Beleidsplan 2016 Stichting Lejofonds


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
www.facebook.com/Lejofonds
leoannyas@gmail.com

1. Doelstellingen van Stichting Lejofonds


Doelstellingen
Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda.
Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

 • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

 • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

 • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt

Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren

2. Organisatie


a. Organigram

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester: Herma Annyas
Bestuurslid: Wil Slangen
Vrijwilliger: Christian Annyas
Coördinator in Oeganda: Daniel Kibago

Iedereen binnen de organisatie heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking te stellen om de doelstellingen en de daaruit voorvloeiende projecten succesvol uit te voeren.

b. Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

 • Financiële administratie van de projecten;

 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag vast te stellen;

 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

 • Bijhouden van het adressenbestand voor versturen van nieuwsbrieven;

 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

c. Vrijwilliger
De vrijwilliger in Oeganda onderhoudt de contacten met een gehandicapte jongen waarvoor het Lejofonds de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft wat betreft het kunnen volgen van onderwijs.

De vrijwilliger in Nederland onderhoudt de technische kant van de website en ondersteunt o.a. bij het samenstellen en versturen van de nieuwsbrieven.

De vrijwilligers worden aangestuurd door het bestuur. Zij hoeven niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

d.Beloningsbeleid
Het Lejofonds kent in Nederland alleen vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor het Lejofonds en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

In Oeganda zijn twee coördinatoren verantwoordelijk voor de projecten van het Lejofonds. Zij krijgen een vergoeding voor gemaakte uren en onkosten.

3. Projecten en activiteiten

Het Lejofonds voert de volgende projecten uit;

 • Projecten Goat to Goat
 • Project Solar Cooking
 • Project Solar Lighting
 • Project Hygiëne
 • Project Tenten
 • Project Green Charcoal
 • Onderzoek nieuwe school

3.1.Projecten Goat to Goat
Het Lejofonds voert een project Goat to Goat uit in en rond Seeta Nazigo en een project Goat to Goat in en rond Nkonkonjeru

Seeta Nazigo
Op twee families na hebben alle families drie beesten terug gegeven aan het project. Zes families hebben met toestemming van het Lejofonds alle geiten en bokken verkocht en daarvoor in de plaats een koe gekocht. Het bestuur is van mening dat na jarenlange begeleiding de families nu in staat zijn zelfstandig verder kunnen en dat een afbouw van het project mogelijk is. In 2016 zullen Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds hierover overleg voeren met de leden tijdens hun verblijf in Oeganda

Nkonkonjeru
In 2016 zullen Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds het project Goat to Goat in Nkonkonjeru evalueren tijdens hun verblijf in Oeganda en de gewenste voortgang bepalen.

3.2. Project Solar Cooking
05 Binnen het project Soar Cooking wordt met de zogenaamde Cookits gewerkt. De leden hebben aangegeven dat de pannen te klein zijn om maaltijden te bereeiden voor grote families.

Het Lejofonds heeft een grote houten solar box laten maken, geschikt voor grotere pannen. In 2016 wordt hier door geselcteerde families ervaring mee opgedaan. Tijdens het verbllijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda namens het Lejofonds zullen ervaringen worden geëvalueerd en een gewenste voortgang bepaald.

Ouders van de Kisimbizi primary school hebben interesse getoond in een workshop solar cooking. Het Lejofonds organiseert in 2016 een workshop Solar Cooking voor deze mensen. Daarna wordt een gewenste voortgang bepaald.

3.3. Project Solar lighting
In de afgelopen jaren heeft het Lejofonds de aanschaf mogelijk gemaakt van solar lampen voor de deelnemers van de projecten Goat to Goat in Seeta Nazigo en Nkonkonjeru. Verder zijn er solar lampen verspreid onder ouders van een school in Jinja. Het Lejofonds beëindigt nu dit project. Mocht er vraag komen naar nieuwe batterijen dan zal bekeken worden welke rol het Lejofonds daarin kan spelen.

3.4. Project Hygiëne
In Seeta Nazigo is de leden van het project Goat to Goat geleerd hoe zij een goede hygiëne kunnen voeren in en rond het huis. Vanuit het project zijn materialen aangeschaft voor het schoonhouden van het erf en het graven van een afvalput. Leden van het project kunnen gebruik maken van deze materialen.

De coördinator beoordeelt de hygiëne tijdens zijn bezoeken aan de leden en geeft zonodig adviezen.

Tijdens de maandelijks vergaderingen geeft de coördinator zijn bevindingen weer.

Binnen het project is ook gekeken naar de sanitaire voorzieneningen zoals w.c.’s en badgelegenheden. In 2015 is door het Lejofonds een nieuw toilet annex badgelegenheid gebouwd voor vijf families.

Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda in 2016 wordt in overleg met de leden de gewenste voortgang bepaald.

3.5. Project Tenten
De vrouwen van de deelnemende families van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru hebben zich in 2014 verenigd in een nieuw initiatief onder de naam “Nkonkonjeru Business Ventures Initiative of Women”.

Het Lejofonds heeft in 2015 voor de groep de aanschaf van tenten en stoelen mogelijk gemaakt. De stoelen en tenten worden verhuurd aan derden bij het houden van verschillende feesten en ceremonies.
Met de opbrengsten wordt het schoolgeld van de kinderen van de deelnemende leden betaald.

In 2016 zullen Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds samen met de vrouwengroep het project evalueren en de gewenste voortgang bepalen.

3.6. Project Green Charcoal
In 2015 is het Lejofonds gestart met het project Green Charcoal in Seeta Nazigo In 2016 zullen Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds samen met de coördinator en de leden het project evalueren en de gewenste voortgang bepalen.

3.7. Onderwijs
Het Lejofonds geeft ondersteuning aan de scholen waar het mee samenwerkt. Het Lejofonds laat schoolmeubilair maken voor de Kisimbizi primary school. 3.8. Onderzoekieuwe school
In 2016 wil het Lejofonds de behoefte onderzoeken een nieuwe basisschool op te richten in het werkgebied van het Lejofonds met daarbij een eventuele inventarisatie van bouw- en beheerskosten.

4. Ondersteuning personen

– Ook in 2016 maakt het Lejofonds onderwijs mogelijk voor de dove jongens Batu, Faizal en Farouk en voor de meisjes Hadijah en Sarah. – Voor de dove jongen james wordt een werkplaats ingericht en er wordt gezorgd voor een timmermansuitrusting. – In samenwerking met Telesat International wil het Lejofonds mensen vaardigheden bijbrengen waardoor zij een eigen inkomen kunnen verwerven.

“TELESAT INTERNATIONAL promotes economic independence and improved livelihoods by providing life changing hands-on skills that enables unemployed East Africans aged 15 years and above to produce goods and services that have a local market demand.

5. Voorlichting

Het Lejofonds stelt zich als taak om voorlichting te bieden over de situatie van kansarme kinderen met name in Oeganda en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het verbeteren van de situatie.

Deze vorm van voorlichting zal gericht zijn op het geven van gastlessen en het verspreiden van informatief materiaal.

Wanneer Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds in Oeganda verblijven stellen zij reisverslagen samen die op de website van het Lejofonds gepubliceerd worden met informatie en voorlichting, mede gericht op het vergroten van draagvlak over ontwikkelingssamenwerking.

Het in stand houden van een website met de daarop gepubliceerde nieuwsbrieven en de Facebook pagina van het Lejofonds is ook een voorlichtingsactiviteit gericht op het verwerven van eenmalige donaties.

6. Administratie

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.
De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

7. Financiën

Voor de genoemde projecten en activiteiten in 2016 heeft het Lejofonds de volgende kosten begroot:

Project Goat to Goat €2500,-
Project Solar Cooking, Solar Lighting €750,-
Project Hygiëne €1000,-
Project Green Charcoal €4000,-
Onderwijs € 750,-
Ondersteuning personen €3500,-

Daarbij komen kosten voor communicatie en vervoer.