Beleidsplan 2019 Stichting Lejofonds


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com

1. Doelstellingen van Stichting Lejofonds


Doelstellingen
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda.
Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

 • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

 • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

 • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt

Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren

2. Organisatie


Bestuur

Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester: Herma Annyas
Bestuurslid: Wil Slangen
Coördinator in Oeganda: Daniel Kibago
Vrijwilliger: Christian AnnyasNGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 • Financiële administratie van de projecten;

 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag vast te stellen;

 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

 • Bijhouden van het adressenbestand voor versturen van nieuwsbrieven;

 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Vrijwilliger
De vrijwilliger onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het samenstellen en versturen van de nieuwsbrieven.

De vrijwilliger wordt aangestuurd door het bestuur. Hij hoeft niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Beloningsbeleid
Het Lejofonds kent in Nederland alleen vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor het Lejofonds en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

In Oeganda is een coördinator verantwoordelijk voor de projecten van het Lejofonds. Hij krijgt een vergoeding voor gemaakte uren en onkosten.

3. Projecten en activiteiten

Het Lejofonds voert de volgende projecten uit;

 • – Projecten Goat to Goat
 • – Project Green Charcoal Lejofonds

3.1. Projecten Goat to Goat
Het Lejofonds voert een geitenproject uit in en rond Nkonkonjero in het Mukono district. Het doel van deze projecten is geiten en bokken te geven aan geselecteerde gezinnen waardoor deze gezinnen inkomen genereren en het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de de rubriek “Projecten”.

Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2019 vindt er een evaluatie van het project plaats, samen met coördinator Daniel Kibago. Daarna wordt de gewenste voortgang bepaald.

3.2. Project Green Charcoal Lejofonds
Voor mensen in Seeta Nazigo realiseert het Lejofonds het project Green Charcoal. In dit project leert het Lejofonds de mensen hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool waarna zij de productie eenvoudig zelf in handen kunnen nemen.

Met de verkoop van groene houtskool wordt een inkomen verkregen wat het leven van de mensen ingrijpend kan veranderen. Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:

-Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes
-Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
-Het is goedkoper dan de gewone houtskool.
-Groene houtskool geeft geen rook af. Het is veilig voor koken binnenshuis.
-Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
-Deze duurzame houtskool bespaart bossen.
-Afval wordt hergebruikt.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van het Lejofonds (www.lejofonds.nl) en wel naar de rubriek “Projecten”.

In 2019 zet het Lejofonds in op het verder vergroten van de afzetmarkt. Met name scholen worden benaderd om over te schakelen op het gebruik van “green charcoal”. Mochten daarvoor de ovens aangepast moeten worden dan is het Lejofonds bereid daarvoor een subsidie te geven mits een bepaalde hoveelheid houtskool per trimester wordt afgenomen.

Deelnemende scholen ondertekenen een contract.

Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2019 wordt het project geëvalueerd met coördinator Daniel Kibago en zo nodig bijgesteld.

3.3. Ondersteuning Aunt Kevin nursery and primary school.
-My Book Buddy
In 2017 is de My Book Buddy klassenbibliotheek geïmplementeerd.
Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2019 wordt het project geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

-Werken in hoeken
In 2018 is dankzij het Lejofonds de werkvorm spelen in hoeken ingevoerd. Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2019 wordt het project geëvalueerd en zonodig bijgesteld.
Nieuw speel-en leermateriaal zal worden geïmplementeerd.

-Leesonderwijs
In 2018 is met hulp van het Lejopfonds een doorgaande leeslijn opgezet en zijn drie vormen van leesonderwijs geimplementeerd.
Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2019 wordt het leesonderwijs geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

3.4. Ondersteuning van de Kisimbizi nursery and primary school
In 2019 geeft het Lejofonds steun aan de Kisimbizi nursery and primary school door
– de bouw van vier leslokalen,
– de bouw van een keuken,
– de bouw van een woning van de headmaster,
– het vervangen van het schoolmeubilair,
– het uitrusten van de school met kasten
– het geven van financiële adviezen,
– het geven van advies betreffende de schoolorganisatie,
– het geven van ondersteuning bij de opzet van een schooltuin.

3.5. Ondersteuning individuele personen
Het Lejofonds maakt onderwijs mogelijk voor de dove jongen Batu. Batu gaat naar de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Ook in 2019 blijft het Lejofonds Batu ondersteunen.

Het Lejofonds maakt een operatie mogelijk voor een kind van een oud-medewerker in Seeta Nazigo.

Nieuwe aanvragen om Individuele hulp of ondersteuning door het Lejofonds wordt alleen in beraad genomen als mensen een eigen bijdrage leveren. De hulp is altijd tijdelijk.

4. Informatievoorziening

a.Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website.

b.Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2019 regelmatig korte berichten zullen verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.

c.Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samengesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen. d.YouTube
Het Lejofonds maakt ook in 2019 gebruik van YouTube om filmpjes over activiteiten van het Lejofonds te publiceren.

5. Administratie

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

6. Financiën

Voor de genoemde projecten en activiteiten in 2019 heeft het Lejofonds de volgende kosten begroot:

Project Goat to Goat €1750,-
Project Green Charcoal Lejofonds €3000,-
Ondersteuning Aunt Kevin €2500,-
Ondersteuning Kisimbizi €36000,-
Ondersteuning individuele personen €1.500,-