15.Vooruit met de geit, op naar de varkens en kippen!

Veel tijd hebben we besteed aan het professionaliseren van het project “Goat to Goat”. Dit betekent onder meer het evalueren, bijstellen en vertalen van het projectplan, het aanstellen van personeel, het maken van contracten en taakomschrijvingen. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in het opstarten van een project met varkens en een project met kippen. We geven hier verdere informatie.

Het project “Goat to Goat speelt zich af in drie sub-counties.
In elke sub-county is een centrum van het project gevestigd bij een plaatselijke basisschool. Bij twee van de drie centra staat een stal met geiten en een bok van het project. In het gebied rond de centra bevinden zich een zeventigtal families die inmiddels via het project een geit hebben gekregen. Voor elk centrum is een uitvoerder aangesteld die verantwoordelijk is voor de zorg van de aanwezige dieren en die de families controleert of de geiten de juiste zorg krijgen.

Het project heeft ook een veearts aangesteld. De veearts bezoekt eens per maand de families die een geit gekregen hebben, geeft advies over het houden van geiten en behandelt de geiten indien nodig. Ook geeft de veearts adviezen over het opzetten en onderhouden van een “kitchen-garden”, een moestuin. Families die een geit ontvangen, zijn ook verplicht een moestuin aan te leggen.

Christine is aangesteld als coördinator van het project. Zij bezoekt maandelijks de gezinnen die een geit gekregen hebben.
De uitvoerder bezoekt de gezinnen aan het begin van de maand. De veearts doet dat in het midden van de maand en de coördinator aan het eind. Elk gezin heeft een logboek. Daarin maken uitvoerder en veearts aantekeningen van hun bevindingen tijdens hun bezoek. De coördinator kan direct nagaan of adviezen, gegeven door uitvoerder en/of veearts worden opgevolgd en uitgevoerd.

In het projectplan zijn taakomschrijvingen opgenomen voor de uitvoerders, de veearts en de coördinator.
De uitvoerders en veearts maken maandelijks een rapport op over gedane activiteiten en bespreken dit met de coördinator.
De coördinator maakt maandelijks een rapport op over de stand van zaken binnen het gehele project en stuurt dit naar de stichtingen FDEDEPO en het Lejofonds.

Een gezin dat een geit krijgt vanuit het project is bekend met de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Voordat een gezin een geit krijgt moet een stal gebouwd worden via de richtlijnen vanuit het project. De veearts verzorgt een training over het houden en verzorgen van geiten. Elk gezin krijgt een overzicht van de basispunten wat betreft de zorg voor een geit. Zoals gemeld is elk gezin ook verplicht een moestuin aan te leggen. Een gezin dat een geit krijgt, ondertekent een contract. Wanneer een familie nalatig is in de te geven zorg voor de geit kan de projectleiding na twee waarschuwingen de geit weghalen bij de familie.

Het project kent een zogenaamde denktank. Hierin zijn de uitvoerders, coördinator en een bestuurslid van de FDEDEPO vertegenwoordigd. Zij komen tenminste eens in de drie maanden bijeen en geven adviezen aan FDEDEPO en Lejofonds over de gewenste ontwikkeling van het project Goat to Goat.

Het projectplan omvat nu de volgende onderdelen:


 • 1. Introductie
 • 2. Doel
 • 3. Het waarom van een geitenproject
 • 4. Het gebied
 • 5. Welke families komen in aanmerking voor een geit? Hoe vindt de selectie van families plaats? Verplichtingen voor de families
 • 6. Training
 • 7. Zelfvoorzienend
 • 8. Personeel
 • 9. Registratie
 • 10. Rapportage
 • 11. Duur van het project
 • 12. Denktank
 • 13. FDEDEPO/Lejofonds
 • 14. Ledenraad
 • 15. Bijlages
  In de bijlagen zijn de taakomschrijvingen opgenomen van de uitvoerders, de veearts en de coördinator. Verder staan er de basispunten betreffende de zorg voor geiten vermeld. Er staan voorbeelden van gehanteerde registratieformulier. Tenslotte is een tekening van een stal opgenomen.

Het totale projectplan is hier (PDF, in het Engels) te lezen.

De ervaring heeft geleerd dat families met een kind op het internaat, niet voldoende hebben aan een geit om de benodigde inkomsten te verkrijgen voor het te betalen schoolgeld. Inmiddels zijn we dan ook gestart met, naar keuze, de uitgifte van kippen of een varken aan de families binnen het project “Goat to Goat”

Geef een reaktie