Nieuwsbrief 04 – Vier scholen steunen het Lejofonds

Deze nieuwsbrief beginnen we uiteraard met het nieuws van 3 november.
Mambapoint.tv bericht ons dat we in de videowedstrijd ”Laat zien wat je doet” een finaleplaats bereikt hebben.

Onze inzending “Lejofonds 2009; Vooruit met de geit” is te zien onder de rubriek ”Video”. Voor de finale zijn drie filmpjes genomineerd. Alle drie filmpjes zijn te zien op de site van Mambapoint.tv. Op die site kan gestemd worden om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Daarbij is 2000 euro voor je project te verdienen. Reden genoeg om alles uit de kast te halen.

Daarom doen we een beroep op iedereen die nog niet gestemd heeft te stemmen, uiteraard op het Lejofonds. En niet alleen stemmen, maar ook anderen mobiliseren dat te doen, via mail, Twitter, Hyves of hoe dan ook.

In de media is ook aandacht voor de inhoud van de film en de behaalde finaleplaats van het Lejofonds.

Het Dagblad van het Noorden komt met een publicatie. De lokale omroep zal een oproep doen te gaan stemmen op het Lejofonds. In de tweede helft van november werken we mee aan een radio-uitzending van een uur over het Lejofonds.

De Texelse Courant publiceerde dit artikel.

Ode Magazine publiceert op internet een oproep te stemmen op het Lejofonds.

In de rest van deze nieuwsbrief weer een gevarieerd aantal onderwerpen.
We geven een aantal ontwikkelingen weer en kijken naar de toekomst.
Dit alles is ondergebracht in de volgende hoofdstukken:

 • 1. Dag lieve Sint Nikolaas, ik zie u al staan!
 • 2. Vier scholen uit vier provincies steunen het Lejofonds
 • 3. Het Lejofonds en de pers.
 • 4. Twee fietsen van Mambapoint voor het Lejofonds
 • 5. Nieuw videomateriaal
 • 6. Project voor dove kinderen
 • 7. Kosten en prijzen
 • 8. Dank

1. Dag lieve Sint Nikolaas, ik zie u al staan!

Het is november en dus kunnen we Sinterklaas weer in het land verwachten.En na zijn vertrek wacht ons de Kerstman. Misschien is het goed Sinterklaas en de Kerstman en daarbij alle hulp-Klazen en Kerstmannen er nog eens op te wijzen dat via internet snel en gemakkelijk vele wensen zijn te vervullen via Bol.com. Als deze heilige mensen dit via deze site doen (klik op de banner onder in beeld) dan geven zij dubbele cadeaus. Het Lejofonds krijgt een percentage. Dat is mooi geven en een mooi gegeven.

Moet er een cadeau gegeven worden aan iemand die alles al heeft dan levert de site feelgoodgift.nl misschien de nodige inspiratie op.

2. Vier scholen uit vier provincies steunen het Lejofonds

Naast de Jozefschool op Texel (Noord-Holland), de Sint Jozefschool in Wehe den Hoorn (Groningen), basisschool De Bolleberg in Maria Hoop (Limburg) heeft zich een vierde school gemeld om aktie te voeren voor een project in Oeganda van het Lejofonds. Het is de St. Ludgerusschool uit Workum. (Friesland). Uit verschillende projecten heeft het team van de school het project van het Lejofonds gekozen als vastenactieproject.. Het project staat dicht bij het kind zo wordt gesteld. Belangrijk is ook dat vertegenwoordigers van het Lejofonds de school willen bezoeken om over het project te vertellen en daarbij foto’s laten zien.

3. Het Lejofonds in de pers

Ode Magazine is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.
Het lijkt soms alsof er geen alternatieven zijn voor de wereld van oorlog, armoede, uitbuiting en vervuiling. Maar de werkelijkheid is anders. Er zijn talrijke mensen en initiatieven in de hele wereld die zich inzetten voor rechtvaardigheid, respect en gelijkwaardigheid. Er is zoveel nieuws dat de brug slaat tussen denken en doen, tussen woede en hoop en tussen arm en rijk – nieuws dat vrede en duurzaamheid brengt. En dat nieuws, dat is het nieuws van Ode. Als lezer van Ode bent u betrokken bij een internationaal netwerk van positieve verandering en inspiratie. Ode brengt u moed, hoop en meer vervulling.

Ode publiceert de verhalen die ‘anders zijn dan het nieuws dat wij geacht worden te geloven’ (Arundhati Roy). Ode daagt uit en nodigt uit om te veranderen. We beseffen dat verandering begint met informatie. Pas als je de mogelijkheden voor verbetering kent, kun je ervoor kiezen. En ook: pas als je de schadelijke gevolgen van je handelen beseft, kun je je gedrag veranderen. Ode informeert en inspireert, laat zien hoe elk individu kan bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Leo Annyas is momenteel voor het Lejofonds als blogger verbonden aan het tijdschrift Ode. Er zijn inmiddels al enkele afleveringen verschenen. Deze zijn op deze pagina te vinden.
In het volgende tijdschrift van Ode zal via een artikel verwezen worden naar de blogs.

De Roerom is een nieuws, service- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving. 26 oktober heeft een journalist van De Roerom een interview afgenomen over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. In het novembernummer van De Roerom verschijnt hierover een artikel in het blad.

4. Twee fietsen van Mambapoint voor het Lejofonds

NCRV’s Mambapoint is het crossmediale platform voor grote en kleine ontwikkelingsprojecten. Het is een videoplatform waar de project eigenaren op hun eigen Mambapoint projectpagina kunnen laten zien wat ze doen.
Kortgeleden werd in de rubriek “Vraag en aanbod” door Mambapoint zelf gemeld dat zij 15 z.g.a.n. fietsen in de aanbieding hadden waarmee geld opgehaald kan worden voor je goede doel. Een vraag creatief beantwoorden om kans te maken op een fiets. Creativiteit heeft het Lejofonds en dat betekent dat we nu twee mooie Batavusfietsen in huis hebben voor de verkoop. Doe een bod en wie weet bezit je straks een echte “Mambapointfiets”.

(We hebben de fietsen in Hilversum opgehaald en zijn ook even naar de “veiling van Marco Borsato” gegaan om te zien of we nog een aardig laptopje voor Oeganda op de kop konden tikken. Daar liepen we een verslaggeefster van het blad Revue tegen het lijf die we desgevraagd onze bedoeling vertelden. In Revue nummer 44 staat daarover in het artikel “Bieden op Borsato” het volgende: […] “Waar gaan Marco’s bezittingen naar toe? “Mijn zoon gaat op kamers en we hopen de goedkope gereedschapskist op de kop te tikken”, aldus een kijker. Dat moet pijnlijk zijn voor onze volkszanger. Gelukkig voor hem verdwijnt niet alles op de Gooise zolders; ook het straatarme Afrika mag een graantje meepikken. De wereldverbeteraar:”Wij hopen zoveel mogelijk computers op te sturen naar Oeganda namens het Lejofonds”. Dat zal de Wit licht-acteur goed doen” […]
Helaas bleken de laptops te duur. Dus als iemand ons kan helpen aan een (gratis) laptop voor Oeganda….Graag)

5. Nieuw videomateriaal

Zie de rubriek “Video” Er zijn verschillende nieuwe filmpjes op de site geplaatst zodat je je een beter beeld kan vormen van Oeganda en de activiteiten van het Lejofonds aldaar.

6. Project voor dove kinderen

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven mogelijkheden te zien een project voor dove kinderen te organiseren met onze counterpart in Oeganda en dit ter subsidiering voor te leggen aan de organisatie DeafChildWorldwide. Inmiddels hebben wij van de stichting in Oeganda een projectvoorstel binnengekregen getiteld “Project proposal for empowering deaf children to safe guard for their rights” met het verzoek dit te beoordelen en van commentaar te voorzien. Achter deze nieuwsbrief is een vertaling van dit projectvoorstel opgenomen.

7. Kosten en prijzen

Van verschillende kanten hebben we de vraag gehad ‘Wat kost nou…..?’ In een aantal gevallen werd de vraag gesteld i.v.m. sponsoring. Hier een overzicht. En wat ons betreft kun je elk onderdeel, adopteren, sponsoren, kopen, enz. Wij zorgen voor de uitvoering.

Een lokale geit€ 25,-
Een Zuid-Afrikaanse vleesgeit€ 35,-
Een Zuid-Afrikaanse melkgeit€ 50,-
Een Zuid-Afrikaanse bok€120,-
Stal voor 1 geit€50,-
1 zoutblok€ 2,50
1 maand medicijnen geiten€12,50
1 maand diensten veearts€12,50
1 fiets voor vervoer voedsel €45,00

8. Dank

Er zijn weer diverse giften binnengekomen. Voor een overzicht zie de rubriek ”Dank”.

Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers. Wij zorgen voor een goede besteding en zullen daarover rapporteren.

Tot zover deze nieuwsbrief. Zoals het er nu uitziet komt er nog 1 nieuwsbrief voor ons vertrek naar Oeganda in januari 2010

PROJECTVOORSTEL om dove kinderen in staat te stellen hun rechten te beschermen.

Inleiding
Doofheid is een maatschappelijk probleem met veel implicaties zoals armoede, onwetendheid en ziekte.

In Oeganda leven dove mensen in erbarmelijke omstandigheden als gevolg van sociale, economische en communicatieve belemmeringen die hun integratie en volledige deelname aan het familieleven en de gemeenschap verhinderen. Ook het profiteren van de mensenrechten waarop alle leden van de samenleving recht hebben, wordt daardoor voor hen bemoeilijkt. Dit heeft als gevolg dat tienduizenden dove volwassenen en kinderen in heel Oeganda zijn afgezonderd en verstoken van vrijwel al hun rechten en zo een ontwricht leven leiden. Ze zijn buiten de maatschappij geplaatst. Door gebrek aan voorzieningen en de negatieve houding van de ouders en de maatschappij hebben de meeste dove kinderen geen toegang tot het onderwijs. Meer dan 90% van de doven in Oeganda kan niet lezen noch hun eigen naam schrijven of rekenen tot tien.”

Doofheid resulteert in machteloosheid, kwetsbaarheid en ontkenning. Het verhoogt het risico van armoede. Er bestaat gevaar voor discriminatie. Dit vraagt inspanning ter bescherming van de fundamentele rechten van de mens en vraagt om speciale maatregelen om te zorgen voor integratie van dove mensen in overheid en maatschappelijke organisaties.”

De meerderheid van de dove kinderen is niet in staat om te communiceren met hun ouders, familie en de gemeenschap waarin zij leven, Weinig kinderen gaan naar school en dan vaak ook nog naar scholen waar men geen gebarentaal kent.”

Een dergelijke omgeving en daarbij een negatieve houding veroorzaakt een hoog uitvalpercentage op school. Zelfs degenen die naar school gaan, komen uiteindelijk in de dorpen terecht waar ze zich voegen bij de het merendeel van de dove mensen die letterlijk waterdragers en houthakkers zijn.
Door het gebrek aan onderwijs ontstaat er een vicieuze cirkel van armoede, onwetendheid, kwetsbaarheid, ziektes en machteloosheid, een onvermogen om sterke dovenorganisaties te formeren of het hebben of verkrijgen van fundamentele mensenrechten. Zij zijn de armsten onder de armen, de minst bevoorrechten. Veiligheidspersoneel, medici, leraren, bankemploye’s en andere dienstverleners vinden het moeilijk aandacht aan dove mensen te schenken door het gebrek aan kennis van de gebarentaal.

Het Mukono District is een plattelandsdistrict. Het heeft vijfentwintig sub-districten. Er leven een groot aantal dove kinderen wiens rechten worden geschonden door hun ouders en de maatschappij in zijn totaliteit.

Voor velen van hen geldt dat hun rechten worden misbruikt. De meisjes worden verkracht en bezoedeld. Wanneer zaken worden gemeld aan de autoriteiten wordt niet opgetreden.

Met dit project wil FDEDEPO dove kinderen vaardigheden geven om zich te kunnen beschermen tegen misbruik van hun rechten betreffende gezondheidszorg ,onderwijs, rechtszekerheid en tegen besmetting, verkrachting en geweld.

FDEDEPO wil het project realiseren door het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Basisonderzoek
Vanwege de financiën zullen we in eerste instantie starten in tien van de vijfentwintig sub-districten. Wanneer er meer gelden beschikbaar komen, volgt uitbreiding naar het hele district.

Een adviseur wordt ingehuurd om vragenlijsten te ontwerpen en met een assistant het onderzoek uit te voeren en gegevens te verzamelen.

De gegevens omvatten:
 • 1.Het aantal dove kinderen dat niet naar school gaat en de redenen waarom ze niet op school gaan.
 • 2. De status van de ouders / verzorgers van deze dove kinderen.
 • 3.De beschikbare NGO’s (organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid)en CBO’s (organisatie gedragen door de gemeenschap)in die gebieden. Hebben zij programma’s die de belangen van dove kinderen waarborgen?
De informatie wordt gebruikt voor de behartiging van de belangen van dove kinderen bij de lokale gemeenteraad en dienstverleners.

We plannen een workshop voor het districtsbestuur om het project te introduceren en hen erbij te betrekken; we verwachten te komen tot een wettelijke verordening ten gunste van dove kinderen op sub-district- en districtsniveau.

Workshops ter bewustwording en ontvankelijkheid
van de rechten van dove kinderen en hoe deze te waarborgen, worden in elk sub-district georganiseerd voor dienstverleners, zorgverleners, leraren, voor de dove kinderen zelf en hun ouders/voogden

Tolken in gebarentaal worden opgeleid ten dienste van de gemeenteraad en sommige gezondheidscentra. Leraren worden samen met politiemensen getraind in de basisvaardigheden van de gebarentaal ten dienste van de dove kinderen.

Een team controleurs betreffende de mensenrechten wordt gevormd en getraind om schending van de rechten van dove kinderen te signaleren en rapporteren.

Tot slot zullen we gezinnen d.m.v. een pluimveeproject in staat stellen kippen te houden voor de eieren en het vlees.

FDEDEPO wordt in staat gesteld pluimvee te houden . De oudere dieren worden gebruikt voor het uitbroeden van eieren. De kuikens worden aan families gegeven die later eieren terugbrengen om uit te broeden en weg te geven aan volgende families. Wat wordt verwacht aan het eind van het project?”
 • 1. Toename van het aantal dove kinderen dat het reguliere onderwijs volgt.
 • 2. Verlaagd aantal schendingen van de rechten van dove kinderen.
 • 3. Toename aantal gevallen van schending gemeld aan de bevoegde autoriteiten om handelend op te treden.
 • 4. Een doofvriendelijke beleid, vastgesteld op sub-district- en districts niveau.
 • 5. Families van dove kinderen worden economisch ondersteund.
 • 6. Een aantal tolken gebarentaal zijn opgeleid ten dienste van de dovengemeenschap en enkele scholen of gezondheidscentra in het district.
 • 7. Dove kinderen kennen hun rechten ter bescherming van zichzelf.
 • 8. Groter bewustzijn door de samenleving en families van dove kinderen gerealiseerd in Mukono District.
 • 9. Vertrouwelijke normen in hiv / aids-testen en raadgeving en begeleiding door adviseurs die gebarentaal kunnen gebruiken.
Beheer van het project
Het project wordt beheerd door het bestuur van FDEDEPO samen met drie full-time medewerkers. De project coördinator en een accountant die het secretariaat op zich neemt en gecontroleerd wordt door het bestuur. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het project, stelt periodieke verslagen samen.Verslagen worden beoordeeld door de raad vóór indiening bij de financiers/donoren van het project. Tijdschema voor de projectactiviteiten De activiteiten naar prioriteitsvolgorde:
 • 1. Introductie van het project bij het districtsbestuur.
 • 2. Basisonderzoek
 • 3. Workshops voor dove kinderen, belanghebbenden, dienstverleners gezondheidswerkers, leraren en de gemeenschap.
 • 4. Opleiding tolken gebarentaal.
 • 5. Training mensenrechtencontroleurs.
 • 6. Gezinnen ondersteunen met projecten die inkomsten genereren zoals het houden van kippen en het fokken van geiten.
Het project zal in een periode van een jaar uitgevoerd worden. Dit projectvoorstel wordt voorgelegd aan het Lejofonds met het verzoek om advies.