Beleidsplan 2017 Stichting Lejofonds


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com

1. Doelstellingen van Stichting Lejofonds


Doelstellingen
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda.
Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

 • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

 • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

 • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt

Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren

2. Organisatie


Bestuur

Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester: Herma Annyas
Bestuurslid: Wil Slangen
Coördinator in Oeganda: Daniel Kibago
Vrijwilliger: Christian AnnyasNGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 • Financiële administratie van de projecten;

 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag vast te stellen;

 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

 • Bijhouden van het adressenbestand voor versturen van nieuwsbrieven;

 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Vrijwilliger
De vrijwilliger onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het samenstellen en versturen van de nieuwsbrieven.

De vrijwilliger wordt aangestuurd door het bestuur. Hij hoeft niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Beloningsbeleid
Het Lejofonds kent in Nederland alleen vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor het Lejofonds en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

In Oeganda is een coördinator verantwoordelijk voor de projecten van het Lejofonds. Hij krijgt een vergoeding voor gemaakte uren en onkosten.

3. Projecten en activiteiten

Het Lejofonds voert de volgende projecten uit;

 • Projecten Goat to Goat
 • Project Green Charcoal

3.1.Projecten Goat to Goat
Het Lejofonds een geitenproject uit in en rond Nkonkonjero in het Mukono district.. Het doel van deze projecten is geiten en bokken te geven aan geselecteerde gezinnen waardoor deze gezinnen inkomen genereren en het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de de rubriek “Projecten”.

Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2017 vindt er een evaluatie van het project plaats, samen met coördinator Daniel Kibago. Daarna wordt de gewenste voortgang bepaald. 3.2. Project Green Charcoal Lejofonds
Voor mensen in Seeta Nazigo realiseert het Lejofonds het project Green Charcoal. In dit project leert het Lejofonds de mensen hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool waarna zij de productie eenvoudig zelf in handen kunnen nemen.

Met de verkoop van groene houtskool wordt een inkomen verkregen wat het leven van de mensen ingrijpend kan veranderen. Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:

-Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes
-Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
-Het is goedkoper dan de gewone houtskool.
-Groene houtskool geeft geen rook af. Het is veilig voor koken binnenshuis.
-Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
-Deze duurzame houtskool bespaart bossen.
-Afval wordt hergebruikt.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de de rubriek “Projecten”.

Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas naar Oeganda begin 2017 vindt er een finale evaluatie van het project plaats, samen met coördinator Daniel Kibago. Daarna wordt de gewenste voortgang bepaald.

3.3. Afbouw, inrichting Aunt Kevin nursery and primary school
Het Lejofonds verzorgt in 2017 de verdere afbouw en inrichting van de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru zoals aangegeven in dit overzicht.

3.4. Ondersteuning dove jongens
3.4.1. Batu
Ruim zeven jaar geleden ontmoeten we Batu, een dove jongen, thuis, op het platteland. Het is de eerste dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwijs gaat volgen.

Nu Batu de basisschool heeft afgemaakt, volgt hij, dankzij het Lejofonds, middelbaar onderwijs op een dovenschool, 25 km van de hoofdstad Kampala verwijderd.

Ook in 2017 maakt het Lejofonds onderwijs en begeleiding voor Batu mogelijk.

3.4.2. James
Dankzij het Lejofonds gaat James naar school en volgt uiteindelijk met succes een opleiding tot timmerman. In 2016 richt het Lejofonds een werkplaats voor James in zodat hij zelfstandig een bestaan kan opbouwen.

Eind 2016 blijkt dat James ingeboet heeft in de vaardigheden lezen en schrijven wat de communicatie bemoeilijkt. Het Lejofonds bekijkt hoe in 2017 deze vaardigheden naar een hoger niveau getild kunnen worden.

4. Informatievoorziening

a.Website

Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website. b.Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2017 regelmatig korte berichten zullen verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.

c.Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samengesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen. d.YouTube
Het Lejofonds maakt ook in 2017 gebruik van YouTube om filmpjes over activiteiten van het Lejofonds te publiceren.

e. Informatie scholen/Burendag
In 2017 is het Lejofonds aanwezig met een informatiestand op de Burendag in Maria Hoop. Het Lejofonds geeft ook informatie over het Lejofonds en de activiteiten in Oeganda op basisscholen.

6. Administratie

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

7. Financiën

Voor de genoemde projecten en activiteiten in 2017 heeft het Lejofonds de volgende kosten begroot:

Project Goat to Goat €2500,-
Project Green Charcoal €3000,-
Afbouw Aunt Kevin €45000,-
Ondersteuning personen €1000,-