Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589

1. Voorwoord

2013 is een succesvol jaar voor het Lejofonds
De voorkant van het jaarverslag laat al een paar bijzondere activiteiten zien: De bouw van een nieuwe school in Nkonkonjeru en de renovatie van een schoolgebouw in Seeta Nazigo. Uiteraard meer hierover in dit jaarverslag.

Door de verbetering van de gebouwensituatie van de scholen, door het verstrekken van schoolmaterialen, verbetert het Lejofonds de onderwijssituatie voor veel kinderen.

Door de projecten Goat to Goat verbetert het Lejofonds de inkomenssiutatie van mensen waardoor het schoolgeld van kinderen betaald kan worden en zij onderwijs kunnen volgen.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. – Nelson Mandela

In dit jaarverslag komen de andere projecten en activiteiten van het Lejofonds in 2013 aan de orde.

Op basis van de activiteiten van het Lejofonds heeft de Oegandese overheid de werkvergunning van het Lejofonds in Oeganda in 2013 met drie jaar verlengd.

We geven verder aan op welke wijze het Lejofonds voorlichting en informatie heeft gegeven en sluiten af met een financiële verantwoording.

We willen alle Lejofondsvolgers, sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun interesse in de activiteiten in het Lejofonds en voor alle bijdragen en steun die we mochten ontvangen.

2013, Lejofonds

Leo Annyas
Herma Annyas
Wil Slangen

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen. Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.

Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinatoren
Projecten “Goat to Goat Daniel Kibago
Project Solar Cooking/ Solar Lighting Inensiko Adams
Vrijwilligers
Voor Oeganda Ssensuwa Henry
In Nederland Christian Annyas

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

3. Projecten

Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

3.1. Projecten Goat to Goat, Seeta Nazigo
In en rond Seeta Nazigo voert het Lejofonds twee geitenprojecten uit.
Dit betreft het oude en eerste geitenproject waarin families onder voorwaarden 1 geit is verstrekt.

In het tweede project zijn nieuwe voorwaarden van kracht. Families krijgen hier de beschikking over twee geiten en een bok.

Deelnemende families van beide projecten komen voor een maandelijkse vergadering bijeen op Gods Glory nursery and primary school. In 2013 zijn alle maandelijkse vergaderingen doorgegaan. De vergaderingen werden geleid door de coördinator van de projecten Daniel Kibago. Rode draad in alle vergaderingen was de verantwoordelijkheid nemen voor een goede verzorging van de geiten.

Leo en Herma Annyas hebben voor het Lejofonds in 2013 twee maandelijkse vergaderingen bijgewoond. Ook hebben zij samen met de coördinator de geitenprojecten geëvalueerd. Besloten is dat deelnemers aan het tweede project voortaan zelf de kosten voor de vaccinaties dragen.

In juli 2013 hebben Jos en Yvonne Gommans uit Grubbenvorst de geitenprojecten van het Lejofonds bezocht. Voor vertrek naar Oeganda hebben zij een actie gehouden voor het Lejofonds waardoor de aankoop van 11 geiten en 4 bokken mogelijk werd gemaakt. Tijdens het bezoek van Jos en Yvonne Gommans aan de projecten van het Lejofonds zijn de aangeschafte bokken en geiten aan de verschillende families uitgereikt.


Nkonkonjeru
In Nkonkonjeru draait een geitenproject van het Lejofonds in de omgeving van de Kisimbizi primary school. Het project loopt nu onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Wel hebben zij te kennen gegeven graag contact te houden met het Lejofonds en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Besloten is dat tenminste 1 afgevaardigde van de deelnemende families de maandelijkse vergaderingen bezoekt van het andere nieuw opgestarte project in Nkonkonjeru. De maandelijks vergaderingen worden gehouden op de plaatselijke school voor voorbereidend beroepsonderwijs.

In het jaarverslag van 2012 hebben we al aangegeven dat een nieuwe groep mensen uit Nkonkonjeru o.l.v. de oud-burgemeester van Nkonkonjeru zich hebben gemeld bij het Lejofonds met het verzoek ook voor hen een geitenproject te starten.

Begin 2013 zijn er, in aanwezigheid van Leo en Herma Annyas verschillende voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over het opstarten van een nieuw geitenproject en de voorwaarden van deelname. Leo en Herma Annyas hebben samen met de coördinator alle kandidaat-leden bezocht om te beoordelen of zij aan alle voorwaarden van het project kunnen voldoen.

Onder de kandidaat-leden bevonden zich twee leerkrachten van een basisschool uit Nkonkonjeru. De leerkrachten werden op school bezocht. Daar stonden 300 kinderen klaar om de vertegenwoordigers van het Lejofonds een welkom toe te zingen.
Uiteindelijk is er een nieuw project gestart met een deelname van tien families. Het project werd officieel gestart met de uitreiking van de geiten en bokken aan de deelnemende families. Daarbij aanwezig waren ook Diede Martens en Natalie Kroef, die later in de maand april vrijwilligerswerk voor het Lejofonds hebben verricht in Seeta Nazigo. Diede en Natalie hebben voor vertrek naar Oeganda gelden ingezameld waardoor de aanschaf van een groot aantal van deze geiten en bokken bekostigd kon worden.

3.2.Project Solar Cooking
Het Lejofonds heeft aansluiting gekregen bij het “Solar Cookers World Network” en heeft daar een eigen site. In 2013 hebben Leo en Herma Annyas het project Solar Cooking geëvalueerd. Hun bevindingen zijn gepubliceerd op de site van Solar Cookers World Network.

Een paar deelnemers aan het project Solar Cooking in Seeta Nazigo hebben zich inmiddels zodanig bekwaamd in deze manier van koken dat zij in staat zijn na de nodige voorbereidingen zelf een workshop te verzorgen. Dat hebben zij in 2013 gedaan voor de mede- projectleden en andere geïnteresseerden.

Ook hebben zij meegewerkt aan de voorbereiding van een nieuw project in Nkonkonjeru. Na informatiebijeenkomsten, een workshop en uitreiking van de benodigde materialen is ook in Nkonkonjeru in 2013 een project Solar Cooking van start gegaan. 


The chairman of the member committee Seeta Nazigo cautioned the members to take care of the materials they got from Lejofonds because they are of more value and important to them during the day to day life. He said that it is not always possible to get some one who can contribute towards the transformation of your life and he said the members in the project are very lucky to see that they have Lejofonds which is largely working hard to see that the members in the project who are in Seeta Nazigo can become role models to others in the community using the different materials which are given to members by the Lejofonds.

Men danst van blijdschap. Het project Solar Cooking gaat door.

3.3. Project Solar Lighting
In 2012 zijn via een speciale regeling WAKAWAKA solar lights uitgegeven aan de leden van de geitenprojecten in Seeta Nazigo. In 2013 zijn solar lights ook verspreid in Nkonkonjeru.

Directeur Stephen van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo en mister Spencer, directeur van de Kisimbizi primary school konden in 2013 dankzij het Lejofonds ieder een aantal solar lights voor hun school in ontvangst nemen.
De voorzitter van de projectgroep in Seeta Nazigo verklaarde dat het project zijn leven heeft veranderd. Zijn gezinsinkomen is gestegen omdat hij niet langer uitgaven hoeft te doen voor de aanschaf van kerosene omdat hij nu gebruikt maakt van de solar lampen. De voorzitter wordt nu benaderd door mensen in zijn omgeving die willen weten hoe zij ook in aanmerking kunnen komen voor de solar lampen.

Ook voor de leden van de projecten in Nkonkonjeru is de aanschaf van de WakaWaka solar lamp mogelijk gemaakt.

In totaal zijn 130 lampen uitgegeven. Er is meer vraag naar solar lampen. Een nieuwe uitgifte van lampen wordt voorbereid.

4. Onderwijs

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.


Het Lejofonds werkt samen met Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo en de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru.

In 2013 realiseert het Lejofonds een nieuw schoolgebouw voor de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru. Voor Gods Glory nursery and primary school worden gebouwen gerenoveerd.

4.1. Nieuwbouw Kisimbzi primary school
In 2012 wordt de school met sluiting bedreigd doordat de toiletvoorziening aan geen enkele voorwaarde voldoet. Door de bouw van een nieuwe toiletpartij heeft het Lejofonds sluiting weten te voorkomen.

De gebouwensituatie van de school is echter ook bedroevend slecht. Het gebouw staat letterlijk op instorten. Leerlingen vertellen dat zij tijdens hevige regenbuien bang zijn dat de muren zullen instorten.

Door een vorstelijke donatie aan het Lejofonds wordt nieuwbouw in 2013 mogelijk. Leo en Herma Annyas, bestuursleden van het Lejofonds zijn in de eerste maanden van 2013 in Oeganda en nemen de voorbereidingen van de bouw op zich. Hier wordt meerdere keren verslag van gedaan via de website van het Lejofonds onder de volgende titels:
Overdonderend nieuws uit Nederland (21 februari 2013),
Grote ogen bij een vierkante meter (2 maart 2013),
Van zijn geloof gevallen (2 maart 2013),
Van bouwproject naar geitenproject (14 maart 2013).
In dit laatste verslag wordt de start van de bouw gemeld.
Na terugkomst van Leo en Herma Annyas uit Oeganda staat de bouw onder toezicht van de coördinator van het Lejofonds, Inensiko Adams. De vorderingen van de nieuwbouw worden gemeld op de Facebook pagina van het Lejofonds en de nieuwsbrieven 23,24 en 25.

Bij het begin van het tweede semester in 2013 is de nieuwbouw in gebruik genomen.
In nieuwsbrief 23 is een bedankbrief gepubliceerd van directeur Spencer van de Kisimbizi primary school, gericht aan allen die de nieuwbouw mogelijk hebben gemaakt.

Volledige verantwoording over de besteding van de gelden voor de nieuwbouw is d.m.v. een rapport door het Lejofonds afgelegd aan de donor. Het rapport is voorzien van foto’s en videobeelden.

Een kort fotoverslag van de bouw van de school is te vinden in nieuwsbrief 23

4.2. Schooltuin
Na de nieuwbouw voor de Kisimbizi primary school is het Lejofonds een overleg gestart met directeur Spencer over de aanleg en inrichting van een schooltuin. Dit overleg loopt nog.
Inensiko Adams is voor het Lejofonds de coördinator van de projecten Solar Cooking en Solar Lighting. Ook begeleidde hij de bouw van de nieuwe school.
Op een ouderavond van de Kisimbizi primary school op 1 december 2013
hield Inensiko Adams op uitnodiging van de directeur een betoog waarin hij duidelijk maakte hoe belangrijk het Lejofonds is voor de ontwikkeling van de school.

SPEECH ON THE PARENTS MEETING FROM KISIMBIZI PRIMARY SCHOOL ON 1ST/Dec /2013 ON BEHALF OF LEJOFONDS. The guest of honor, Mr. headmaster, parents, pupils ,ladies and gentle men l welcome you on this parents meeting. My names lam called Inensiko Adams standing here as a representative from Lejofonds who are the active partnerships on this school to develop it.
Lejofonds is an active Organization allowed to carry out its activities not only in Mukono district but also in Uganda at large. It was incorporated with National NGO Board in Kampala in 2011 and after successful activities with in the poor communities in Mukono especially in SN and NK the Registration certificate was renewed for more three years. This means that Lejofonds is working with in the laws of Uganda.
Since 2009 Lejofonds has been active and is still active not only on Kisimbizi but also in NK at large. On this note Lejofonds started with the project Goat to Goat with its theme “Give a goat educate a child”. Many parents here received Goats and l think they can testify for the lejofonds.
Ladies and gentle men , allow me to mention to you some of the great activities which lejofonds has so far implemented for Kisimbizi primary school and among others include,

 • 1. In 2012 Lejofonds after accessing the needs of Kisimbizi Primary school Lejofonds started with the construction of four stance Modern toilets for the school. This came after threatening closure of the school by the district education authorities. Modern toilet was realized under my own supervision. Thanks should go to Leo and Herma who managed to mobilize funds from the Dutch people to realize this toilet.

 • 2. Ladies and gentle men in the beginning of 2013 a multi purpose building of 3 classrooms was greatly realized. This is a great achievement so far this year. Through the Moto of the school “ through patient you win” a period had passed for Mr. Headmaster had been yawning to have his dreams realized funds for all long period had been threat to realize the dreams. On a happy note through the Moto of the school three new classrooms were realized with great from the Dutch people through Leo and Herma. I believe Mr. Spencer is now a happy man and eventually with all these new developments and more still to come he will die a happy man.

  Ladies and gentlemen one thing l appeal to you is that education is the best weapon given to a child throughout the life. Always pupils prefers to learn in health environment and also to enjoy better education services it is upon this note that with my humble request please parents bring as many as pupils to come and study in this new school.

 • 3. Ladies and Gentlemen still on the new developments a water tank was made possible for the school to harvest water for future use. As we all know water is life we all believe the harvested water will greatly cause great change especially on the improvement of the hygiene with in the school and the pupils at large.

  What Lejofonds hopes to do in 2014.

  Year after year Lejofonds usually comes up with new programs and developments in Kisimbizi. AS said in the above Lejofonds hopes to realize modern school garden. This is clear because most Ugandans are farmers and Agriculture contributes much to our national economy. With this school garden will act as a demonstration farm to all the pupils and also you the parents to learn modern methods of farming.

  In addition to the above Lejofonds also hopes to give a basic donation of books to the school for the pupils to read basically to improve on the academic standards of the school.

  Finally with all those remarks Lejofonds hopes to continue give support to the school and also to the community with new projects to up lift the poor people and communities at large.
  So many greetings from Leo and Herma and l believe soon as beginning of next year they will be here in Uganda yet for more important activities.
  Thank you for coming and l wish you the best back to your homes.
  Thank you all.

4.3.Renovatie gebouwen Gods Glory nursery and primary school

Huisvesting
De Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo groeit in 2013 van 400 naar 550 leerlingen. De gebouwensituatie is slecht. De jongste groepen zijn gehuisvest in houten barakken vol gaten en kieren.
De middengroepen zijn ondergebracht in drie lokalen die nooit zijn afgebouwd. Alleen de muren staan overeind. Papyrusmatten dienen als plafond.
Vergeleken hiermee zijn de hoogste groepen het beste af, want daar zijn de lokalen van een dak voorzien. Maar verder ontbreekt alles, zoals bijvoorbeeld een vloer, ramen en deuren.

Directeur Stephen heeft een viertal kleine ruimtes vrijgemaakt om het toenemende aantal internaatskinderen onder te brengen. De kinderen leven er onder mensonwaardige omstandigheden. De ruimtes zijn donker en het ongedierte heeft er vrij spel. De kinderen worden ’s nachts door de ratten besnuffeld.

Over de gebouwensituatie van Gods Glory nursery and primary school hebben we eerder bericht op de website van het Lejofonds door middel van verschillende verslagen onder de titels
Gepromoveerd! (29 november 2010)
In God is everything possible ( 1 december 2010)
Sinterklaas in Oeganda ( 6 december 2010)
We halen alles uit de kast om onze spullen in de kast te krijgen (6 februari 2012)
Door de ratten besnuffeld ( 10 februari 2013)

Renovatie internaatsruimtes
Het Lejofonds renoveert in 2013 onder toezicht van Leo en Herma Annyas de internaatsruimtes. Er worden vloeren gestort. Muren worden gestukadoord en geverfd.
Plafonds worden aangebracht. Waar nodig wordt een extra raam geplaatst om meer licht binnen te krijgen. De ruimtes zijn nu ongediertevrij en meer kindvriendelijk.


Gemeenschapsruimte
Het Lejofonds kiest er verder voor een dubbele klasruimte in 2013 om te vormen tot een grote gemeenschapsruimte. Dat betekent dat de ruimte nu is voorzien van een vloer en deuren en ramen. De muren zijn gestukadoord. In het midden zijn deuren aangebracht die naar de zijkant geschoven kunnen worden om zo nodig een grote gemeenschapsruimte te kunnen realiseren en ook twee aparte lesruimtes. De term die de school hanteert voor deze ruimte is de “main hall”.

Doordat er deuren en ramen zijn aangebracht, is de main hall afsluitbaar. Het Lejofonds heeft kasten laten maken die afgesloten kunnen worden, waardoor voortaan lesmateriaal, dat het Lejofonds heeft aangedragen, veilig opgeborgen kan worden.
Ook heeft het Lejofonds tafels en stoelen voor deze ruimte laten maken.

De toegang tot deze multifunctionele ruimte is verbeterd. Er is een pad aangebracht langs het gebouw bij de hoofdingangen.

Aan de achterkant van het gebouw is een “stoep” aangebracht. De kinderen kunnen er plaatsnemen o.a. tijdens het middageten.
Het Lejofonds heeft in 2013 de school een flink aantal solar lights ter beschikking gesteld zodat deze gemeenschapsruimte ook in de avonduren volop benut kan worden.
De leerlingen van P7 kunnen er extra lessen krijgen.
De ruimte kan benut worden voor allerlei activiteiten, waaronder die van de plaatselijke gemeenschap.

Gods Glory N/P School
Seeta Nazigo
P.O.Box 987 Mukono
22 november 2013
THE LEJOFONDS THE NETHERLANDS

STRONG WAKAWAKA LIGHTS

My name is SSERWADDA GORDAN. I am in primary five class. I am eleven years old. My school is Gods Glory nursery and primary school. My school is located in a remote village found in Mukono district in Uganda.
At my school we lack electricity. I was happy when my school got WakaWaka solar lights. Life at night became very nice.
I use WakaWaka lights
for bathing at night,
when having my supper
when playing games
for reading my books
when making my bed.
My school receives sunshine and shall continue using the solar lights.
Thank you! Thank you!

Yours sincerely

SSERWADDA GORDAN

Het Lejofonds maakt gebruik van de ruimte voor de maandelijkse vergaderingen van de projecten Goat to Goat, Solar Cooking en Solar Lighting. Ook worden hier nu de workshops ven het Lejofonds gehouden.

Door deze veranderingen of liever gezegd verbeteringen heeft de school een hart gekregen, beschikt het over een multifunctionele ruimte met ongekende mogelijkheden.

De twee vrijwilligers uit Nederland, Diede en Natalie hebben namens het Lejofonds zich ingezet om de gerenoveerder ruimtes te verven. Daarbij hebben zij steun gekregen van het team van de school.


4.4.Waterpomp Gods Glory
Voor de watervoorziening is GG aangewezen op een bron die buiten het schoolterrein ligt. Groepen kinderen halen onder leiding van een leerkracht water bij de bron. Daarvoor moeten zij langs een smal pad een steile heuvel afdalen. Dit pad is na regen glad en gevaarlijk.
De bron geeft weinig water waardoor het vullen van de jerrycans veel tijd in beslag neemt.

Dorpsbewoners maken gebruik van dezelfde bron en nemen voorrang op de kinderen. Door dit alles gaat dagelijks een uur lestijd verloren.
Het Lejofonds heeft in 2013 de firma Inenuity Technical Services uit Kampala onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het aanleggen van een waterput op het terrein van de school om aan deze ongewenste situatie een einde te kunnen maken.

In een rapport getiteld “ Hydro-Geophysical Survey report for a hand pump borehole” bevestigt de genoemde firma dat die mogelijkheid aanwezig is en geeft een aanduiding van de gewenste plaats op het schoolterrein van Gods Glory.

Bekostiging waterpomp
Het Lejofonds is aangesloten bij Partin, de branche organisatie voor het Particulier Initiatief

Namens vermogenfonds Amaryllis nodigt Partin in 2013 11 PI’s (Particuliere Initiatieven) uit om in maximaal één A4-tje uit te leggen, wat voor iets moois je zou kunnen doen met €3000,- tot €4000.
Het Lejofonds behoort tot de geselecteerden en komt met het voorstel van het aanleggen van een waterpomp voor Gods Glory nursery and primary school.

Amaryllis heeft uit de 11 inzendingen de 6 meest interessante voorstellen gekozen. Het voorstel van het Lejofonds hoort daar bij. Deze groep van 6 heeft het A4-tje verder uitgewerkt tot een volledig projectvoorstel. Gedurende zes weken hebben de verschillende organisaties via wekelijks Skypevergaderingen elkaars projectvoorstellen beoordeeld.

Van de 6 ingediende projectvoorstellen heeft Amaryliss twee voorstellen afgewezen en vier gehonoreerd. Het projectvoorstel van het Lejofonds behoort tot de laatste vier en dat betekent dat de bekostiging voor de aanleg van een handwaterpomp voor Gods Glory rond is.

Met de aanleg wordt begonnen in januari 2014 wanneer Leo en Herma Annyas opnieuw voor het Lejofonds in Oeganda verblijven en direct toezicht kunnen houden.

4.5.Kinderbibliotheek Gods Glory primary school
De Nederlandse organisatie My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten.

Het Lejofonds heeft in 2013 met succes een projectaanvraag ingediend voor de Gods Glory primary school in Oeganda.

Op 14 november 2013 hebben Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch gehad met Cathy Spierenburg, oprichtster van My Book Buddy.
Afgesproken is dat Leo en Herma Annyas tijdens hun verblijf in Oeganda, begin 2014, voor My Book Buddy en volgens de richtlijnen van My Book Buddy een kinderbibliotheek opzetten op Gods Glory primary school.

In Seeta Nazigo is de timmerman van het Lejofonds in December 2013 gestart met het vervaardigen van de benodigde boekenkasten.


4.6.Schoolmaterialen
Het Lejofonds heeft leermaterialen verzameld. Leo en Herma Annyas hebben deze materialen begin 2013 meegenomen naar Oeganda en uitgedeeld op Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo, Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru en de Bishop West primary school in Mukono en dan met name de dovenafdeling.

In 2013 is nieuw leermateriaal vervaardigd. En er is spelmateriaal verzameld. Verder zijn Engelse kinderboeken verzameld. Deze materialen worden begin 2014 meegenomen door Leo en Herma Annyas als zij opnieuw voor een paar maanden Oeganda bezoeken.


4.7.Schoolgeld
Het Lejofonds bood in 2012 directe financiële ondersteuning aan een aantal personen om onderwijs mogelijk te maken. Deze steun is in 2013 gecontinueerd. Met alle personen hebben Leo en Herma Annyas tijdens hun verblijf in Oeganda begin 2013 direct contact gehad.

Het betreft twee gehandicapte kinderen die onderwijs volgen op de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono. Met de ouders is een overeenkomst gesloten in welke mate zij bijdragen aan het benodigde schoolgeld. Door het uitgeven van geiten en/of varkens en de inkomsten die daar uit voortkomen, moeten zij uiteindelijk zelf het volledige schoolgeld gaan betalen.

Voor een dove jongen die dankzij financiële ondersteuning van het Lejofonds de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono bezocht, heeft het Lejofonds in 2013, in overleg met de grootouders, een school voor voorbereidend beroepsonderwijs gezocht waar hij een opleiding voor timmerman volgt. Door zijn leeftijd voelde de jongen zich niet langer thuis op de Bishop Westschool.
Voor een gehandicapte jongen die nog in staat is een reguliere basisschool te volgen en de ouders niet in staat zijn deel te nemen aan het project Goat to Goat wordt het schoolgeld betaald.

Een meisje met een uitzichtloze baan in een supermarkt is de gelegenheid gegeven, dankzij een sponsor van het Lejofonds , te gaan studeren aan een universiteit in Kampala en zij heeft in 2013 haar studie succesvol afgerond.

Een weeskind dat ’s avonds slapend op straat in Mukono werd gevonden is naar school gestuurd. Het schoolgeld wordt tijdelijk door het Lejofonds betaald totdat de familie daar zelf toe in staat is.

5.Medische zorg

Buggy
Voor een gehandicapt meisje heeft het Lejofonds een buggy laten maken zodat moeder met haar naar buiten kan.
Operatie
Het Lejofonds heeft een operatie mogelijk gemaakt voor Nabur, een tweejarig gehandicapt jongetje. Hij is nu van zijn handicap verlost en kan lopen.


Ziekenhuisopname
In juli 2013 bericht Inensiko Adams het Lejofonds dat mister Spencer, directeur van de Kisimbizi primary school ziek thuis ligt en niet aanspreekbaar is. Het Lejofonds komt direct in actie. Via Inensiko Adams wordt vervoer naar het ziekenhuis geregeld en een behandeling mogelijk gemaakt. Een levensreddende actie zo geven de artsen aan.

Kato is een jongetje waarvoor het Lejofonds al eens medische hulp heeft ingeroepen na een ongeluk. Wanneer we coördinator Inensiko Adams in juli 2013 vragen eens te kijken hoe het met Kato gaat, treft hij een doodziek jongetje aan. Opnieuw is er geen geld voor behandeling.

Het Lejofonds maakt een ziekenhuisopname mogelijk. Met succes. Kato is aan de beterende hand en kan naar huis. Inensiko bericht het Lejofonds:

“Then also again too much thanks from the Mother of Kato. She was very,very, very excited with what you did to her son. She said she did not expect that she can afford to treat Kato in the hospital. So many greetings from her”

Enkele dagen later krijgen we bericht van een onverwachts overlijden van Kato.
Dankzij het Lejofonds kan de begrafenis plaatsvinden in de geboorteplaats van vader.
Stephen, directeur van Gods Glory krijgt een ongeluk met een boda boda, een brommertaxi. Fysiotherapie is nodig, maar daarvoor is geen geld. Ook hier biedt het Lejofonds een helpende hand.

6. Informatievoorziening

Internet
Het Lejofonds heeft in 2013 vier nieuwsbrieven uitgebracht. Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda in de eerste maanden van 2013 zijn in zeven afleveringen 28 reisverslagen gepubliceerd.
Nieuwsbrieven en reisverslagen zijn te vinden op de website van het Lejofonds, www.lejofonds.nl.

De website van het Lejofonds is in 2013 door 4378 bezoekers bezocht wat neerkomt op een gemiddelde van 365 bezoekers per maand.

Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, www.facebook.com/Lejofonds.

PKN kerk te Doezum
De kerk heeft 0p 15 september een speciale dienst gehouden waarbij een goed doel centraal stond. Gekozen is voor het Lejofonds. Het Lejofonds heeft daarvoor foto- en videomateriaal beschikbaar gesteld.

Burendag 2013
In het kader van Burendag 2013 werd in Maria Hoop op 22 september 2013 een dorpsmarkt georganiseerd. Het Lejofonds was daar aanwezig met een stand.


Basisschool De Bolleberg
Half oktober waren Leo en Herma Annyas uitgenodigd om op basisschool De Bolleberg in Maria Hoop de opbrengst van enkele acties in ontvangst te nemen. Daarbij kondigden zij een nieuw verblijf in Oeganda aan, begin 2014 en vertelden over de belangrijkste activiteiten tijdens dat verblijf. Daarbij werd de toezegging gedaan bij terugkomst opnieuw de bovenbouw te bezoeken om verslag te doen.
Daarnaast is op initiatief van het Lejofonds een corrspondentie gestart tussen een leerling uit de bovenbouw en een jongen in Kampala. De bovenbouw van De Bolleberg volgt de briefwisseling.

Workshop Cookit en Wapi maken
In oktober volgden Leo en Herma Annyas in Kortenhoef een workshop van de Stichting Solar Cooking Nederland (SCN). Daar leerden zij hoe zelf een Cookit te maken en ook een WAPI ( Water Pasteurisation Indicator).
De kennis wordt overgedragen aan de leden van de projecten Solar Cooking van het Lejofonds in Oeganda.


Vechtstede College Weesp.
Op verzoek is in november aan drie leerlingen van het Vechtstede College te Weesp informatie verstrekt over het Lejofonds. De school voerde een project over Goede Doelen. De betreffende leerlingen hadden ervoor gekozen een werkstuk over het Lejofonds te maken.


Partin
Het Lejofonds is aangesloten bij Partin, de branche-organisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven. In samenwerking met de Wilde Ganzen werd Partindag 2013 op 29 november in Amersfoort gehouden. Het Lejofonds was er vertegenwooordigd door Leo en Herma Annyas.

7. Beleidsplan

Het Lejofonds kende voor 2013 een beleidplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Aangegeven wordt hoe het Lejofonds voorlichting geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd.

Het beleidsplan van 2014 zet het beleid van 2013 voort. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten gepland. Voor verdere informatie verwijzen we naar het beleidsplan.

8. Financiële verantwoording

Het Lejofonds heeft in 2013 voor €44.647,52 aan donaties ontvangen. De donaties waren afkomstig van particulieren, stichtingen, enkele kerken en verschillende scholen.

De uitgaven van het Lejofonds in 2013 zijn onder te verdelen in de volgende rubrieken:

1.Bouw school Kisimbizi €15.325,00
2.Renovatie gebouwen Gods Glory € 6.116,40
3.Onderwijs € 827,51
4.Project Goat to Goat € 5.605,79
5.Project Solar Cooking, Solar Lighting € 1.952,71
6.Hygiëne/Sanitation € 634,65
7.Medische/zorg € 810,60
8.NGO € 193,71
9.Communicatie/Presentatie € 755,86
10.Transport € 1.118,73
11.Lidmaatschap branche-organisatie Partin € 80,00
12.Bankkosten € 379,07
Totaal €33.800,03

Toelichting:
ad 3. Het betreft hier het schoolgeld van enkele gehandicapte kinderen en een weeskind en het collegegeld voor een studente aan de universiteit.. Verder zijn er kosten gemaakt voor het vervaardigen van schoolmaterialen.

ad 4. Dit zijn de kosten voor vier geitenprojecten. Het gaat dan om de aanschaf van geiten en bokken en het vervoer ervan. Maar ook om de kosten voor de veearts, de kosten gemaakt door de coördinator, de rapportage naar het Lejofonds.

ad 5. Het gaat hier om kosten gemaakt voor de projecten in Seeta Nazigo en de startkosten voor een nieuw project Solar Cooking en Solar Lighting in Nkonkonjeru.

ad 6. Het gaat hier om de aanschaf van gereedschappen en afvalbakken om het terrein van Gods Glory nursery and primary school schoon te houden en de kosten voor materialen voor een methode genaamd “Children Hygiene and Sanitation Training.

ad 7. Zie hoofdstuk 5.

ad 8. Dit zijn de kosten voor de verlenging van de werkvergunning van het Lejofonds in Oeganda. Het grootste gedeelte bestaat uit legeskosten.

ad. 9. De bouw van de Kisimbischool heeft deels plaatsgevonden buiten het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda. Daardoor was communicatie via Skype noodzakelijk.

ad 10. Tickets voor de eerste vier vliegreizen naar Oeganda zijn door Leo en Herma Annyas zelf betaald. Het Lejofonds betaalt nu de tickets. De verblijfkosten blijven voor rekening van genoemde personen.

ad 11. Het Lejofonds heeft een rekening bij de Rabobank en twee bankaccounts bij de Bank of Africa in Oeganda. De bankkosten in Oeganda zijn hoger in vergelijking met Nederland. Overboekingen en betaalopdrachten naar Oeganda brengen de nodige kosten met zich mee.

Een deel van de resterende gelden is geoormerkt. Zo is er €4250,- gereserveerd voor de aanleg van een waterpompinstallatie met toebehoren op het terrein van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo. De uitvoering daarvan vindt begin 2014 plaats.

Een donatie van €10.000 is bestemd voor de afbouw van drie schoollokalen van Gods Glory nursery and primary school.

Het financieel jaarverslag is gecontroleerd door administratiekantoor Mulder uit Leeuwarden.