Beleidsplan 2015 Stichting Lejofonds


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com

1. Doelstellingen van Stichting Lejofonds


Doelstellingen
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda.
Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

 • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

 • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

 • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt

Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren 02

2. Organisatie


a. Organigram

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinatoren
Projecten “Goat to Goat Daniel Kibago
Project Solar Cooking/ Solar Lighting Inensiko Adams
Vrijwilligers
Voor Oeganda Ssensuwa Henry
In Nederland Christian Annyas

Iedereen binnen de organisatie heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking te stellen om de doelstellingen en de daaruit voorvloeiende projecten succesvol uit te voeren.

b. Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 • Financiële administratie van de projecten;

 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag vast te stellen;

 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

 • Bijhouden van het adressenbestand voor versturen van nieuwsbrieven;

 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

c. Vrijwilliger
De vrijwilliger in Oeganda onderhoudt de contacten met een gehandicapte jongen waarvoor het Lejofonds de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft wat betreft het kunnen volgen van onderwijs.

De vrijwilliger in Nederland onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het samenstellen en versturen van de nieuwsbrieven.

De vrijwilligers worden aangestuurd door het bestuur. Zij hoeven niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

d.Beloningsbeleid
Het Lejofonds kent in Nederland alleen vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor het Lejofonds en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

In Oeganda zijn twee coördinatoren verantwoordelijk voor de projecten van het Lejofonds. Zij krijgen een vergoeding voor gemaakte uren en onkosten.

3. Projecten en activiteiten

Het Lejofonds voert de volgende projecten uit;

 • Projecten Goat to Goat
 • Project Solar Cooking
 • Project Solar Lighting

3.1.Projecten Goat to Goat
Het Lejofonds voert vier geitenprojecten uit in en rond Seeta Nazigo en Nkonkonjero in het Mukono district. Het doel van deze projecten is geselecteerde geiten en bokken te geven waardoor deze gezinnen inkomen genereren en het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos.

Voor verdere informatie verwijzen we naar het projectplan Goat to Goat op de website van het Lejofonds.

3.2. Project Solar Cooking
05 Voor de deelnemers van de projecten Goat to Goat is het project Solar Cooking opgezet. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens. Hun schamel inkomen gaat voor een deel op aan het kopen van houtskool. Of men moet hele afstanden afleggen om hout te verzamelen wat een tijdrovend karwei is.

Het koken met behulp van zonne-energie verbetert de levensomstandigheden van mensen. Het draagt bij aan een betere gezondheid, vermindert risico’s op ziekten en ongevallen en verbetert de inkomenspositie. Voor verdere informatie verwijzen we naar het projectplan Solar Cooking.

3.3. Project Solar lighting
Leden van de projecten Goat to Goat kunnen ook deelnemen aan het project Solar Lighting. Voor verlichting zijn de inwoners afhankelijk van levensgevaarlijke, giftige en dure kerosine. Soms worden kaarsen gebruikt of wordt er hout gestookt voor een klein beetje licht.
Door het project Solar Lighting wil het Lejofonds het leven van deze mensen draaglijker maken door de aanschaf van efficiënte LED lampen binnen hun mogelijkheden te brengen.
Voor verdere informatie verwijzen we naar het projectplan Solar Lighting. 06 In 2015 worden meer solar lampen gedistribueerd.

Een Solar Energy Home Box,een toestel dat de gebruiker op een eenvoudige wijze altijd en overal toegang tot electriciteit geeft, zal geïnstalleerd worden in het werkgebied van het Lejofonds waardoor de communicatie met alle betrokken personen vergemakkelijkt wordt. De Solar Energy Home Box is beschikbaar gesteld door EcoFoundation.

4. Nieuwe projecten

4.1. PackH20
In het projectgebied van het Lejofonds in Oeganda zijn het vooral de vrouwen en kinderen die dagelijks de zware last hebben van het vervoer van water. Dit veroorzaakt veel rugklachten.Er is een waterrugzak op de markt gekomen onder de titel PackH2O, een vernieuwend vervoermiddel voor water. 07 Het Lejofonds heeft de beschikking gekregen over 300 waterrugzakken. Ze zijn per container verstuurd naar Oeganda. De verwachting is dat de waterrugzakken aankomen in Oeganda tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda van half januari tot eind maart.

Zij zullen de disitributie van de waterrugzakken organiseren.

4.2. Project EFA
EFA staat voor Eco Fuel Africa. Het is een Oegandese organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen in Afrika om boerderij- en huishoudelijk afval om te zetten in schone brandstofbriketten en organische meststoffen.

Het Lejofonds heeft in 2014 een eerste contact gelegd met EFA om te bezien of een samenwerking in het werkgebied van het Lejofonds mogelijk is.

Leo en Herma Annyas zullen tijdens hun verblijf in Oeganda gesprekken voeren met vertegenwoordigers van EFA om te bezien of er een gezamenlijk project opgezet kan worden in het werkgebied van het Lejofonds.

4.3. Initiatief vrouwengroep Nkonkonjeru
De vrouwen van de deelnemende families van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru hebben zich in 2014 verenigd in een nieuw initiatief onder de naam “Nkonkonjeru Business Ventures Initiative of Women”.

De groep wil graag over middelen kunnen beschikken om tenten en stoelen aan te kunnen schaffen. Het is de bedoeling de stoelen en tenten te verhuren aan derden bij het houden van verschillende feesten en ceremonies.

Het beoogde project biedt een duurzame oplossing voor het verkrijgen van de benodigde schoolgelden in een kortere periode.

Het volledige projectvoorstel is hier te lezen

Leo en Herma Annyas zullen tijdens hun verblijf in Oeganda gesprekken voeren met de vrouwengroep over de haalbaarheid van het projectvoorstel.

4.4. Pilot project “Goeie Geit”
De Kaasfabriek, Frank’s farm en het Lejofonds hebben een pilot-project opgezet waar klassen van de bovenbouw van een basisschool aan mee kunnen doen om voor kinderen in Oeganda onderwijs mogelijk te maken. Het Lejofonds zoekt een basisschool uit Midden-Limburg om dit pilot-project in 2015 uit te voeren.

08-de-Trompetter-28-10-2014

5. Verdere activiteiten

5.1. Waterpomp Kisimbizi primary school
Het Lejofonds realiseert in 2015 de bouw van een waterpomp op het terrein van de Kisimbizi primary school in Nkokonjeru waardoor de school kan voorzien in eigen waterbehoefte. Kinderen hoeven zich niet langer in onveilige situaties buiten het schoolterrein te be­geven. Kinderen kunnen daardoor lessen volgen op school zonder tijdsverlies. Door de watervoorziening wordt de productie van de schooltuin verhoogd. 5.2. Vervanging lokalen kleuterbouw Gods Glory
Wanneer aan een aantal, o.a. financiële, voorwaarden wordt voldaan wil het Lejofonds nieuwbouw realiseren voor de lokalen van de kleuterbouw van Gods Glory. 09 5.3. Curriculum
Het Lejofonds begeleidt de leerkrachten van de onderbouw van Gods Glory nursery and primary school bij de invoering van een nieuw curriculum en stelt daarvoor onderwijsmaterialen beschikbaar. 10 5.4. My Book Buddy
Het Lejofonds voert een evaluatie uit van het project My Book Buddy. Het Lejofonds draagt zorg voor een aanvulling van de collectie. 5.5. Financieel beheer Gods Glory
Het Lejofonds begeleidt de directie van Gods Glory in het opzetten van een goed financieel beleid waardoor structurele tekorten worden voorkomen en onderhoud van gebouwen wordt gewaarborgd. 5.6. Afripads
Afripads is een wasbaar maandverband dat meisjes een jaar lang bescherming biedt tijdens hun menstruatie. Het wasbaar maandverband is een lokaal product dat door Oegandese vrouwen in Masaka gemaakt wordt. Een kit bestaat uit een houder, pads en een Waszakje. Het Lejofonds regelt de aanschaf van 70 kits voor gebruik door de leerlingen van Gods Glory nursery and primary school. Het Lejofonds organiseert de nodige voorlichting en begeleiding. Het Lejofonds doet onderzoek naar de behoefte van Afripads onder de leden van de verschillende projecten. 5.7. Zaden voor voedsel
De stichting Zaden voor voedsel stelt zaden beschikbaar voor projecten in ontwikkelingslanden. Het Lejofonds heeft de beschikking gekregen over 2 kg zaden. Leo en Herma Annyas nemen de zaden mee naar Oeganda voor de leden van de projecten Goat to Goat en voor de schooltuin van de Kisimbizi primary school.

6. Ondersteuning personen

Ook in 2015 maakt het Lejofonds het volgen van onderwijs mogelijk voor de gehandicapte jongens Batu en Ramazan. James rondt een opleiding tot timmerman af. Bekeken wordt hoe James zodanig ondersteund kan worden dat hij een eigen bedrijfje kan starten.

7. Voorlichting

Het Lejofonds stelt zich als taak om voorlichting te bieden over de situatie van kansarme kinderen met name in Oeganda en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het verbeteren van de situatie.

Deze vorm van voorlichting zal gericht zijn op het geven van gastlessen en het verspreiden van informatief materiaal.

Wanneer Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds in Oeganda verblijven stellen zij reisverslagen samen die op de website van het Lejofonds gepubliceerd worden met informatie en voorlichting, mede gericht op het vergroten van draagvlak over ontwikkelingssamenwerking.

Het in stand houden van een website met de daarop gepubliceerde nieuwsbrieven en de Facebook pagina van het Lejofonds is ook een voorlichtingsactiviteit gericht op het verwerven van eenmalige donaties.

8. Administratie

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

9. Financiën

Voor projecten en activiteiten in 2015 heeft het Lejofonds de volgende kosten begroot:

Project Goat to Goat €2500,-
Project Solar Cooking, Solar Lighting € 2000,-
Waterpomp Kisimbizi primary school € 3300,-
Vervanging lokalen Gods Glory primary school € 20.000,-
Curriculum/onderwijsmaterialen € 750,-
My Book Buddy € 2500,-
Ondersteuning personen € 2500,-
Communicatie € 250,-
Transport € 300,-
Voorlichting € 150,-
Totaal €32.000,-