Beleidsplan 2018 Stichting Lejofonds


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com

1. Doelstellingen van Stichting Lejofonds


Doelstellingen
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda.
Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

 • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

 • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

 • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt

Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren

2. Organisatie


Bestuur

Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester: Herma Annyas
Bestuurslid: Wil Slangen
Coördinator in Oeganda: Daniel Kibago
Vrijwilliger: Christian AnnyasNGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021.

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 • Financiële administratie van de projecten;

 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag vast te stellen;

 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

 • Bijhouden van het adressenbestand voor versturen van nieuwsbrieven;

 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Vrijwilliger
De vrijwilliger onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het samenstellen en versturen van de nieuwsbrieven.

De vrijwilliger wordt aangestuurd door het bestuur. Hij hoeft niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Beloningsbeleid
Het Lejofonds kent in Nederland alleen vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor het Lejofonds en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

In Oeganda is een coördinator verantwoordelijk voor de projecten van het Lejofonds. Hij krijgt een vergoeding voor gemaakte uren en onkosten.

3. Projecten en activiteiten

Het Lejofonds voert de volgende projecten uit;

 • Projecten Goat to Goat
 • Project Green Charcoal Lejofonds

3.1. Projecten Goat to Goat
Het Lejofonds voert een geitenproject uit in en rond Nkonkonjero in het Mukono district. Het doel van deze projecten is geiten en bokken te geven aan geselecteerde gezinnen waardoor deze gezinnen inkomen genereren en het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de de rubriek “Projecten”.

Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2018 vindt er een evaluatie van het project plaats, samen met coördinator Daniel Kibago. Daarna wordt de gewenste voortgang bepaald.

3.2. Project Green Charcoal Lejofonds
Voor mensen in Seeta Nazigo realiseert het Lejofonds het project Green Charcoal. In dit project leert het Lejofonds de mensen hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool waarna zij de productie eenvoudig zelf in handen kunnen nemen.

Met de verkoop van groene houtskool wordt een inkomen verkregen wat het leven van de mensen ingrijpend kan veranderen. Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:

-Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes
-Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
-Het is goedkoper dan de gewone houtskool.
-Groene houtskool geeft geen rook af. Het is veilig voor koken binnenshuis.
-Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
-Deze duurzame houtskool bespaart bossen.
-Afval wordt hergebruikt.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van het Lejofonds (www.lejofonds.nl) en wel naar de rubriek “Projecten”.

-Bij terugkeer van Leo en Herma Annyas in Oeganda begin 2018 wordt het project geëvalueerd.
-Een aantal “stands” zijn omgevallen doordat ze aangetast zijn door houtrot.
Bekeken moet worden op welke wijze de “stands” vervangen kunnen worden.
-Overige “stands” moeten beschermd worden tegen houtrot.
-Er wordt contact gezocht met scholen om te bezien hoe zij m.b.v. subsidie van het Lejofonds de ovens kunnen aanpassen voor het stoken op houtskool.
-Verkooppunten van houtskool moeten worden uitgebreid.
-Indien de financiën het toelaten wordt de aanschaf van een tricycle gerealiseerd.

3.3. Ondersteuning Aunt Kevin nursery and primary school.
-Bouw van toiletten
De huidige toiletten raken vol en kunnen niet geleegd worden.
Het Lejofonds wil in 2018 de bouw mogelijk maken van een achttal toiletten voor leerkrachten en leerlingen. De toiletten zullen zo geonctrueerd worden dat ze leeggepompt en daarna opnieuw gebruikt kunnen worden.

-Solar systeem
Het aanleggen van een solar system in 2018 waardoor de gemmenschapsruimte, een klaslokaal en de ruimtes voor directeur en team verlicht kunnen worden. Directeur en team kunnen er met drie laptops werken.Aan de voorkant van de drie grote gebouwen worden nachtlampen aangebracht voor inbraakpreventie.

-Meubilair p6 en p7
Er wordt meubilair voor p6 en p7 aangescaft.
In 2018 begint Aunt Kevin voor het eerst met primary 6. Het jaar daarop volgt de start van primary 7. Het aan te schaffen meubilair voor p7 wordt in 2018 gebruikt in de gemeenschapsruimte.

-Invoer Kio Kit
De invoer van een zogeheten Kio Kit waardoor er een “digital classroom” kan ontstaan.

-Methodes
Voor de vakken English, Mathematics, Science en Social Studies worden vppr primary 6 studieboeken aangeschaft.

-My Book Buddy
In 2017 is de My Book Buddy klassenbibliotheek geïmplementeerd.
Dit project wordt in 2018 geëvalueerd. De gewenste voortgang wordt vastgesteld.

3.4. Ondersteuning van de Kisimbizi nursery and primary school
-Renovatie internaatsgebouw jongens
De Kisimbizi primary school beschikt over een internaatsgebouw voor meisje. De school heeft de wens een ander bestaand gebouw te bestemmen als internaat voor jongens. Dit gebouw moet gerenoveerd worden. Het Lejofonds zal in 2018 de renovatie uitvoeren.

3.5. Ondersteuning dove jongens
Het Lejofonds maakt onderwijs mogelijk voor de dove jongen Batu. Batu gaat naar de derde klas van het voortgezet onderwijs. Ook in 2018 blijft het Lejofonds Batu ondersteunen.

Het Lejofonds heeft ondersteuning gegeven aan de dove jongen James. Hij heeft daardoor een opleiding tot timmerman kunnen volgen. Het Lejofonds heeft een werkplaats voor James ingericht. James leesvaardigheid is verminderd waardoor het moeilijk voor hem wordt orders te verwerken. Wanneer Leo en Herma in 2018 in Oeganda zijn, zullen zij bezien hoe de leesvaardigheid van James vergroot kan worden.

3.6. Naaister-opleiding
Het Lejofonds stelt twee vrouwen in de gelegenheid tot het volgen van een naaisteropleiding. Wanneer Leo en Herma in 2018 in Oeganda zijn zullen zij zich op de hoogte stellen van de stand van zaken en een gewenste voortgang realiseren.

4. Informatievoorziening

a.Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website.

b.Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2017 regelmatig korte berichten zullen verschenen over activiteiten van het Lejofonds. De berichten gaan gewoonlijk vergezeld van een foto en verschijnen in de periode tussen twee nieuwsbrieven in.

c.Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samengesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen. d.YouTube
Het Lejofonds maakt ook in 2018 gebruik van YouTube om filmpjes over activiteiten van het Lejofonds te publiceren.

e. Informatie scholen/Burendag
In 2018 is het Lejofonds aanwezig met een informatiestand op de Burendag in Maria Hoop.

5. Administratie

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

6. Financiën

Voor de genoemde projecten en activiteiten in 2018 heeft het Lejofonds de volgende kosten begroot:

Project Goat to Goat
– Transport, aanschaf dieren, evaluatie €2000,-
Aunt Kevin nursery and primary school
– Bouw toiletten €7000,-
– Solar system €2.500,-
– Meubilair €2.000,-
– Leerboeken €3.000,-
– Kio Kit €6.000,-
Project Green Charcoal
– Tricycle €2.000,-
– Stands €1.000,-
Renovatie, inrichting internaatgebouw Kisimbizi school €3.000,-
Ondersteuning personen €2.000,-