Jaarverslag 2016

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord

2016 is het jaar dat het Lejofonds 10 jaar bestaat. Waar blijft de tijd? Het tienjarig bestaan levert een nieuwe rubriek op, op de website van het Lejofonds. Daarin benoemen we op hoofdlijnen een aantal activiteiten van het Lejofonds in de afgelopen tien jaar.

Het Lejofonds begint in 2006 bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool in Den Burg.

Precies tien jaar later, op de dag van het tienjarig bestaan, komen we weer uit bij de Jozefschool. Dan eindigt de Vastenactie 2016 van de school waarvan de opbrengst weer bestemd is voor het Lejofonds.

Andre de Ruijter volgt Leo Annyas in 2006 op als directeur van de Jozefschool. Hij draagt het Lejofonds een warm hart toe. Na 10 jaar, in 2016, neemt hij, op zijn beurt, afscheid van de Jozefschool waarbij hij aandacht vraagt voor het Lejofonds.

Het is verbijsterend dat we even later definitief afscheid moeten nemen. Meer daarover in dit jaaroverzicht.

In 2016 heeft de Oegandese overheid de NGO toekenning voor het Lejofonds met 5 jaar verlengd, vanwege “good performence” .

De activiteiten van het Lejofonds zijn slechts mogelijk dankzij de steun van velen.

Wij willen dan ook alle Lejofondsvolgers, sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun interesse in de activiteiten van het Lejofonds en voor alle bijdragen en steun die we mochten ontvangen in 2016.

Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds.

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen.

Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.


Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas

Verlenging geldigheid NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

3. 10 jaar Lejofonds

Het Lejofonds bestond op 26 maart 2016, 1e Paasdag, precies 10 jaar. Reden om een extra nieuwsbrief uit te geven.
Deze nieuwsbrief is nu te vinden op de website van het Lejofonds onder de rubriek “10 jaar”. De eerste kleinschalige projecten van het Lejofonds zijn in de jaren 2006 en 2007 uitgevoerd op Sri Lanka.

In november 2016 zijn Leo en Herma Annyas, op persoonlijke titel, terug geweest naar Sri Lanka en hebben daar de mensen ontmoet die destijds bij de projecten betrokken waren. Zie nieuwsbrief 37.

4. Informatievoorziening

a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website. In 2016 is de website geheel herzien.

In 2016 heeft het Lejofonds vier nieuwsbrieven uitgebracht.
Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van maart t/m mei 2016 zijn in 5 afleveringen 16 reisverslagen gepubliceerd. Het geheel is afgesloten met een terugblik.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2016 regelmatig korte berichten zijn verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.
Hierbij een voorbeeld van een bericht zoals dat gepubliceerd is op Facebook op 11 november 2016

BEZOEK PARLEMENT SRI LANKA
We zijn in Sri Lanka en bezoeken mensen die tien jaar geleden betrokken waren bij enkele kleinschalige projecten van het Lejofonds. Daaronder de heer Piyal Nishantha, indertijd burgemeester van Beruwela. Nu is hij parlementslid. Hij nodigt uit voor een lunch in het parlementsgebouw en aansluitend het bijwonen van het begrotingsdebat in het parlement.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.
d. YouTube
In 2016 zijn verschillende filmpjes over activiteiten van het Lejofonds op YouTube verschenen. Het betreft de volgende filmpjes:
Lejofonds helpt mensen in Oeganda
Green Charcoal Lejofonds
Aunt Kevin primary school, new born!
Welcome on Aunt Kevin primary school
Factory Green Charcoal Lejofonds
De filmpjes zijn ook te vinden op de website van het Lejofonds onder de rubriek “Video”.

Burendag 2016
Het Lejofonds was in september 2016 vertegenwoordigd met een informatiestand op een markt in Maria Hoop, onderdeel van Burendag 2016.

5. Projecten

5a. Project Goat to Goat
Het Lejofonds voert een project Goat to Goat uit in en rondom Seeta Nazigo en in en rondom Nkonkonjeru.
Het project in Seeta Nazigo is in 2016 nu in overleg met alle betrokkenen afgesloten. Zes leden hebben in de afgelopen jaren hun geiten “opgespaard” om daarvoor in de plaats een koe te kopen.

Op twee gezinnen na hebben alle andere families inmiddels drie beesten terug gegeven aan het project.

Alle deelnemers zijn van mening dat zij zonder begeleiding van het Lejofonds verder kunnen.

Zie verder reisverslag “Op eigen benen. En de jeugd heeft de toekomst”
Het Lejofonds is in 2016 verantwoordelijk voor het project Goat to Goat in Nkonkonjeru. Het project telt ….. leden.

In Nkokonjeru is het project uitgebreid. Geïnteresseerde families zijn bezocht om te zien of ze aan gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Daarbij wordt ook gevraagd naar inkomen en opleiding. Het inkomen ven bezochte families ligt tussen de 1 en anderhalve euro per dag.

De leden van het project Goat to Goat zijn verplicht de maandelijkse vergaderingen te bezoeken.

Tijdens deze vergaderingen wordt de gang van zaken binnen het project besproken. Maar ook komen andere onderwerpen aan de orde, zoals het belang van een goede hygiëne, financieel beheer, planmatig handelen, enz.

5b. Project Green Charcoal Lejofonds
In dit project werkt het Lejofonds samen met de Oegandese organisatie EFA ( Eco Fuel Africa). EFA betitelt het project als , “a village level energy micro factory”.

Vrouwen van deelnemende gezinnen krijgen in 2016 een training van EFA hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool. Het is de bedoeling met het verkopen van de duurzame groene houtskool een eigen inkomen te realiseren, waardoor kinderen naar school kunnen gaan omdat het schoolgeld betaald kan worden.

Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:
Het is goedkoper dan de gewone houtskool
Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis
Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool
Afval wordt hergebruikt
Besparing van bossen

Binnen het project wordt gewerkt met enkele machines die handmatig bediend worden. Al gauw blijkt dat hiermee niet de benodigde productie bereikt kan worden.

Wanneer Leo en Herma Annyas in 2016 in Oeganda zijn, gaan zij met succes op zoek naar een ander stuk grond in de nabijheid van het electriciteitsnetwerk.

Er wordt een nieuwe schuur gebouwd.
Er komt een aansluiting op het electriciteitsnetwerk. Een electrische “crushermachine” en een briquettenachine worden aangeschaft.

Dan doen zich problemen voor in het electriciteitsnetwork. Er moet een nieuwe transformator komen. In nieuwsbrief 35 doen we daar onder de titel “Nog even tegen de stroom oproeien” verslag van.

Inmiddels is er ook een electrische naaimachine aangeschaft voor het dichtnaaien van de zakken houtskool.
Er bestaan nu plannen een van de deelnemers aan het project een cursus te laten volgen hoe “charcoal lighters” te maken. Wanneer de kennis in huis is, kan de productie ter hand genomen worden. Charcoal lighters kunnen dan gelijk verkocht worden met de zakken houtskool.
Er bestaat genoeg belangstelling voor houtskool uit het project Green Charcoal Lejofonds, niet direct in het kleine plaatsje waar de “factory” staat, maar wat verder weg. Transport vormt nog een probleem.
Door de verhuizing naar een andere locatie, door de problemen met de electriciteit zijn de kosten voor het project Green Charcoal Lejofonds hoger dan gepland.

Daarmee zijn nu de middelen die het Lejofonds beschikbaar had, specifiek voor dit project, op. Nieuwe geldbronnen moeten aangeboord worden om het project verder te ontwikkelen.

6. Onderwijs

a. Aunt Keven nursery and primary school
Het Lejofonds is in 2016 zeer belangrijk voor de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru.

De school is opgericht in 1984. In die periode gingen veel mensen dood aan HIV/AIDS. Veel schoolkinderen gingen niet naar school. 30 weeskinderen kregen dat jaar een plaatsje op school.

In 1986 groeide het leerlingenaantal tot 80. Het schoolgeld bedroeg in die tijd 200 shilling!! Ongeveer 8 cent.

Het aantal leerlingen is uitgegroeid tot 156. Ongeveer het derde deel daarvan zijn weeskinderen.

In augustus 2015 heeft in het gebied een orkaan gewoed waardoor veel huizen zijn verwoest en ook twee lokalen van de Aunt Kevin school.
In 2016 bouwt het Lejofonds drie nieuwe lokalen, een “shade” en een keuken voor de Aunt Kevin nursrery and primary school. Bestaande gebouwen worden gerenoveerd. Ook wordt meubilair, spel- en leermateriaal aangeschaft.

Zie voor een overzicht de reisverslagen Aunt Kevin, De kogel is door de kerk, Nieuwbouw Aunt Kevin primary school, Voortgang bouw Aunt Kevin primary school, Aunt Kevin primary school. New born! en de nieuwsbrieven van 2016.
b. Kisimbizi nursery and primary school
Het Lejofonds ondersteunt de Kisimbizi nursery and primary school al een aantal jaren. Zo bouwde het Lejofonds in 2013 een nieuwe school en in 2015 is de aanleg van een waterpomp mogelijk gemaakt.

In 2016 kunnen dankzij het Lejofonds leerboeken voor de verschillende vakken worden aangeschaft.

c. Personen
c.1. Een aantal personen heeft dankzij het Lejofonds in 2016 de kans gekregen naar school te gaan.

Dit betreft bijvoorbeeld de 9-jarige Rebecca. Het Lejofonds heeft in 2016 onder de titel “Noot meer naar school?” een verhaal over Rebecca gestuurd naar Partin, de branche-0rganisatie van Kleine Goede Doelen.

Partin roept de Kleine Goede Doelen op om regelmatig een nieuw projectverhaal in te sturen, zodat er op den duur voor de lezers een beeld ontstaat van de vele kleine projecten overal ter wereld die samen terdege een verschil maken. 
Ook Shafik, Batu, Hadija, Allen en Aisha gaan in 2016 dankzij het Lejofonds naar school.

Over Shafik hebben we verslag gedaan onder de titel “ Buiten school bestaat de wereld uit voetballen”.

Het Lejofonds ondersteunt Batu al zeven jaar. In de “Terugblik verblijf Oeganda 2016 maken we daar melding van onder de titel “Batu”.

In dezelfde terugblik is meer informatie te vinden over Hadija onder de titel “Zelf de broek ophouden”.

Allen verkoopt nu zakken houtskool voor het Lejofonds om zo zelf zijn schoolgeld te verdienen. Zie voor meer informatie nieuwsbrief 36, hoofdstuk “Allen”. Het Lejofonds heeft in 2016 een naaimachine voor Aisha gekocht. Daarbij is ervoor gezorgd dat zij een opleiding tot naaister kan volgen zodat zij straks zelf voor een eigen inkomen kan zorgen. In reisverslag 4 hebben we onder de titel Aisha daar verslag van gedaan.

c.2. Afscheid André de Ruyter

Het ontstaan van het Lejofonds, officieel in 2006, heeft alles te maken met het afscheid van Leo Annyas, als directeur van de Jozefschool op Texel. Zie daarvoor ook de rubriek “Lejofonds”. André de Ruijter is de opvolger van Leo Annyas op de Jozefschool. Gedurende het tienjarig bestaan van het Lejofonds is hij directeur van de Jozefschool. Hij draagt het Lejofonds een warm hart toe. Elk jaar zetten de kinderen van de Jozefschool zich in voor de zogenaamde Vastenactie. De opbrengst komt via het Lejofonds ten goede aan het onderwijs in Oeganda.

In 2016 neemt André afscheid van de Jozefschool i.v.m. een benoeming elders.
Bij de aankondiging van het vertrek van Andre in het weekbericht van de school staat onder meer:

“André stelt een bijdrage voor het Lejofonds op prijs. Dit fonds is opgericht toen de voorganger van André, Leo Annyas, afscheid nam en inmiddels is hiermee veel gebeurd in Oeganda. We vinden dat dit mooi aansluit bij weer een vertrekkende directeur van de Jozefschool.”

In het weekbericht van 7 juli kijkt André onder de titel “Wat een verrassing” terug op zijn afscheid. Daarin schrijft hij:

“…..Ook de opbrengst van de donaties voor het Lejofonds was boven verwachting, mede door een mooie bijdrage van de ouderraad. De presentatie van de activiteiten van het Lejofonds in de aula geeft aan dat er geweldig werk wordt verricht door Leo en Herma Annyas, de naamgevers van het fonds. Hoe goed hebben we het hier en hoeveel goeds kunnen we doen met slechts een kleine bijdrage aan het fonds. U doet mij en het Lejofonds dan ook een groot plezier als u nog een donatie wilt doen, ter ere van onze prachtige school en het werk van het Lejofonds”.

Dan krijgen we begin augustus het verbijsterende bericht dat André plotseling tijdens zijn vakantie in zijn slaap is overleden. André is 51 jaar oud geworden.

Eind 2016 komt er onverwachts een prachtige donatie binnen via de Geef.nl donatiemodule van Stichting Geef Gratis.
De donatie is afkomstig van Andrés vrouw. Zij laat daarbij het volgende weten:

“Opbrengst van de honing van André de Ruijter na zijn plotselinge overlijden op 31 juli j.l. Wij denken dat hij dit gewild zou hebben omdat hij het onderwijs ook in Afrika een warm hart toedroeg en het Lejofonds in het bijzonder.”

Nog niet zo lang geleden hadden André en levenspartner Vivianne een bedrijf opgezet: Media Onderwijs & meer… met als motto Verantwoord verbinden met oog voor de toekomst.

7. Ondersteuning

Behalve het geven van ondersteuning aan scholen, aan mensen via projecten of toegang tot het onderwijs te realiseren geeft het Lejofonds in 2016 nog op andere manieren support.

Mama & Me
Diede Martens is oud- vrijwilligster van het Lejofonds in Oeganda. Inmiddels is zij een eigen stichting begonnen, Mama & Me geheten. Mama & Me ondersteunt, begeleidt, coacht en traint moeders in Oeganda in de omgeving van Jinja, om hun kennis en vaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten voor een betere, zelfstandige toekomst samen met hun kindje.

Het Lejofonds heeft in 2016 voor Mama & Me meubilair laten maken, tien stoeltjes en twee tafels.

Mrs. Mutesi
Het Lejofonds maakt voor mrs Mutesi de herstart van een eigen bedrijfje mogelijk. Wanneer mrs. Mutesi ernstig ziek wordt in 2016 maakt het Lejofonds een operatie mogelijk. Naar eigen zeggen had mrs Mutesi niet meer geleefd zonder tussenkomst van het Lejofonds. Onder de titel “Hoe is het nu met mrs. Mutesi?” doen we daar in nieuwsbrief 35 verslag van.

8. URA

In de Terugblik verblijf Oeganda 2016 doen we onder de titel “Het kastje en de muur” verslag hoe het Lejofonds totaal onverwacht en totaal onterecht problemen krijgen met de URA, de Uganda Revenu Authority, zeg maar de Oegandese belastingdienst.

Op grond van foutieve gegevens is het Lejofonds een forse boete opgelegd. Tijden een overlegsituatie met het hoofd van het belastingkantoor in Oeganda wordt het Lejofonds ook nog eens verplicht alle financiële gegevens over de jaren 2013,2014 en 2015 aan te leveren waarvoor de inlevertermijn al lang verstreken is wat automatisch tot nieuwe boetes heeft geleid.

Bezwaren en bezwaarschriften hebben niet het gewenste effect. Uiteindelijk wordt een belastingconsulent ingeschakeld. De eerste resultaten zijn er. Het grootste deel van de boete is inmiddels kwijtgescholden. Nu de rest nog.

Inmiddels is ook duidelijk dat het Lejofonds, als NGO vrijgesteld is om verdere financiële gegevens te verstrekken.

Tot nu toe hebben we ontzettend veel tijd moeten investeren om de problemen met de URA, buiten de schuld van het Lejofonds ontstaan, op te lossen. Daarbij zijn ook de nodige kosten gemaakt. Daar wordt laconiek op gereageerd: “Dit is Oeganda”.

9. Coördinator Lejofonds

Eindejaarsbericht van Daniel Kibago, oördinator voor het Lejofonds in Oeganda:

“First our appreciation for all the support given by the different people. With your support the Lejofonds has been able to support and change lives of many people in Uganda.

For this year the Lejofonds, because of its good performance, was given a new operating permit/licence  that will run for 60 months. Therefore in the next five years the Lejofonds  can operate as a registered non-government organisation in Uganda.

A number of projects have been supported and for this year efforts have been put in the following areas of operation;

Support to Aunt Kevin nursery and primary school. That was early this year given support for reconstruction. And hopefully more support will be given in 2017; The Goat to Goat project where many families continue to rear goats for income generation and food security; The Green Charcoal project where many efforts were put in improving many things including acquisition of new machines, construction of a new and bigger shelter which have increased on production and income for the beneficiaries. As we start 2017 we hope to do much more.

Greetings to whoever is involved in the resource mobilization for the Lejofonds.

Wishing you a prosperous new year”.

10. Beleidsplan 2017

Het Lejofonds kent voor 2017 een beleidsplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Aangegeven wordt hoe het Lejofonds voorlichting geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd.

11. Financiële verantwoording

Het Lejofonds heeft in 2016 voor €40.038,- aan donaties ontvangen. De donaties zijn afkomstig van particulieren, stichtingen, enkele kerken en verschillende scholen. 

 De uitgaven van het Lejofonds in 2016 zijn onder te verdelen in de volgende rubrieken:

1. Bankkosten €419,-
2. Vervoer €1.645,-
3. Communicatie €1.212,-
4. Project Goat to Goat € 2215,-
5. Project Green Charcoal €11.144,-
6. Onderwijs €5.982,-
7. Bouwkosten Aunt Kevin primary school €24.955,-
8. Ondersteuning €287,-
9. Lejofonds/NGO/URA €250,-
10. Partin, branche-organisatie €60,-
11. Presentatie Lejofonds €82,-
Totaal €47.726

ad 1. Dit zijn de bankkosten in Nederland en Oeganda.

ad 3. Kosten voor internet, printen, telefoonkosten, Skype.

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door administratiekantoor C. Mulder uit Leeuwarden.