrachten van Aunt Kevin heel erg blij mee zijn en kleding van particulieren.

9. Beleidsplan 2018

Het Lejofonds kent voor 2018 een beleidsplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Aangegeven wordt hoe het Lejofonds voorlichting geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd.

10. Financiële verantwoording

Het Lejofonds heeft in 2017 voor €49.429,- aan donaties ontvangen. De donaties zijn afkomstig van particulieren, stichtingen, enkele kerken en verschillende scholen. De uitgaven van het Lejofonds in 2017 zijn onder te verdelen in de volgende rubrieken:

1. Bankkosten €243,-
2. Vervoer €3229,-
3. Communicatie €436,-
4. Project Goat to Goat € 571,-
5. Project Green Charcoal €1498,-
6. Onderwijs €2554,-
7. Bouwkosten €43.566,-
8. Ondersteuning €275,-
9. Branche-organisatie Partin €60,-
Totaal €49.429

ad 1. Dit zijn de bankkosten in Nederland en Oeganda.

Verwijderd: Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door administratiekantoor C. Mulder uit Leeuwarden.